สพป. แพร่ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2384 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 2 13 5
2 2385 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม 1 2 1
3 2386 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 3 5 5
4 2387 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 3 5 4
5 2388 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 7 16 12
6 2389 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 2 4 3
7 2390 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 2 3 3
8 2391 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1 1 1
9 2392 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1 10 3
10 2393 โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1 2 2
11 2394 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 4 6 5
12 2395 โรงเรียนบ้านนาแหลม 1 4 2
13 2396 โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 2 2 2
14 2397 โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 2 5 4
15 2398 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 8 25 16
16 2399 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 2 9 5
17 2400 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 2 4 3
18 2401 โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 2 3 3
19 2402 โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 4 6 5
20 2403 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 2 2 2
21 2404 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 4 6 5
22 2405 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 2 12 6
23 2406 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 2 2 2
24 2407 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1 1 1
25 2408 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1 3 2
26 2409 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 1 3 2
27 2410 โรงเรียนบ้านห้วยขอน 1 2 2
28 2411 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 1 2 2
29 2412 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 3 8 5
30 2413 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 7 21 13
31 2414 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 4 8 6
32 2415 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 10 37 19
33 2416 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 3 6 6
34 2417 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 6 11 7
35 2418 โรงเรียนบ้านแม่แรม 9 16 13
36 2419 โรงเรียนบ้านในเวียง 1 1 1
37 2420 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 6 11 9
38 2421 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 8 13 9
39 2422 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 3 3 3
40 2423 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1 2 2
41 2424 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 1 1 1
42 2425 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 15 58 28
43 2426 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 14 56 29
44 2427 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 12 37 21
45 2428 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1 30 8
46 2429 โรงเรียนเจริญศิลป์ 5 7 6
47 2430 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 4 8 6
48 2431 โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1 2 2
49 2432 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 4 5 5
50 2433 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 6 19 13
รวม 189 518 320
838

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]