รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จองฟั้น
 
1. นางสาวชวนพิศ  กันทะวงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงชาลิสา  กาวงศ์
 
1. นางสุเรียม  วงศ์ฟู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายทักษกร  -
 
1. นางแสงอรุณ  สอนไชยา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เสาร์แก้ว
 
1. นางนัฐกานต์  แนบสนิทธรรม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กหญิงพชรศิริ  เจริญศิลป์
 
1. นางทัศนา  กาเชียงราย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงภัทรพร  กันทา
 
1. นางสาวเรืองศรี  เรือนตุ้ย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1. เด็กชายภูมินทร์  ไผ่เผียว
 
1. นางวรรณิตา  เจริญธนพัฒน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นางสาวอารียา  จำรัส
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงจิราภา  ลุงต๊ะ
 
1. นางพิมพร  ไตรยานุภาพ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสมบัติ
 
1. นายสมเกียรติ  คงกล่อม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายภาณุวัชร  ยาดี
 
1. นางกัญญาพัชร์  อินทร์เลื่อม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทรีสุข
 
1. นางสาวนพรัตน์   ทวยพวก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแถม
 
1. นางสุมาลี  เบญจวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว
 
1. นางจินตหรา  พร้าวไธสง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงปกขวัญ  เสาร์จร
 
1. นางอุทุมพร  วงศ์เสนา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  วรรณทะนะ
 
1. นายสุริยา  ยาวิปา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นายต้น  ยอดแสง
 
1. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงชนาพร  พาแก้ว
 
1. นางทัศวรรณ  แสงสุก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงสุธิดา  สิทธิเขตรกรณ์
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบหนอง 1. เด็กชายณัฐพล  เขื่อนแก้ว
 
1. นายฐิติเชาวน์  ปินตา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงเมธาพร   เพ็ชรนิล
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  แก้วสอาด
 
1. นางสาวอรอุมา  นึกชัยภูมิ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพร้าวบูรพา 1. เด็กหญิงธนภัทร  สินหมี่
 
1. นางสาวดวงสมร  อินต๊ะฟู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณคำ
 
1. นางวริศรา  วงศ์จรัส
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงวิรัชฎา  ดีทำมา
 
1. นางสำรวล  คำยิ่ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายซือ  ลุงจิ่ง
 
1. นางกรวรรณ  พนาวงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกรรกวี   วรายุทธโยติกุล
 
1. นางกันต์ฤทัย  สุปิณะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กชายภานุรุจ  นาถี
 
1. นางอัชชะลี  สุริยะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายสรภพ  บุญคอย
 
1. นางพรรณี  ชาเทพ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  บัวทอง
 
1. นางประกายพร  กัลยาประสิทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงสุภัทรา   ชนะนิล
 
1. นางสาวบุษบา  ฤกขะเมธ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงฤทัยชนก  แก้วยองผาง
 
1. นางวันทนีย์  ปัญญาโกษา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัตรา  พรรณอำไพ
 
1. นางทับทิม  ตันประเสริฐ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงบุณยลักษณ์  รัตนพันธุ์
2. เด็กหญิงศิริน  นาคพงษ์
3. เด็กหญิงสุวพิชญ์  อินทเสน
 
1. นางสาวนิตยา  รักพ่วง
2. นางดลณภา  มิ่งใย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายดนัยณัฐ  อ่อนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสิยาพัฐ  ภู่อินทวรัญ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  มะเมียเมือง
 
1. นางปรีญา  โชติขจรโกศล
2. นางประนอม  แย้มฉาย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายนรภัทร  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงอภิชญา  จันคำ
3. เด็กหญิงไพลินรัตน์  เจตสงัด
 
1. นางเรณู  คำเทพ
2. นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงศิริจิตร  จันผล
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สดใส
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  กองสี
 
1. นางดวงแข  บุญทองคำ
2. นางสาวกัญญา  บุญแจ้ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กชายกอบสกุล  บุญรักษา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ธนะกองแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ขันชุ่ม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ธนะภาษี
2. นางศรีมาลา  บุญรักษา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายจิรภัทร  จันตาเรียน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมเทศ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจเย็น
 
1. นางสาวนิรชา  ปงลังกา
2. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. นางสาวณัฐรัตน์  สุโรพันธ์
2. นางสาวพิยดา  ดำดง
3. นางสาวภารดี  ไชยสงคราม
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นางพิทยา  นิลคง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกันต์กนิฐ  วิเศษเพ็ง
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยิ้มยันยงค์
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  มั่นแย้ม
 
1. นางจีรวรรณ  ดงปารี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงชญานี  แม่เกศินี
2. เด็กหญิงอริสา  เจริญพร
3. เด็กหญิงเนตรนภา  แพมงคล
 
1. นายประดิษฐ์  หลวงชื่น
2. นางสาวทัศนีย์  สุขโทน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลรส  ทองรินทร์
2. เด็กหญิงนุชนภา  กันฟอง
 
1. นางวรรณภา  นาทันรีบ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงทิพยนารี  ดวงอินทร์
2. เด็กหญิงพิชญา  ลุงทูน
 
1. นางสาวสุดสวาท  ปิงชัยวงษ์
2. นายชุมพล  สุริยะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 1. เด็กหญิงกัณฐรัตน์   สินธุวาปี
2. เด็กหญิงไปรยา   ทองดอนเก็บ
 
1. นางสาวนรีนาฏ   ทองเครือมา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  แสนรัตน์
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  กิตินันท์
 
1. นางศุภลักษณ์  จิณะสิทธิ์
2. นางสาวสุภัค   จิตบุญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  จำปางาม
2. เด็กหญิงศุภวรรณ   คำย้อย
 
1. นายมานะ  จันทร์แย้ม
2. นางอรพรรณ  สมปานวัง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกรับพวง 1. เด็กหญิงวิภัสสร  สุขขิม
2. เด็กหญิงสุนิสา  ดีเกษม
 
1. นางกฤติกา  ชัยรัตนศักดา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   พันธุ์ทอง
2. เด็กหญิงศิรประภา  ชมภู
 
1. นางสาวศศิประภา  คงพิทักษ์
2. นางสาวกฤษณา  แจ้งใบ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กหญิงณัชชา  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงธนิศา  อ้นชนะ
 
1. ดร.นาถนรินทร์  เพทายเทียมทอง
2. นางปุณณิศา  อ้นชนะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เปี่ยมสุข
2. เด็กหญิงวรรณวิสา   โสทรรัตน์
 
1. นางวิภาวรรณ   เดชสกุลรัตน์
2. นางสาวสมพร   สวนมะลิ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  ปันดวง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  นามแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงชญานี  ฤทธิ์เม่น
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ถนอม
 
1. นางสาววิริยา  แสงมณี
2. นางอัมพร  จันทราศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงณิชา  ศิริ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ใต้ระหัน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หาวัน
2. นางสาวขวัญฤทัย  สูตรเลข
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เทพ
 
1. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กชายณธรรศ  ญาณกิตติ์กูร
 
1. นางสาวทวีพร  โท้แก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน
 
1. นางวราภรณ์  ออมสิน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดน้อย) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  บุณยปรีดี
 
1. นางสาวสุภาวดี  รักษ์ขจีกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม
 
1. นายดิษณ์กร  บุญประเสริฐ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายธนัสร  วรรณสม
 
1. นางสาวกรทิณา  แก้วสอน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เครือเกตุ
 
1. นางวีรวัลย์  เครืออิ่ม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายสิทธินนท์  ยังกิจการ
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ใจจำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงวรฤทัย  สุขชื่น
 
1. นายอัครเดช  ดีวัน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงพลอยใส   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงภัทรยากร   ติ๊ย๊ะ
3. เด็กหญิงศุภานัน    ลุงก๊ะ
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เชยจันทร์
2. เด็กหญิงธนวภัค  สอนที
3. เด็กหญิงศริญญา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวอุมาพร  โสรส
2. นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายธนโชติ   สุขถวิล
2. เด็กชายสเณศวร   ฤทธิ์บำรุง
3. เด็กชายเวทวิวัฒน์   เกตุทอง
 
1. นางวัชราภรณ์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสุวพร  เปียหลอ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงจันทร์มณี  พิราบพารา
2. เด็กหญิงดวงเดือน  โรจน์ประทุมศร
3. เด็กหญิงนวพร  หมื่นตุ้ม
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  ไพรธรฤทธิ์
2. นางศุมารินทร์  ไชยประโคม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงคำหลาว   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงมอญจิ่ง    ลุงศิริ
3. เด็กหญิงเข่งหล้า   ลุงกั่นนะ
 
