สพป. อุทัยธานี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1477 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1 1 1
2 1478 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1 10 3
3 1479 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 3 2
4 1480 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 5 27 10
5 1481 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 6 21 11
6 1482 โรงเรียนบ้านกลาง 4 14 6
7 1483 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 1 3 1
8 1484 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1 2 2
9 1485 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 1 1 1
10 1486 โรงเรียนบ้านจัน 2 18 8
11 1487 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 1 1 1
12 1488 โรงเรียนบ้านดง 1 6 2
13 1489 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 2 4 3
14 1490 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 3 3 3
15 1491 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1 2 2
16 1492 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 9 19 14
17 1493 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 7 31 13
18 1494 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1 3 2
19 1495 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 3 12 6
20 1496 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1 2 2
21 1497 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 1 3 2
22 1498 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 4 7 6
23 1499 โรงเรียนบ้านประดาหัก 2 2 2
24 1500 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 1 6 3
25 1501 โรงเรียนบ้านลานคา 4 45 12
26 1502 โรงเรียนบ้านวังหิน 1 1 1
27 1503 โรงเรียนบ้านสมอทอง 1 2 2
28 1504 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 5 5
29 1505 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 2 2
30 1506 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 3 42 13
31 1507 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1 1 1
32 1508 โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 1 2 2
33 1509 โรงเรียนบ้านหูช้าง 7 23 13
34 1510 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1 3 2
35 1511 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 19 68 39
36 1512 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 2 6 2
37 1513 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 1 6 3
38 1514 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 3 7 5
39 1515 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1 2 2
40 1516 โรงเรียนบ้านเขาวง 1 20 6
41 1517 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1 1 1
42 1518 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 16 35 25
43 1519 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 2 6 4
44 1520 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 5 9 7
45 1521 โรงเรียนวัดทัพหมัน 15 31 21
46 1522 โรงเรียนวัดทัพหลวง 2 7 4
47 1523 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 2 6 4
48 1524 โรงเรียนวัดผาทั่ง 1 3 2
49 1525 โรงเรียนวัดสะนำ 1 1 1
50 1526 โรงเรียนวัดหนองบัว 4 14 7
51 1527 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 2 7 4
52 1528 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 5 7 6
53 1529 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1 2 1
54 1530 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 9 35 18
55 1531 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 2 1
56 1532 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 15 69 33
57 1533 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 35 97 59
58 1534 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1 3 2
รวม 230 771 416
1187

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]