สพป. แพร่ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2434 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 5 7 6
2 2435 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 3 7 5
3 2436 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ 1 2 2
4 2437 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 2 6 3
5 2438 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1 10 3
6 2439 โรงเรียนดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 3 3 3
7 2440 โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 1 3 2
8 2441 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1 1 1
9 2442 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1 1 1
10 2443 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 3 14 7
11 2444 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 1 6 1
12 2445 โรงเรียนบ้านนาพูน 3 5 4
13 2446 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 4 14 9
14 2447 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 2 6 3
15 2448 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 7 17 11
16 2449 โรงเรียนบ้านน้ำแรม 2 2 2
17 2450 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1 2 2
18 2451 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 6 13 9
19 2452 โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 1 3 2
20 2453 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด 1 3 2
21 2454 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 9 20 15
22 2455 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 1 1 1
23 2456 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 5 14 10
24 2457 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1 2 2
25 2458 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 5 2
26 2459 โรงเรียนบ้านผาสุก 1 1 1
27 2460 โรงเรียนบ้านวังลึก 1 3 2
28 2461 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 7 10 9
29 2462 โรงเรียนบ้านวังเลียง 4 11 8
30 2463 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 2 7 4
31 2464 โรงเรียนบ้านสลก 3 8 6
32 2465 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 4 11 7
33 2466 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 2 3 3
34 2467 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 4 7 6
35 2468 โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 1 3 2
36 2469 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง 1 2 1
37 2470 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 10 33 20
38 2471 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 3 9 6
39 2472 โรงเรียนบ้านแป้น 1 3 2
40 2473 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 1 3 2
41 2474 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 3 45 12
42 2475 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 3 3
43 2476 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 3 8 5
44 2477 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 2 4 3
45 2478 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 2 3 3
46 2479 โรงเรียนบ้านแม่หลู้ 1 2 2
47 2480 โรงเรียนบ้านแม่แปง 1 2 2
48 2481 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 5 29 11
49 2482 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 3 6 5
50 2483 โรงเรียนปากจอกวิทยา 5 16 10
51 2484 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 2 4 4
52 2485 โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 1 1
53 2486 โรงเรียนวัดตอนิมิตร 1 1 1
54 2487 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 4 6 5
55 2488 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1 1 1
56 2489 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 4 7 6
57 2490 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 6 19 9
58 2491 โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี 1 3 2
59 2492 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 9 17 11
60 2493 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 8 14 12
61 2494 โรงเรียนเทพนารี 6 7 7
รวม 182 479 302
781

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]