1. นายเทวิน  ธรรมลังกา
2. นางสายสุณี  อินจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายนันธวัช  คงเทศน์
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  อินทร์ทรัพย์
3. เด็กหญิงสิรินรัตน์  จะรวมรัมย์
 
1. นางสาวศศิวิมล  เหล็กสิงห์
2. นางสาวศศิวิมล  อินปา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงชนินาถ   กนกสว่าง
2. เด็กหญิงปวริศา   สุรินทร์รัฐ
3. เด็กหญิงปุญญิศา  พรหมมี
 
1. นางสาวสุปราณี   สงวนรัษฎ์
2. นางเครือวัลย์   อุตมะโน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงจิราพร  ต้นทุน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   คำอิ่ม
3. เด็กหญิงปณิดา   ชื่นรำพันธ์
 
1. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
2. นางสาวเสาวภา  ชูศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงน่อดา  สมบัติท้องทุ่ง
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์  พนาครองจิตร
3. เด็กหญิงโสภาภรณ์  ไพรจรัสบุญ
 
1. นางศิริรัตน์  คำแก้ว
2. นางวริสรา  บวรธนทรัพย์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงพรนิภา  แสนรินทร์
2. เด็กหญิงรติมา  ลุงทุน
3. นางสาวหมี่ซา  มาเยอะ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางกิตติมา  หอมรส
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายพรเทพ  เทียมจันทร์
2. เด็กชายวรุตม์  สุวรรณคาม
3. เด็กหญิงสุพิชฌา  ขันกสิกรรม
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมรินทร์
2. นางสาวนารีรัตน์  มุจรินทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงนรีกานต์  กองกูล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  วิริโย
 
1. นางจำลองรัตน์  รอดช้าง
2. นายสิทธิศักดิ์  อุ้ยโพนทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายนนทกร  วังตระกูล
2. เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  เตจ๊ะมัง
2. นางสาวพิชญาภา  ไข่ทา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายนพจิตร  จาดสอน
2. เด็กหญิงนภัสรพี  ธีรตา
 
1. นางวรัทยา  ชนภัทรวงศ์
2. นางพรทิวา  ช้างปลิว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงปุณธิดา   เจนสาริกิจ
2. เด็กหญิงโสภิดารัตน์   ปานแสง
 
1. นางสาวปวีณา  ไพศาลสุขสมบูรณ์
2. นางลัคคณา   ถาวรพันธุ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายสมยศ  ระเริงแม่เมย
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ขจรเดชวนา
 
1. นายธงชัย  จักเขื่อน
2. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงรสิตา  นิยมญาติ
2. เด็กชายสายธาร  สิงห์มา
 
1. นางสาวศุภมาศ   การะเกตุ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมชัย
2. เด็กหญิงสุวดี  อุตบัววงศ์
 
1. นางสาวพลอยไพริน  ขุมเงิน
2. นางสาวสุพรรณี  จิตเมตตาบริสุทธิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กชายกมล  แซ่ม้า
 
1. นายสมชาย  เกษตรกุลทรัพย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายเดชสิทธิ์  พันธ์สุทธิ
 
1. นางยุพิน  เข็มอนุสุข
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงอาชิรญาณ์  นิลารักษ์
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายสถาพร  อ่องสกุล
 
1. นายนิวัฒน์  โพธิ์ชัยโถ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิยา   ยะหัวฝาย
 
1. นางสาวว่านศิณา   นาต๊ะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กหญิงคีตกานต์   แซ่ม้า
 
1. นายสมชาย  เกษตรกุลทรัพย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายอนุภาพ  ภิรมย์กุล
 
1. นายอานนท์  เอนกพงษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายวราวุฒิ  กิตินันท์
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายเขม  ลุงตี้
 
1. นายโยธิน  ว่องไว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายปรีชานนท์  คุ้มทัศ
2. เด็กชายวัฒนานันท์  ชัยจิตติประเสริฐ
 
1. นางสาวชมนาด  กันภัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 1. เด็กชายยุทธนา  รักษ์สิงห์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงจุ้ย
 
1. นายจักรินทร์  ขันเปี้ย
2. นางสาวสุพัตรา  ดอกบัว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 1. เด็กชายนิธิกร  ชฏาสอาด
2. เด็กชายศักย์ศรณ์  พรสถิตสุข
 
1. นายชาตรี  ภูมิวัชร
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  เย็กเฮง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กหญิงธิภารักษ์  บริรักษ์
2. เด็กหญิงปาณิตา  กาวิโล
 
1. นายวิจักษณ์  ปันสีมา
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  ไชยานนท์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงกัญชรินภรณ์  ก๋าเกตุ
2. เด็กชายพีรวัฒน์  ปามะ
 
1. นายบุญเรือง  เต่าสิงห์แก้ว
2. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายสิริศักดิ์  อุดฝั้น
2. เด็กชายอนุชาติ  จั่นถลา
 
1. นางสาววรรณวิสา  รักผูกพันธ์
2. นางสาวศิริมา  จำปารอด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายภูภัชร  ตรีนุสนธิ์
 
1. นางบุญประคอง  ชัยชนะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายพีรพงษ์   เหล่าอินทร์
 
1. นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา
 
1. นางสาวกัลยกร  อิ่นคำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   โทนมี
 
1. นายธนวัฒน์  สุมาลี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ติ๊บนา
 
1. นางสาวกาญจนา  พุ่มสลิด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงรัตตินันทน์  ปานทุ่ง
 
1. นายเทียม  จรวุฒิพันธ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองใบ
2. เด็กหญิงภัทรกันย์   ปัญญาดี
3. เด็กหญิงอภิญญา  ชาญชัยวีระพันธุ์
 
1. นางขวัญใจ  ตรีจักร
2. นางพัชนี  ประกอบสมบัติ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกรชนก  จันทร
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เชิญทอง
3. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  ว่องวิกย์การ
 
1. นางสาวจารุนันท์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวนิดาวรรณ  บุญอินทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  กรักกระโทก
3. เด็กหญิงสุภชา  อุบลกิจ
 
1. นางสาววาสนา  ไชยชมภู
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุทธิ
2. เด็กหญิงบูรณาพร  สารีคำ
3. เด็กหญิงอิษฎาอร  ยศปัญญา
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นางสาวน้ำฝน  ยาปัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงนันทิวา  ยศประเสริฐ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หล้าธิ
3. เด็กหญิงเบญญาดา  วงษ์คำ
 
1. นางสาวปพิชญา  คำปันติ๊บ
2. นางสาวอมรรัตน์  หงษาคำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันแดง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสงเอี่ยม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พุ่มใย
 
1. นางนภัสสร  พัชนี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกชนันท์  พรหมวิหาร
2. เด็กหญิงจนาพร  ชัยพิทักษ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุวงษ์
 
1. นายชาญณรงค์  สถิตย์อยู่
2. นางนุชนาถ  หอมยก
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  สอิ้งแก้ว
2. เด็กชายจิรายุทธ  ฟองคำ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  จักรวิกรม
 
1. นางสุภัทธิยา  เธียรเศวตกุล
2. นางสุภาพ  ฟองจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางกว้าง 1. เด็กหญิงทวยคำ  ลุงมั่น
2. เด็กหญิงสุภวรรณ์  ขัติศรี
3. เด็กชายเอกชัย  กุนโน
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  มหาวรรณ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สุดทะ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วิจารณ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีวะเสาร์
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นางสาวน้ำฝน  ยาปัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อุไรพานทอง
2. เด็กหญิงดาริกา  สุขภพมุ่งหมาย
3. เด็กชายธนิตพล  ตระกูลพสุพชระ
 
1. นายสุนทร  พูลลาภ
2. นางรจนพรรณ  ปั้นทิม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงณัฐพร  วิไล
2. เด็กหญิงศิวนาถ  มุ่งเกี่ยวกลาง
3. เด็กหญิงสุริยา  ทองจันทร์
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางฐาปนีย์  ตันตะวิริยะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เตจะถา
2. เด็กชายคำอ่อง  ลุงต๊ะ
3. เด็กชายนพกร  กันทากาศ
 
1. นางสุชาดา  ศรีติ๊บ
2. นางสาวชลธิชา  บุรีรัตน์ศรีสกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงชลธิชา   กงแก้ว
2. เด็กหญิงวรหทัย  พิลึก
3. เด็กหญิงอินธิรา  อินทรทัศน์
 
1. นางเกษร  เทศนา
2. นางปราณี  สังข์ทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผานัง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธีรานุสรณ์กุล
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีเที่ยง
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา  รัตนอรัญเขต
 
