สพป. กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 084 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 7 24 12
2 085 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 2 2 2
3 086 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 1 1
4 087 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1 3 2
5 088 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 1 1 1
6 3027 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1 1 1
7 089 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 3 7 6
8 090 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 8 46 22
9 091 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 4 8 8
10 092 โรงเรียนบ้านคลองไพร 1 1 1
11 093 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 2 4 2
12 094 โรงเรียนบ้านชายเคือง 3 3 3
13 095 โรงเรียนบ้านชุมนาก 1 2 2
14 096 โรงเรียนบ้านช้างคับ 2 4 3
15 097 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 1 1 1
16 098 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1 3 2
17 099 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1 1 1
18 100 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 1 1 1
19 101 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1 2 1
20 102 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 6 31 12
21 103 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 2 2 2
22 104 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 2 4 3
23 105 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 1 3 2
24 106 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1 3 2
25 107 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 2 6 4
26 108 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 2 9 5
27 3028 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 1 3 2
28 109 โรงเรียนบ้านนิคม 1 3 2
29 110 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 4 4 4
30 111 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 2 4 3
31 112 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 5 13 8
32 113 โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 1 2 2
33 114 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 2 17 7
34 115 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 7 22 14
35 116 โรงเรียนบ้านปางตาไว 2 8 3
36 117 โรงเรียนบ้านพัดโบก 1 10 2
37 118 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1 1 1
38 119 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 6 38 16
39 120 โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1 6 3
40 121 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 4 14 7
41 122 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1 1 1
42 123 โรงเรียนบ้านวังบัว 2 11 6
43 124 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 1 1 1
44 125 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1 10 3
45 126 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 1 1 1
46 127 โรงเรียนบ้านสามขา 1 3 2
47 128 โรงเรียนบ้านสามแยก 1 3 2
48 129 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 9 12 9
49 130 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 6 8 7
50 131 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 1 1
51 132 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 1 1 1
52 133 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 3 10 6
53 134 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 1 1 1
54 135 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 6 58 14
55 136 โรงเรียนบ้านหนองบอน 2 2 3
56 137 โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 1 1
57 138 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 7 12 9
58 139 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 7 15 10
59 140 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1 1 1
60 141 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 1 1 1
61 142 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 3 11 5
62 143 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 5 5 5
63 144 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 7 25 15
64 145 โรงเรียนบ้านโนนพลวง 1 34 8
65 146 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 3 7 6
66 147 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 3 9 5
67 148 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1 3 2
68 149 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 1 7 3
69 150 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 3 7 4
70 151 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 3 7 6
71 152 โรงเรียนบ้านไผ่งาม 2 4 4
72 153 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 2 5 3
73 154 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 1 2 2
74 155 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1 3 2
75 156 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 2 5 3
76 157 โรงเรียนวชิรสารศึกษา 1 1 1
77 161 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 1 2 1
78 162 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 3 5 4
79 163 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 3 8 5
80 164 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1 2 2
81 165 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 1 1 1
82 166 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 2 2
83 167 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 1 2 2
84 169 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 2 6 4
85 170 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1 3 2
86 171 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 4 13 6
87 173 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 1 1 1
88 174 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 1 10 3
89 175 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 2 4 3
90 177 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 5 14 10
91 158 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 2 2
92 159 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 3 24 7
93 160 โรงเรียนวัชรสหศึกษา* 2 5 4
94 168 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 4 16 4
95 172 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 1 1 1
96 176 โรงเรียนอุทิศศึกษา 2 12 4
97 178 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1 1 1
รวม 230 740 399
1139

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]