สพป. ลำปาง เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 993 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 15 27 21
2 994 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 19 46 28
3 995 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 2 3 3
4 996 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 2 4 3
5 997 โรงเรียนธงชัยวิทยา 2 4 3
6 998 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 1 10 3
7 999 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 1 1 1
8 1000 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 3 9 5
9 1001 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 1 3 2
10 1002 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 1 1 1
11 1003 โรงเรียนบ้านจำค่า 2 4 4
12 1004 โรงเรียนบ้านทาน 1 20 5
13 1005 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 3 4 4
14 1006 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 2 8 4
15 1007 โรงเรียนบ้านนาแช่ 1 1 1
16 1008 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 1 3 2
17 1009 โรงเรียนบ้านปงสนุก 17 75 34
18 1010 โรงเรียนบ้านปันง้าว 1 3 2
19 1011 โรงเรียนบ้านสบพลึง 5 11 7
20 1012 โรงเรียนบ้านสันทราย 2 6 4
21 1013 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 2 15 5
22 1014 โรงเรียนบ้านอ้อน 3 14 7
23 1015 โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา 1 5 2
24 1016 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 1 3 2
25 1017 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 1 2 2
26 1018 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 2 6 4
27 1019 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 1 1 1
28 1020 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 2 2 2
29 1021 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 3 16 8
30 1022 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 5 6 6
31 1023 โรงเรียนประชาวิทย์ 1 2 2
32 1024 โรงเรียนผาแดงวิทยา 2 4 3
33 1025 โรงเรียนพิชัยวิทยา 4 12 6
34 1026 โรงเรียนพินิจวิทยา 1 20 1
35 1027 โรงเรียนมัธยมวิทยา 3 14 5
36 1028 โรงเรียนลำปางวิทยา 1 1 1
37 1030 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 3 8 6
38 1031 โรงเรียนวัดบ้านแขม 3 4 4
39 1032 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 3 3 3
40 1033 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 5 10 8
41 1034 โรงเรียนวัดเสด็จ 3 8 6
42 1035 โรงเรียนวิชชานารี 1 1 1
43 1036 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1 3 2
44 1037 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 3 8 6
45 1038 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 1 5 3
46 1039 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 4 6 6
47 1040 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 4 7 6
48 1041 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 28 82 46
49 1042 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 2 2 2
50 1043 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 7 20 14
51 1044 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 11 28 21
52 1045 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 2 6 4
53 1046 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 5 12 8
54 1047 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 3 7 5
55 1048 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 2 8 4
56 1049 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 3 7 6
57 1050 โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 3 2
58 1051 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 2 4 3
59 1029 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 5 11 7
รวม 217 619 367
986

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]