1. นางสาวยุวรัตน์  ไชยวัง
2. นายปิยะพงศ์  เพ็ญธรรม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงทอฝัน  กองแก้ว
2. เด็กหญิงปิยมาศ  ฐานะกิจ
3. เด็กชายอิทธิพล  ซือมือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกศยา  กล้าณรงค์
2. นายสุทธอิทธ   ภาหวานเสียง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1. เด็กชายกู้เกียรติ  กอดแก้ว
2. เด็กชายณัฐภพ  นาคกลาย
3. เด็กชายประทีป  พิมพ์อ่อน
 
1. นางสายฝน  กล่ำทอง
2. นางสาวสมปรารถนา  แสงแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์   คำฝอย
3. เด็กหญิงสังวรี  ศรีอุทัย
 
1. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีวิชัยแก้ว
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  ทิพย์แก้ว
3. เด็กหญิงวรดา  ป้อชุมภู
 
1. นางสาวพรรณรมณ  ภิระ
2. นายไพโรจน์  เสรีวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยากร  ศิริพรม
2. เด็กหญิงวรรณธิดา  สุขแสง
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ภูสีดิน
 
1. นายกฤษณะ  เสมพงษ์
2. นางนวลจันทร์  ชัยรินทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงพศิกา  กันทะ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  พรหมสิทธิ์
 
1. นางสาวโชษิตา  เสตานุตร์
2. นางจิราภร  คำอินทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เพ็ชรวารินทร์
2. เด็กหญิงธนพร  พิมพา
3. เด็กหญิงนิษญา  พูลทอง
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นายสนอง  คำคม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายณวพัฒน์  วงศ์เมืองแก่น
2. เด็กชายทวีวุฒิ  ฝั้นเครือ
3. เด็กชายศิริลักษณ์  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางพัชราภรณ์  อินทรีย์สังวร
2. นายวัลลพ  ใจรักษา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงจิรประภา  บุตรใจ
2. นางสาวชนัญชิดา  องอาจ
3. เด็กหญิงเยาวภรณ์  เสนาธรรม
 
1. นายประณพ  สุจิรังกุล
2. นางสาวพุทธพร  สารจินดาพงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หว้าสิริวงศ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรชัยปัญญา
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นางลาวัลย์  ใจแปง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายชัยณรงค์  สุขวิญญาณ
2. เด็กชายอนุชา  แก้วสะอาด
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  อยู่ดี
2. เด็กหญิงพรรณภา  คำเผ่า
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วิเศษยิ่งไพศาล
2. เด็กชายภาคิน  วิเศษเงินทวี
 
1. นายเรวัตร  วงศ์วุฒิ
2. นายชัชวาลย์  ใจอินทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กชายคิดดี  แซ่ว่าง
2. เด็กชายวิชัย  แซ่ว่าง
 
1. นายพงกษิณ  วังอินต๊ะ
2. นางสาวกิริยาพร  อินทรวิศิษฎ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงรสิตา  สุทธิบาก
2. เด็กชายศุภวัฒน์  อินต๊ะอ้น
 
1. นายรชฏ  อิ่นคำ
2. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ดีดสี
2. เด็กชายศุภกิจ  สถิตย์พงษ์
 
1. นายมิตร์  จันทร์เงิน
2. นายกฤษณะ  คล้ายบุรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กชายสมคิด  ลุงชิง
2. เด็กชายหน่อคำ  ลุงยวน
 
1. นายบำรุงเกียรติ  ขาวสวย
2. นายอรรถสิทธิ์  สายคำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายก่อนเครือ  _
2. เด็กชายแสงทูน  ตุ๊มานะ
 
1. นายบรรเทิง  โสภาพิมพ์
2. นายโชคชัย  เทพโพธา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  สมบุญโพธิ์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  อ้นอินทร์
 
1. นางสาววารุณี  หอมเชย
2. นายสุเทพ  มั่นไกล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 85.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ยาลังกา
2. เด็กชายอภินันท์  ปันทนา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
2. นางสาวกาญจนา  ชัยวุฒิ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 84.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุสาหะวิทยา 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  ศรีเอี้ยง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทสิงห์
 
1. นายกฤษณะ  ศรีเอี้ยง
2. นางสาวจำเรียง  บางเลา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายพัทธพล  เป็งมณี
2. เด็กชายศตวรรษ  รังสรรค์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
2. นางสาวกาญจนา  ชัยวุฒิ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายธีรเดช  มั่นประสงค์
2. เด็กชายภูมิภัทร  แสนเกิด
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
2. นางสาวประทุม  ชลชาญกิจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยารัมย์
2. เด็กชายศิวะศักดิ์  ภูเฮืองแก้ว
 
1. นายเดชาณัฐ  นกมั่น
2. นายสุฤทธิ์  คำเครือ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงธนัชพร  มะลิลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทรรพสุทธิ
 
1. นายเมธี  เมฆสิงห์
2. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายชนัญชัย  ชาไพโรจน์
2. เด็กชายปริวัฒ  ศักดี
 
1. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
2. นายชัยรัตน์  นาคแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. นายจือฟี่  แซ่ย่าง
2. นายปิติกร  แซ่ลี
 
1. นายจักรพงศ์  ปาละมา
2. นางบุญฑริกา  จันต๊ะคาด
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายธนวัฒน์  กัณฑ์ตรี
2. เด็กชายเดชาธร  พลายชุมพล
 
1. นายอภิสิทธิ์  กุณา
2. นายนิคม  อ่อนศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายธนาศักดิ์  มะโนศิลา
2. เด็กชายเดชาชาญ  สายชมพู
 
1. นางพิมลรัตน์  บุญเรือง
2. นายศุภกิตติ์  สุริยศ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชอุ่มเกตุ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์เกษ
 
1. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
2. นางคณารัตน์  คุณชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลภา  คงสิน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จรัสโชติอัมพร
3. เด็กหญิงลัทธ์สวรรยา  สวนนิถา
4. เด็กหญิงวริศรา   ใจพูม
5. เด็กหญิงสุนิษา  สะอาด
 
1. นางธนิตา  ปงลังกา
2. นางสาวพิมพ์พร  สมทราย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 1. เด็กหญิงญาณาธิป   แจ่มใส
2. เด็กหญิงนภัสสร  พงษ์สระพัง
3. เด็กหญิงปิ่นวาท  คำมุ้ย
4. เด็กหญิงเนรุตา  สาระบัน
5. เด็กหญิงไอริสา  สร้อยศรี
 
1. นางสาวมัณฑนา  คำใส
2. นางสาววรรณพร  บัวพ่วง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงทรรศนันท์  สีเขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงนฤทณัส  โชคชัญยธรณ์
3. เด็กหญิงปภาวรินท  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงปัญญาลดา  สุพัฒนากร
5. เด็กหญิงภัคนันท์  ยะจร
 
1. นางพิมพ์กุล  ปภัสรณ์ธนันท์กุล
2. นางเมธินี  นันทิยา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คีรีทรัพย์ทวี
2. เด็กหญิงพิมพ์พิดา  คีรีทรัพย์ทวี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นฤมิตธิติ
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พัฒนกุลวิทย์
5. เด็กหญิงแจแหมะ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
2. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  สุรเดช
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  สิงห์ไชย
3. เด็กหญิงปานวาส  ทินกร ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงพักตร์ชนก  จันทร์จิเรศรัศมี
5. เด็กหญิงเป็นพร  ตั้งพระกิตติคุณ
 
1. นางสาวเตือนใจ  ณ ลำปาง
2. นางสาวตรีสุคนธ์  สอนสุด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  สนิทนวล
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ภูมิดี
3. เด็กหญิงศิริประภา  บ่าพิมาย
4. เด็กหญิงสุวภัทร  บัวฉิม
5. เด็กหญิงเจียรไนย  หมวกคำ
 
1. นางนันทนา  ศรีชมภู
2. นางอัญชัญ    เลี้ยงเพ็ชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงนะแหง่  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงมีเรีย  พัฒนกุลวิทย์
3. เด็กหญิงรินรดา  มาพรชัย
4. เด็กหญิงอัจฉรา  พัฒนกุลวิทย์
5. เด็กหญิงโนรี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
2. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงรุจิรา  บัวสบาล
3. เด็กหญิงวรัญญา  ดีพร้อม
4. เด็กหญิงสนธิพร  หาแก้ว
5. เด็กหญิงอรัญญา   เขียนอินทร์
 
1. นางสาววิเรขา  นาคสิทธิวงษ์
2. นายสราวุฒิ  บุญทับ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  พันพนาคีรี
2. เด็กหญิงนงนุช  รวิพรรณพงศ์
3. เด็กหญิงพรธิดา  รุ้งโอบดอย
4. เด็กหญิงวาสิตา  สัตยมิ่งมงคล
5. เด็กหญิงศรุตยา  สังวรศิลปชัย
 
