สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2216 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 1 1 1
2 2218 โรงเรียนบ้านกลาง 3 8 6
3 2219 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 5 10 9
4 2220 โรงเรียนบ้านซำภู 2 2 2
5 2221 โรงเรียนบ้านดงขวาง 2 3 3
6 2222 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 2 6 4
7 2223 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 2 4 3
8 2224 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 2 4 3
9 2225 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1 2 1
10 2226 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 3 2
11 2227 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1 2 2
12 2228 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 1 2 2
13 2229 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 2 4 4
14 2230 โรงเรียนบ้านนายาว 1 1 1
15 2231 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 1 1
16 2232 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 3 8 5
17 2233 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 2 6 4
18 2234 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 2 2 2
19 2235 โรงเรียนบ้านบุ่ง 3 6 4
20 2236 โรงเรียนบ้านปากดุก 2 4 4
21 2237 โรงเรียนบ้านป่าบง 4 15 8
22 2238 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 2 16 7
23 2239 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1 24 8
24 2240 โรงเรียนบ้านฝาย 2 6 3
25 2241 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 1 1 1
26 2242 โรงเรียนบ้านวังบาล 3 12 3
27 2243 โรงเรียนบ้านวังมล 2 4 2
28 2244 โรงเรียนบ้านวังยาว 5 11 10
29 2245 โรงเรียนบ้านวังรู 3 5 4
30 2246 โรงเรียนบ้านวังร่อง 10 24 16
31 2247 โรงเรียนบ้านวังเวิน 3 14 7
32 2248 โรงเรียนบ้านศิลา 2 4 4
33 2249 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 2 8 4
34 2250 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 3 7 5
35 2251 โรงเรียนบ้านส้มเลา 1 3 2
36 2252 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 1
37 2253 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 1 1
38 2254 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1 2 2
39 2255 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 3 6 5
40 2256 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1 5 2
41 2257 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 2 4 4
42 2258 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 3 7 4
43 2259 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1 2 2
44 2260 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 4 9 6
45 2261 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 3 13 6
46 2262 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 3 6 5
47 2263 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 2 4 3
48 2264 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 1 3 2
49 2265 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 5 12 8
50 2266 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 3 9 5
51 2267 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 2 4 3
52 2268 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 3 26 10
53 2269 โรงเรียนบ้านแก่งยาว 4 4 4
54 2270 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1 1 1
55 2271 โรงเรียนบ้านโคกมน 5 14 8
56 2272 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 6 11 8
57 2273 โรงเรียนบ้านโสก 1 1 1
58 2275 โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 1 3 2
59 2276 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1 1 1
60 2278 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 2 4 3
61 2280 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 15 30 23
62 2281 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 3 14 6
63 2217 โรงเรียนบูรณวิทยา 1 6 3
64 2274 โรงเรียนผดุงวิทย์ 15 52 27
65 2277 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 5 10 7
66 2279 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 7 8 7
67 2282 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 2 12 5
68 2283 โรงเรียนเมตตาวิทยา 2 2 2
รวม 193 520 324
844

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]