สพป. กำแพงเพชร เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 1 3 2
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 2 2 2
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 4 34 12
4 005 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 1 3 2
5 006 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 1 2 2
6 007 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 2 8 4
7 008 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 1 2 2
8 009 โรงเรียนบ้านจันทิมา 2 7 4
9 010 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 2 2 2
10 011 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 6 40 16
11 012 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 1 1
12 013 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 1 1 1
13 014 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 2 6 4
14 015 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 1 2 2
15 016 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 1 5 2
16 017 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 3 8 6
17 018 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1 10 3
18 019 โรงเรียนบ้านบางลาด 3 6 5
19 020 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 1 1 1
20 021 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 3 4 4
21 022 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 1 1 1
22 023 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1 10 3
23 024 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 3 5 4
24 025 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 4 8 7
25 026 โรงเรียนบ้านปางขนุน 1 3 2
26 027 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 5 9 8
27 028 โรงเรียนบ้านลานหิน 3 12 5
28 029 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 5 10 9
29 030 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 8 28 15
30 031 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 5 11 8
31 032 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 3 26 9
32 033 โรงเรียนบ้านวังทอง 1 3 2
33 034 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1 3 2
34 035 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 15 46 26
35 036 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 1 1
36 037 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 2 5 4
37 038 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 2 6 4
38 039 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 15 43 25
39 040 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1 1 1
40 041 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1 1 1
41 042 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 2 2
42 043 โรงเรียนบ้านหนองแดน 4 12 7
43 044 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 7 17 12
44 045 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 1 1
45 046 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 10 3
46 047 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 1 2 2
47 048 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 2 2 2
48 049 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 1 1 1
49 050 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1 3 1
50 051 โรงเรียนบ้านเก่า 2 2 2
51 052 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 1 2 2
52 053 โรงเรียนบ้านเทพนคร 5 13 9
53 054 โรงเรียนบ้านเมืองพาน 1 20 6
54 055 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 4 12 9
55 056 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 2 2
56 057 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 3 11 6
57 058 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 2 2 2
58 059 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 2 3 3
59 060 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 1 1 1
60 061 โรงเรียนบ้านไร่ 1 1 1
61 062 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 2 26 8
62 063 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 5 9 7
63 064 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2 41 4
64 065 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 2 6 4
65 066 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1 1 1
66 068 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 2 2 2
67 069 โรงเรียนวัดคูยาง 10 49 21
68 070 โรงเรียนสหวิทยาคม 1 1 1
69 071 โรงเรียนสาธิต 11 31 20
70 072 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 1 3 2
71 073 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 7 13 10
72 074 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 4 5 5
73 075 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 2 13 5
74 076 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 3 6 5
75 077 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 2 2 2
76 078 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 2 4 3
77 079 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 3 3 3
78 080 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 2 6 4
79 081 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1 1 1
80 082 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 2 2
81 004 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 1 1 1
82 067 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 2 10 4
83 083 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1 1 1
รวม 228 734 404
1138

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]