1. นายเชิด  กันชูลี
2. นางสาวการะเกตุ  ชมชื่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำปาน
2. เด็กหญิงภัคจีรา  หมื่นมะโน
3. เด็กชายภูริณัฐ  ชูเที่ยง
4. เด็กหญิงมธรส  จันทร์ทุ่ง
5. เด็กชายอัศณะ  ปัญญาโชติ
 
1. นางอรทัย  จินดาประสาน
2. นางปราณี  จิ๋วนารายณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายธนกร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงนัชชา  ใจหมู
3. เด็กชายภีมวัศ  น้อยวงศ์
4. เด็กหญิงศศิพิมล  ฟองคำ
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นายมุทเทียน    อุ่นเมือง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกาะโพธ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาะโพธิ์
3. เด็กหญิงภาวิพร  วงษ์ศรี
4. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ตรีทิพย์วัฒนา
5. เด็กหญิงเพชรลดา  บุญเติม
 
1. นางสมใจ  กิจพินิจ
2. นางสาวศิริมาตร  บุญนิสสัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมเสน
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  กันทา
3. เด็กหญิงณิชากร  เตชะ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปวนติ๊บ
5. เด็กหญิงมนัสชนก  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวเบญจวัลย์  จันปนหาร
2. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กชายกรรชัย  คำแหลง
2. เด็กหญิงณิชา  สุขนิรันทร์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงสุนันทา  ทองอินทร์
5. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  ลุงยอน
 
1. นางฐิติรัตน์  วสิษฐ์พลพงศ์
2. นายพระมหานพดล  อกิญจโน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  คงสวรรค์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ตายะสืบ
3. เด็กหญิงปริชญา  อุปนันไชย
4. เด็กหญิงปัณณธร  สรรพช่าง
5. เด็กหญิงสุวพิสญ์  บุญเป็ง
 
1. นางปรานอม  ปทุมวิง
2. นางวราภรณ์  โลนันท์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงชิดชนก  กุนทีธรรมชาติ
2. เด็กหญิงฐิติมา  ปู่แก้ว
3. เด็กหญิงสายชล  -
4. เด็กหญิงสุจารี  บุญหนุนวงศ์
5. เด็กหญิงแคทรียา  สมพรสุขสม
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายบัญญัติ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงรวิพร  ลือปอ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตางเปา
4. เด็กชายสุรพงษ์  แลเฉอะ
5. เด็กชายอติวิชญ์  แลนิ
 
1. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
2. นางสาวพิชญ์สกุล  พรหมรังษี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงพรนิพา  ศุภอังกูร
2. เด็กหญิงพัชราวรรณ  ชูเส้ง
3. เด็กหญิงมันฑนา  มุทาธร
4. เด็กหญิงวันวิสา  หายโศก
5. เด็กชายสุรสิทธิ์  ยิ่งธนไพศาล
 
1. นางสาวสุกัญญา  พานอรุโณทัย
2. นางสาวเทวี  ใจหมั้น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กชายยศกร  แซ่จู
2. เด็กหญิงรุจิตรา  แซ่หลี
3. เด็กหญิงสายทอง  ไอ่ยุ
4. เด็กชายอภิรัตน์  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงอาหยิ่ง  แซ่หยาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชายปณิธาน   รัตนธรรม
2. นางนริศรา  ทิพย์วรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธาริณี  จันบุญธรรม
2. เด็กหญิงวรินยุพา  สุริน
3. เด็กชายศุภณัฐ  ประสมศักดิ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  โพธิ์ไพศาล
5. เด็กหญิงเข็มจิรา  ไววงค์
 
1. นางสาวมยุรี  ทนันชัย
2. นายกิิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงณิชากมล  มหาไม้
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทนุปาน
3. เด็กหญิงพรณัชชา  ทองสกุล
4. เด็กหญิงอรณัญช์  กิ่งสวัสดิ์
5. เด็กชายอิงครัตน์  สายเกิด
 
1. นายรุติพงษ์  สายเกิด
2. นางสายฝน   สายเกิด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. นายพยัคฆ์  -
2. เด็กชายวชิรวิทย์   กนกกรระวี
3. เด็กหญิงวิดารัตน์   เกี๋ยงวงษ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ปัญญานันท์
5. เด็กชายสุทัศน์   ฟักโต
 
1. นางพวงเพชร   ฉิมสุด
2. นายพิทักษ์  ฉิมสุด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กชายชาติ  อาหงิ
2. เด็กหญิงฐิติญาพร  ณะดวงดี
3. เด็กชายรติพงษ์  วัฒนะ
4. เด็กชายวันชนะ  รักษาพร
5. เด็กหญิงเขมิกา  ทับแก้ว
 
1. นางสาวประมวลพรรณ  ปวงคำ
2. นางสาวภัทรภร  ดวงประเสริฐ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เลาหมี่
2. เด็กหญิงณัฐชไม  แซ่ยั้ง
3. เด็กชายสมเกียรติ  สุขทองใบ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุรา
5. เด็กหญิงสุนารี  ไมตรีจิตสำราญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน  ยอดเพชร์
2. นายสิรวิชญ์  วรฤทธิ์พิทยากุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงณญาดา  ป้อชุมภู
3. เด็กชายณัฐชนน  หุยากรณ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เครือบุญ
5. เด็กหญิงทวีพร  ปิงธิ
6. เด็กชายธนกฤต  เครือชัยแก้ว
7. เด็กหญิงบุศย์รินทร์  อินทร์นวล
8. เด็กหญิงปทิตตา  มนทาน้อย
9. เด็กชายปรีชาณรงค์  วงศ์ปิง
10. เด็กชายพงศภัค  กันทะวงศ์
11. เด็กหญิงพิมพิศา  เครือแก้ว
12. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วเรือง
13. เด็กชายพีรดนย์  ป้อชุมภู
14. เด็กชายภูเวท  กัญญาสาย
15. เด็กหญิงวิชานาถ  นามวงศ์
16. เด็กชายศราวิน  จูบรรจง
17. เด็กชายศุภกิตต์  วงศ์ปิง
18. เด็กหญิงอินอร  อินศรีธัญ
19. เด็กชายอิสระ  อินต๊ะพันธ์
20. เด็กหญิงเอมฤดี  อ่อนพูล
 
1. นางสาวบัวจันทร์  บุญสม
2. นางสาวสำลี  มิ่งเชื่อ
3. นางทัศนีย์  ปันวารินทร์
4. นางสาวชไมพร  แข่นจันทร์หลวง
5. นายไพโรจน์  เสรีวงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จงเขตการ
2. เด็กหญิงกานต์รวี  เข็มเงิน
3. เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่หว่อง
4. เด็กหญิงจริยา   แสงเทียนตระกูล
5. เด็กชายชาญรพี  แก้วสุวรรณ
6. เด็กหญิงญานภา   ศรีสุวรรณ
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์ไสว
8. เด็กหญิงณัฏฐพัฒน์  เชื้ออภัย
9. เด็กหญิงทิพย์สุคนธิ์  สุขสุทธิ์
10. เด็กชายธนพนธ์  โพธิ์โต
11. เด็กหญิงผกามาศ  พึ่งพวก
12. เด็กหญิงพีรชยา  พุ่มทอง
13. เด็กหญิงรักษิณา  เทพรักษ์
14. เด็กชายวรโชติ  คราดกระโทก
15. เด็กหญิงศรินทร์พร  อู่สิน
16. เด็กชายสิทธิกร  โตชม
17. เด็กชายอธิชา  หมวกทอง
18. เด็กหญิงอภิญญา  ภูมมา
19. เด็กชายอาณัติ  บุกเนียม
 
1. นายจิตกร  สมาคม
2. นางภัคจิรา  สมาคม
3. นางศิริวรรณ  นพรัตน์
4. นางพิมพ์พา  คันธภูมิ
5. นายกิตติศักดิ์  จันทร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา
2. เด็กหญิงทิกิชา  ปินคำ
3. เด็กชายนพเก้า  จองแสง
4. เด็กชายนราดล  ดวงสุข
5. เด็กชายปฎิภาณ  การงาน
6. เด็กชายปฎิภาณ  งามแดง
7. เด็กชายพงศกร  ดีมาก
8. เด็กหญิงฟ้าใส  มะโนวิเชียร
9. เด็กชายภควัต  ปินคำ
10. เด็กชายภีรภัทร  ดาราสุวรรณ์
11. เด็กชายภูดิส  ภัทรวุฒิ
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  อุดยานะ
13. เด็กหญิงวราภรณ์  รักษาศิล
14. เด็กชายศราวุธ  คำแสน
15. เด็กหญิงสิริธร  เนตรธิยา
16. เด็กชายอธิปพันธ์  อุปทน
17. เด็กชายอนุชา  เขตนา
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วกาศ
19. เด็กหญิงเก็จมณี  ธรรมเสน
20. เด็กชายโชควัฒนา  นาระถี
 
1. นางจิรายุ  ภัทรวุฒิ
2. นางสุจิรา  วรรณสาร
3. นางสาวสุภลักษณ์  ไชยปิง
4. นางสาววราภรณ์  จอมป้อ
5. นางสิริกาญจน์  ดวงสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงกชกร   อินแดง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    กล้าการนา
3. เด็กชายกรกฤษณ์    ทองอินทร์
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    เชิญขวัญ
5. เด็กชายชาญชัย    ไก่แก้ว
6. เด็กชายณภคพล    คล่องณรงค์
7. เด็กชายดนุพร    บูชาบุญ
8. เด็กชายธีรชัยกูลย์    ปลั่งประโคน
9. เด็กหญิงพิยดา    ทฤษฏี
10. เด็กหญิงพิริสา    ทับพุ่ม
11. เด็กชายภานุพงษ์    เอี่ยมวรรณ
12. เด็กชายวีรภัทร    พูลทอง
13. เด็กชายวีระพงษ์    เกากลางดอน
14. เด็กหญิงศิรินดา    สุขจุ้ย
15. เด็กหญิงสุจิราวดี   สุขจุ้ย
16. เด็กหญิงสุปรียา    ศรีสิทธิ์
17. เด็กชายอภิสิทธิ์    ศรีสังข์
18. เด็กหญิงอรปรีดา    ภูสมจิตร
19. เด็กชายเกรียงศักดิ์    จักสาร
20. เด็กชายโอเว่น   ทอย
 
1. นายอนุวัฒน์    โลหะการก
2. นางสาวพัชรี   อิ่มเนย
3. นางสาวปณิตา    ทิพย์หทัย
4. นางสาวจุตติมา    กาญจนะจันทร์
5. นางศิริกัญญา    โคตรภักดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายกษิดิษ  เลาว่าง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   แซ่ว่าง
3. เด็กชายชยิน  แซ่ว่าง
4. เด็กชายชัยยนันท์  ยืนยงคีรีมาศ
5. เด็กหญิงณัฎฐา  เลาย้าง
6. เด็กชายทินจวัน  เลาว้าง
7. เด็กชายธนดล  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงบัญฑิตา  แซ่ย่าง
9. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แซ่กือ
10. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ย่าง
11. เด็กชายพิทักษ์ศักดิ์  จันทรมณฑล
12. เด็กชายวิโรฒ  แซ่ย่าง
13. เด็กชายศุภชัย  ยืนยงคีรีมาศ
14. เด็กชายสมชาย  แซ่ว่าง
15. เด็กชายสรวิศ  แซ่ว่าง
16. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แซ่ว่าง
17. เด็กหญิงสุวนันต์  แซ่ว่าง
18. เด็กชายเรืองวิทย์  แซ่ย่าง
19. เด็กชายไชยกุล  แซ่ว่าง
20. เด็กชายไชยา  วัชรวนา
 
1. นายประสิทธิ์  อินทฉิม
2. นางสาวทิพย์รัตน์  บัวเผื่อน
3. นางภาวิณี  มงคล
4. นายเฉลิมชัย  วุฒิพนาภูมิ
5. นายกิตติพัฒน์  แซ่ย่าง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลดงนอก
2. เด็กชายกิตติกมล  สาขะสิงห์
3. เด็กชายชิษณุพงษ์   คัมภีระยศ
4. เด็กหญิงฌะกามาศ  ดัดประดิษฐ์
5. เด็กหญิงญาณิศา  บุญมี
6. เด็กหญิงณัฐธิสา  อ้นภา
7. เด็กหญิงปนัฐดา  อำคา
8. เด็กชายพงศภัค  อ่วมปาน
9. เด็กหญิงภคพร  อนุสุริยา
10. เด็กชายภัทรพล  รวมญาต
11. เด็กหญิงมนัชญา  ว่างเว้น
12. เด็กชายวชิรญภัสร  ศรีระวัตร
13. เด็กชายวรวิช  โรงอ่อน
14. เด็กชายศุภกร  ชูรัตน์
15. เด็กหญิงสุภัสสร  สีเหลี่ยม
16. เด็กชายอณุวัตร  กิรัมย์
17. เด็กชายอานนท์  กลิ่นถือศิล
18. เด็กชายเจนวิทย์  ศาสนะ
19. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฮ้วนสูงเนิน
20. เด็กชายเอกพล  บุรัสการ
 
1. นายดิเรก  แก้วบัวดี
2. นางสาวลำภู  พันคง
3. นางสาวสมจิตร  เขาแก้ว
4. นางสาวสุนารี  แช่มช้อย
5. นางสาวกัญญารัตน์  ทองคงอ่วม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงอภิชญา  ตรีถัน
 
1. นางอนงลักษณ์  แสวงสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 1. เด็กหญิงปานทิพย์  อุมา
 
1. นางเกตุกนก  รุกขชาติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กหญิงบัวตอง  ปู่ทุน
 
1. นางสาวอคิราภ์  สมควร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงวราภรณ์   ปินโก
 
1. นายญาณภัทร  พิบูลย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทรดี
 
1. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เปรมจิตต์
 
1. นางวัลลภา  เปรมกิจพรพัฒนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เพเหมีย
 
1. นายโสรัจจะ   รัชตฟุ้งพุทธา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  เลาลี
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงปัทมพร  เพ็ญเข็ม
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปรือ 1. เด็กหญิงศิริพร   ธงสันเทียะ
2. เด็กชายอณุชิด  ประมาณุใส
 
1. นางสาววาสนา   ชนะศึก
2. นางสุนทร   แจ้งสันเทียะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  อ้นภู
2. เด็กชายบุญโชค  จันทร์ยวง
 
1. นางสาวอุษาวดี  อ่อนมี
2. นางสาวอรชา  จิตรำพึง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายศุภกฤต  ถีระพงษ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  บุญนิล
 
1. นางสาวชลธิชา  นรสิงห์
2. นางนันท์นภัส  วราหะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คักกันหา
2. เด็กชายปรียากร  กันธิยะ
 
1. นางจารุวรรณ  รัตนพันธ์
2. นางกชพร  จับใจนาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศกร  แสงงาม
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  กันเดช
2. นางเพ็ญพัชร  ชัยลอม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายณิธิศ  วาดสันทัด
2. เด็กหญิงอัจจิตา  สุทธิสุวรรณ
 
1. นางมานิตา   อุชชิน
2. นางจุฑามาส   หาแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สร้อยจิตร
2. เด็กชายวชิรวิทย์  อุดมดี
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ศิลาบุตร
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ  สงมา
 
1. นางสาวนิภาพร  ประกอบกุล
2. นางสาวสุจิตตา   วิชัยศร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายกันตพงษ์  สมพงศ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ถาแก้ว
 
1. นางอาธัญญา  จันต๊ะคุต
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงกิ่ง  จินต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐวรา  แดงแสน
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สุภายอง
4. เด็กหญิงฤทัยชนก  แก้วยองผาง
5. เด็กหญิงวรนันทร์  จุ้มเขียว
6. เด็กหญิงศศิกานต์  กุลไพศาล
7. เด็กหญิงศิภาพรรณ  จันทร์ทะวัง
8. เด็กหญิงศิภาภรณ์  จันทร์ทะวัง
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จุ้มเขียว
10. เด็กหญิงสุภัทรา  อนุมะ
 
1. นางศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
2. นางอุบล  ปวนสุรินทร์
3. นายศรัณย์นภัทร  ทาระเบียบ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กหญิงกนกอร  เกตุเถื่อน
2. เด็กหญิงญาณิกา  บุญคล่ำ
3. เด็กหญิงณกมล  ชนแก้วพลอย
4. เด็กหญิงธีราภรณ์  ปัญทะนา
5. เด็กหญิงรัฐติกา  กลิ่นทอง
6. เด็กหญิงสุธิตา  โตเอี่ยม
7. เด็กหญิงสุนันทา  บุญอิน
8. เด็กหญิงสุภัสสร  มั่นเหมาะ
9. เด็กหญิงอรัญญา  ภู่หนู
10. เด็กหญิงเทพสุดา  บุญมี
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
2. นางสาวนพรัตน์  กระหล่ำทอง
3. นางสาวธนาภรณ์  แสงทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มั่นเด็ดวิทย์
2. เด็กหญิงณัฐรดา  มะวงศ์
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ทองตัน
4. เด็กหญิงนพรัตน์  คงดอนทอง
5. เด็กหญิงนภัทร  ม่วงมา
6. เด็กหญิงนรินทิพย์  กุลโพธิ์
7. เด็กหญิงพัชรพร  เจนไธสง
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ภู่เลื่อนลม
9. เด็กหญิงเปมิกา  ปั้นก้อน
10. เด็กหญิงเยาวพา  คงเจริญ
 
1. นางอนุรักษ์  สมัครเขตรการ
2. นายสุชาติ  จันทร์บ้านโต้น
3. นางสาวหยาดฝน  เผียนอก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกนกพร  คำปล้อง
2. เด็กหญิงกัลยา  ภักดี
3. เด็กหญิงณภัทร  วรุณสุภัค
4. เด็กหญิงธัญสุดา  ทัศนกาลจน์
5. เด็กหญิงประภัสสร  ทองอยู่สุข
6. เด็กหญิงพัสวี  หลำชาวนา
7. เด็กหญิงพิมพิศา  ทองทิม
8. เด็กหญิงภาสินี  หวยสูงเนิน
9. เด็กหญิงศิโรชินี   ภาษิต
10. เด็กหญิงเจตสุภา   ร่องครบุรี
 
1. นายณัฐกิตติ์  ชาวนา
2. นางสุนีย์  คุ้มสุข
3. นางสาวชิดชนก  ไชยงามเมือง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงชนาภา   คุ้มวงษ์
2. เด็กหญิงธนิษฐา  พิมพ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส   ข่ายทอง
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  มาน้อย
5. เด็กหญิงประภาพรรณ   ศรีบุบผา
6. เด็กหญิงภัครมัย  ทองจันทร์
7. นางสาวรัตนาภรณ์  ขอนทอง
8. เด็กหญิงศศิธร  ยายอด
9. เด็กหญิงสาธิตา  สุขผล
10. เด็กหญิงสุพัตรา   กุเบน
 
1. นางเสาวนีย์  ปาพันธ์
2. นางภาศิมาส  ยอดวันดี
3. นางทับทิม  สังคง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงกนิษฐา  หลวงประทุม
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุชะกะ
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  สุดตามัย
4. เด็กหญิงธิติมา   สอนสีสม
5. เด็กหญิงบุษยา   ยนตสุข
6. เด็กหญิงภาวินี  ลพประเสริฐ
7. เด็กหญิงวนัชพร  ตะพานแก้ว
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทร์จันทร์
9. เด็กหญิงศกลวรรณ  อาณาเขตต์
10. เด็กหญิงสุพรรศา  พึ่งเสือ
 
1. นายอรุณ  อินทร์แดน
2. นายอรรถพร  คล้ายนุ่น
3. นางจรินทร  นามเข็ม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายกิตติธัช  เรืองรอง
2. เด็กชายธรรมนูญ  คงคูเขียว
3. เด็กชายนิรันดร์  ศรีจันทร์
4. เด็กชายปวริศ  วินัยพานิช
5. เด็กชายปวเรศ  วินัยพานิช
6. เด็กชายภูภัฎ  พัฒนวรเวคิน
7. เด็กชายสุธี  รุ่งเรือง
8. เด็กชายอนุชา  ปิยะศรี
9. เด็กชายอนุภัทร  ขุนทอง
10. เด็กชายอัครวินท์  หู้โลหะ
 
1. นายอำนาจ  พันธ์ุเขียน
2. ดร.บุญรักษา  ราสี
3. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  โยธชัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พ่วงเอี่ยม
3. เด็กหญิงกันต์ธิดา  แก้วสะแสน
4. เด็กหญิงธนิษฐา  สุขแก้ว
5. เด็กหญิงนภสร  ปรึกษา
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สนสุพรรณ
7. เด็กหญิงวิติกาญจน์  วิชาพร
8. เด็กหญิงศศิธร  หมวยนอก
9. เด็กหญิงสุประวีณ์  นิพนต์
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  ละออ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  รอดไพรี
2. นางสาวอัจารี  อ้นโต
3. นางละเมียด  อินอ่อน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร   พลศรี
2. เด็กหญิงทับทิม   คำจันทร์
3. เด็กหญิงพัชรพร   บริบูรณ์
4. เด็กหญิงมนภรณ์   ตาน้อย
5. เด็กหญิงรวีพรรณ   มองการณ์ไกล
6. เด็กหญิงศตพร   แก้วคำ
7. เด็กหญิงศรัญญา   บาร์ฟอร์ด
8. เด็กหญิงสุภัสสรา   วงค์บุญธรรม
9. เด็กหญิงอริสา   ไพบูลย์นำทรัพย์
10. เด็กหญิงเทย่า   แองเจิลลิน่าไอฟส์
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางอทิติยา  ศรีทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกตุเทศ
2. เด็กหญิงขนิษฐา   การะเวก
3. เด็กหญิงนำ้ทอง  ภูแม่น้ำ
4. เด็กหญิงสราญจิต  ไสยวัน
5. เด็กชายสราวุธ  ใจกล้า
6. เด็กหญิงสินิทรา  ถมทอง
7. เด็กหญิงสุชานาถ  พวงวิไลย์
8. เด็กหญิงสุมิตรา   ดีผ่อน
9. เด็กหญิงอรทัย  นุ่มเกลี้ยง
10. เด็กหญิงเกศินี  อัชรา
 
1. นางสาวสุภาพร  ถมทอง
2. นางสาวนิตยา  ขอนทอง
3. นางสาวผการัตน์  แก้วอยู่
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกาหลง  แจ้งอุบล
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ดีเทียน
3. เด็กหญิงนัชชา  สมการ
4. เด็กหญิงวรัญญา  ดีเทียน
5. เด็กหญิงวรัญญา  การสมพิศ
6. เด็กหญิงวรารัตน์  อ่อนอุทัย
7. เด็กหญิงศรัญญา  สุขขาวันดี
8. เด็กหญิงศศิธร  สมการ
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  จำนงค์สังข์
10. เด็กหญิงอรวรรณ  ระดมเล็ก
 
1. นายนิรันด์  รอดสำเภา
2. ว่าที่ร้อยตรีนิดา  เปี้ยวงค์
3. นางสาวสิริวรรณ์  แย้มหนองเต่า
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. นางสาวกุลนาถ  ตาฝั้น
2. นางสาวจิราภา  ปุ๊ดปา
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีวิชัย
4. เด็กหญิงนภาทิพย์  แก้วโหว้
5. นางสาวนิศาชล  สุรินทร์
6. เด็กหญิงปพิชญา  สกุณณา
7. เด็กชายพันธวัช  ขัดตา
8. นายสราวุธ  แก้วคำ
9. เด็กหญิงอรทัย  จันทะรังษี
10. นางสาวอิมอร  ติ๊บถา
 
1. นางอำไพ  โนชัย
2. นางนันทวัน  ปัญญามา
3. นางสุวนันท์  อินใจ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชิชานันท์  กันเกลี้ยง
2. เด็กหญิงญาณิสา  เพียแก้ว
3. เด็กหญิงลักษณาพร  กิ่งแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณภา  ไชยงาม
5. เด็กหญิงสิริสา  มั่นทอง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์โตทอง
7. เด็กหญิงอรพรรณ  สีนวล
 
1. นายลือชัย  กลมกลิ้ง
2. นางสาวสุภาพร  พุทโธ
3. นางสาวณัฐกานต์  วัฒนวงศ์พฤกษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงจันธาทิพย์   ใจหาญ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คนดี
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   จันทร์โสภา
4. เด็กหญิงชลิตา   กลิ่นประทุม
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   เรณุวงศ์ไพศาล
6. เด็กหญิงนฤมล  ช่างคิด
7. เด็กหญิงนิศารัตน์   วงษ์บ้านใหม่
8. เด็กหญิงปรายฟ้า   สุทธิมูล
9. เด็กหญิงปุณยวีร์   เขียวแฉล้ม
10. เด็กหญิงอัญมณี   วงศ์สา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นายเถวียน   มากเมือง
3. นางสาวธิดาภรณ์  ทองหมื่น
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เครือโลมา
2. เด็กหญิงจิราพร  คำปวง
3. เด็กหญิงชลดา  จองบุญ
4. เด็กชายนนทภัทร  คำตา
5. เด็กหญิงนิราภา  แก้วอินัง
6. เด็กหญิงภาวิณีย์  บุญแปง
7. เด็กชายศุภฤกษ์  เป็นอัน
 
1. นายสงัด  แก้วพรมงาม
2. นายสมเพ็ชร์  แปงเครือ
3. นางสังวาลย์  เคร่งครัด
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์ศินี  โชคอำนวยสกุล
2. เด็กหญิงจิตรสินี  ธารสุขชลาลัย
3. เด็กหญิงชนาภา  รุ้งโอบดอย
4. เด็กหญิงพรชิตา  เขียวขจีไพร
5. เด็กหญิงพิมพ์พา  คีรีวนาศรม
6. เด็กหญิงสริตา  แสงดวงเดือน
7. เด็กหญิงสุดาพร  พงศ์ชัยปัญญา
8. เด็กหญิงสุดาภรณ์  วนาวัลลภ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ตกแต่งพงไพร
10. เด็กหญิงแป้ง  ขวัญหล้าวิจิตร
 
1. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
2. นางสาววิภาวรรณ  ตาดทองดีเด่น
3. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาวกนกพร  แซ่เก้า
2. เด็กหญิงกัลยาณี  กมลพิราม
3. นางสาวชนัญญา  เพชรคีรีรัฐ
4. นางสาวณิชกานต์  วิลาสสูงไกล
5. นางสาววารุณี  กมลปราณี
6. นางสาวศุจีภรณ์  มโนมัย
7. นางสาวสร้อยสุดา  บำเพ็ญคุณศรี
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  พัฒนาพาณิชย์
9. นางสาวอรณา  เลิศมงคลศรี
 
1. นางกัลยกร  กาญจนราช
2. นางยุมนา  ไชยเดช
3. นายศักดิ์สิทธิ์  มั่นคง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่หว่าง
3. เด็กหญิงนิภา  ตานะ
4. เด็กหญิงยุ้มคำ  ลุงคำ
5. เด็กหญิงรัชดาพร  รื่นรมย์รัตนชาติ
6. เด็กหญิงลลิดา  แซ่เติ๋น
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แซ่พ่าน
8. เด็กหญิงสุจิรา  ลุงปัน
 
1. นางต้องลักษณ์  ปันผสม
2. นายเริงฤทธิ์  เสาร์คำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา  ไชยวงค์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 1. เด็กหญิงจีรรัตน์  นิกรสุข
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญลอง
3. เด็กชายธนภูมิ  อินต๊ะยศ
4. เด็กชายธนวัต  คำเขื่อน
5. เด็กหญิงปิยาพร  จันทร์ต๊ะวงศ์
6. เด็กหญิงรสกร  ณ มา
7. เด็กชายรัชพล   คำปวง
8. เด็กหญิงวิลาสินี  เครือวงศ์เมืองคำ
9. เด็กหญิงศิริกัญญา  โกสุโท
10. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขะ
 
1. นายสงัด  แก้วพรมงาม
2. นายสมเพ็ชร์  แปงเครือ
3. นางทิพย์สุนันท์  จันทร์กระจาย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ทาเสน
2. เด็กชายทศพล  เปลี่ยนขุนทด
3. เด็กชายธีรภัทร์  พรมใจ
4. เด็กชายนวพล  คำอ้ายล้าน
5. เด็กชายพชร  เพชรศิริโชค
6. เด็กชายพีรธัช  ไชยราช
7. เด็กชายพีรพล  ไชยราช
8. เด็กชายสิทธิเดช  ทิพย์น้อย
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุธรรมจา
10. เด็กชายเมธาวี  อุดติ๊บ
 
1. นายสน  ศรีพรม
2. นายกันตพงษ์  ดาอินวงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 1. เด็กหญิงกชกร  งามงอน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำวาส
3. เด็กชายกันตพงษ์  เกี๋ยงแก้ว
4. เด็กชายณัฐพล  สีสด
5. เด็กหญิงณิชาพัชร  โนชัย
6. เด็กหญิงธีรนันท์  คำเรือง
7. เด็กหญิงปานรวี  ตากล้า
8. เด็กหญิงพิริยะ  ธรรมลังกา
9. เด็กชายภาณุพงษ์  วงศ์มณีวรรณ
10. เด็กชายเจ้าพระยา  ปวงโท๊ะ
 
1. นางสาวกนิษฐา  ใจยะทิ
2. นางบุญรัตน์  ทองสิริมณีรัตน์
3. นางสาวเเสงจันทร์  มาหลวง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงวนสิน
 
1. นายบุญช่วย  รัตนพลเสน
2. นางพยอม  รอดมา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงนัฐธิชา  แถลงเอื้อ
2. เด็กหญิงปภานัน  ทาแจ้ง
 
1. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
2. นางสาวพรทิพย์  นวลบุญมา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  นันตะวงษ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  แช่มโชติ
 
1. นางสาวศรินทร  เทียนสอน
2. นายกิจพนธ์  แสนแทน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงชาลิสา   ใจมิภักดิ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์   จินาเฟย
 
1. นางสาวจตุพร   ทะนุ
2. นางอุทัยวรรณ  ต๊ะคำ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงบุลากร  จอมแปง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดุแฮ
 
1. ส.ต.อ.วัชระ  มังสัง
2. นางสาวเบญจวรรณ  บรรเรียนกิจ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงชนัทกาญจ์  ยันทะวาย
2. เด็กหญิงบุษบา  จันทรสุทธิ์
 
1. นายจีระพงษ์  ราชมณี
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงญดา  สิงห์วี
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่กือ
 
1. นางสาวประทุมพร  น้อยทู
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  บุญคง
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงชวิศา  ทองพิทักษ์วงศ์
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอแปง 1. เด็กหญิงนวลหอม  กอจ่าย
 
1. นางวราภรณ์  ธงภักดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกินรี   จีโน
 
1. นายรังสรรค์   วังสาร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  รักสวนสัก
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงเย็นจิต   อางี
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ   เทพจันทร์
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กชายภากร  สุวรรณพงศ์
 
1. นายสุทธิชัย  ใบยา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กชายฐิดาพร   เอียดแก้ว
 
1. นายคมกริช  วิทยาวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กชายนฤพล  ปิเจ
 
1. นายณฐชนนท์  มูลเป็ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กชายชนะภัย   สุภาศิริวัฒน์
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงอนันตญา  พรมไชย
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  มิตรประชาชน
 
1. นางสุรีย์  หาญใจไทย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  พรหมลาย
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายจิรายุ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงชุดาพร  ท่อนคำ
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงสาธิดา  ศิริมงคลอัศวะ
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. นายขจรศักดิ์  เลาหาง
 
1. นางสาวประทุมพร  น้อยทู
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  รำไพพนา
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขน้อย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นายศุกร์  ปัญญา
 
1. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นายนพดล  ผลเชวง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงปาณิดา  ล่ะปาน
2. เด็กชายอุทัย  อาบือ
 
1. นายปัณณทัตถ์   ปวงคำ
2. นางพิมจันทร์  ปวงคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงคำเอ  ลุงหยุ้น
2. เด็กชายสายหมอก  ลุงโซ่
 
1. นางเพ็ญแข  ปานหมอก
2. นางสาวณพมาศ  อินทรศร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่ซี
2. เด็กหญิงอันธิกา  บุญธรรม
 
1. นางอุทัยทิพย์  จันต๊ะวงษ์
2. นางสาวสุพรรณ  ปัญญาเหมือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงมาตหลู่  ลุงปาน
2. เด็กชายแดง  จะฟู
 
1. นางภัทรินญา  เพชรธนดารินทร์
2. นางแสงหล้า   ไทยวงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทัดเจริญ
2. เด็กหญิงโชติรส  ตาอุด
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นายทวีศักดิ์  สมพมิตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงสิรินดา   กาญจนอุบล
2. เด็กหญิงโชติกา   นันทะวงค์
 
1. นางสาวแพรวนภา  ชูโฉม
2. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์อ่อง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. นางสาวชญาพอ  -
2. นายเอกรัตน์  พนาโกเมน
 
1. นายภูวดล  มณีวรณ์
2. นางสาวพิกุล  บุญทิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. เด็กหญิงชัญญา  ผาด่าน
2. เด็กหญิงผ่อง  ปูดด้าว
 
1. นายสมพร  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวพรรณนิภา  สมบูรณ์ชัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. นางสาวขันแก้ว  ไทยลื้อ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วัฒนทรัพย์ไพศาล
 
1. นางปาริชาติ  ชัยศรี
2. นางภาวิณีย์  เวียงนาค
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงฝน  คำมา
 
1. นายอมร  อุปนันท์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุภาพ  ฤทธิ์พายัพ
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายสมศักดิ์  ใฝ่ประสิทธิ์
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธีรเดช  ฉิ้มเฉิด
2. เด็กหญิงวี  นามลี
3. เด็กชายสุรเดช  แสงแก้ว
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 1. เด็กหญิงดาปนีย์  แสงศรี
2. เด็กชายธาวิน  เขียวขำ
3. เด็กชายวีรภัทร  สายสุวรรณ
 
1. นางสาวภรณ์นภัส  ธัญโรจน์ธำรงกุล
2. นายธนกฤต  เต็งสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงพรรษา  ลุงสาม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ลุงคำ
3. เด็กหญิงหมวยแลง  ลุงต๊ะ
 
1. นายอาคม  เดชคุณมาก
2. นางเพ็ญแข  ปานหมอก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศักดิ์ดา
2. เด็กหญิงศิริพร  ใจดี
3. เด็กหญิงอุ่นคำ  จันทาพูน
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  นวลสะอาด
2. เด็กชายพงศกร  เสมา
3. เด็กชายเจษฎา  ออแต๋
 
1. นายปัณณทัตถ์   ปวงคำ
2. นางพิมจันทร์  ปวงคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายยี่  ลุงซู้
2. เด็กชายสาม  กิตติ
3. เด็กชายหนุ่ม  ลุงซู้
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นายสัมพันธ์  เครือมูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายวรวุฒิ  นามคำ
2. เด็กหญิงศรีนวล  เดือนเพ็ญ
3. เด็กชายไชยนันท์  โปราหา
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายดัสกร  พรมลา
2. เด็กชายพิธิพัฒน์  กองเลิศ
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ทองพล
 
1. นายพงษ์เชษฐ  พลแก้ว
2. นายไพรโรจน์  สำลี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายกิตติธัช  สมบัติพนา
2. นายสุขแก้ว  กุญจนาทไพศาล
3. เด็กชายเจมภพ  เจริญจิตนิรันดร์
 
1. นายบุญเยี่ยม  นันต๊ะภูมิ
2. นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนัญท์ณภัส   ชิโนเรสโยธิน
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  ครุฑน้อย
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วเกษการ
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายเอกพล  พรหมมา
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายสุธี  หอมบุบผา
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คล้ายสนิท
 
1. นายศฐา  ใจโพธา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
 
1. นางสาวจารุพักตร์  หลินน่วม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ตุงคะศิริ
 
1. นายธีรพงศ์   โตสงคราม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายอดิศร  ภูหมื่น
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. นายวัชรพล  ปานเกิด
 
1. นางทัศนีย์  ทองทา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายพิภพ  พงษ์พานิช
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางสาวธารวิมล  ทองเลิศล้ำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันทร
 
1. นายพายัพ  รู้สมัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกฤษดา  เครือจันทร์
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอัฐชานนท์  แสนชู
 
1. นายมงคล  ว่องวิกย์การ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. นางสาวฐิติมา  บุญเลื่อน
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กชายจิรายุส  กุลีพันธ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จันทะจร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายรัตนวิชญ์  โกสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  มั่นคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กหญิงวรัทยาพร  ค้าไม้
 
1. นางภิรมย์  กาวิละนันท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายชัยภัทร  คล้ายกรานต์
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. นางสาวฐิติมา  บุญเลื่อน
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เขียวขำ
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปวีณา  หนูเครือ
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
 
1. นางปราณี  บุญนิธี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงแพรวแพรวา  ขันบุญ
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงไอรดา   สกุลมา
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงยุดี   แซ่ย่าง
 
1. นายนัฐพล   มะโนวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. นายนพนันท์  พันธ์กลิ่น
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บริบูรณ์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคแก้ว
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   คำกอง
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กชายไกรศร  หลู่จิ่ง
 
1. นายสุรพงศ์  เจริญทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงรัตนา   วงศ์วีระชาติ
 
1. นายนัฐพล   มะโนวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงภัทรินทร์พร  แสงโพธิ์
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอินทิรา  คงดอนทอง
 
1. นางฐาปนีย์  จิตร์ตระกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงวิภา  ไทยบุญเรือง
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา   แก้วสุขศรี
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เอี่ยมมี
 
1. นายเผด็จ  มูลคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายชินดนัย  ขุนศร
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงปิยะพร  สุพัฒน์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพานุช
 
1. นางสาวรัฐติยา  ชลันธร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรภร  ภู่จำรูญ
 
1. นายบุญเทียม  สุริยะน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงสมัชญา  แก้วเนย
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิพย์มาลา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายบูชิต  อินทร์ตา
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จั่นจีน
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงสุภัทรา  คำภิลานนท์
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พางาม
 
1. นายธีรพัฒน์  เพชรศรีจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุดสวาสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  มั่นคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพล  วิสุทธิศักดิ์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงปานไพลิน  มัชฌลีลา
 
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์  วิวัฒนเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวงฆ้อง 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  จันทร์หล้า
 
1. นายธวัชร์  วิเชียรโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   กรงทอง
 
1. นางจุฬาพัฒน์  ประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายภูริทัต   ทองอยู่สุข
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กหญิงน้ำอิง  สิมศิริ
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ชะยันโต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงเกศกนก  อินทร์สูนย์
 
1. นายอนุชา  อยู่ประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีเจริญ
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1. เด็กหญิงลลนา  เล่าสกุล
 
1. นายอดิเรก  อุดแจ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา   แก้วสุขศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิชา   คำกอง
3. เด็กชายธนดล   สกุลมี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร
5. เด็กหญิงบุญยาพร   โพธิ์ทอง
6. เด็กชายภัทรดนัย   อู่อินทร์
7. เด็กชายภูริทัต   ทองอยู่สุข
8. เด็กหญิงวิรัลยา   ยอดทองดี
9. เด็กหญิงไอรดา   สกุลมา
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายชนาภัทร  บรรณทอง
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
3. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
4. เด็กหญิงนภัสสร  ชามะรัตน์
5. เด็กชายประสิทธิโชค  ปิ่นม่วง
6. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
7. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
8. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
 
1. นางศิรินทิพย์  แก้วทา
2. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
3. นางสมคิด  จันทรคณา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายกฤษฎา  บุราคร
2. เด็กหญิงจันทรัช  อยู่โพธิ์
3. เด็กชายชัยยุทธ  สุวรรณบาง
4. เด็กชายณัฐเนตร  เกตุโต
5. เด็กหญิงธนัตดา  สิทธิกสิกรรม
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์   เกียรติปรากฎ
7. เด็กหญิงวาสนา  หนองคาย
8. เด็กหญิงศรสวรรค์  จินามูล
9. เด็กหญิงสุชานันท์  สดุดี
 
1. นางสาวนิตยา   พึ่งพรหม
2. นางสาวอำภาพร  เก่งเขตรกิจ
3. นางนิชธาวัลย์   หนูกลัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายประสาร  ยิ้มเพ็ชร
2. เด็กหญิงปิยะพร  สาระรักษ์
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีเจริญ
5. เด็กหญิงวรรณชนก  ประดิษฐ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสงคราม
7. เด็กชายเขมนันท์  มั่นคง
8. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จั่นจีน
9. เด็กชายเอกรัตน์  นนทประศาสน์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
2. นายณัฐพงษ์  พลมาก
3. นางวิมลพรรณ  พวงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายกฤษกร  ผลาผล
2. เด็กหญิงชาลิสา  เกษม
3. เด็กหญิงตรีทิตยพิภา  เจี๊ยบนา
4. เด็กหญิงธีราพร  บุญช่วย
5. นายนพนันท์  พันธ์กลิ่น
6. นางสาวปภาดา  จุลพันธ์
7. เด็กหญิงวันวิสา  บุญทวี
8. เด็กหญิงอพัชชา  พิทักษ์อร่ามวงศ์
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสมคิด  จันทรคณา
3. นางศิรินทิพย์  แก้วทา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทาอินทร์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หินพรม
3. เด็กชายธีรภัทร์  แจ้ห่มเครือ
4. เด็กหญิงประภาดา  มั่งคั่ง
5. เด็กชายพิษณุ  เงาเงิน
6. เด็กชายวรากร  เลายี่ปา
7. เด็กหญิงอภิญญา  ใจกล้า
8. เด็กหญิงเบญญาภา  ลิ้มพูล
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภา   ลาภะ
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา   แก้วสุขศรี
3. เด็กหญิงณัฐชยา   พัดไทย
4. เด็กหญิงณัฐธิชา   คำกอง
5. เด็กชายธนดล   สกุลมี
6. เด็กหญิงนัญท์ณภัส   ชิโนเรสโยธิน
7. เด็กชายภัทรดนัย   อู่อินทร์
8. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิลา
9. เด็กชายภูริทัต   ทองอยู่สุข
10. เด็กหญิงวชิรญาณ์   บำรุงทอง
11. เด็กหญิงวิภาดา   ขำโชติ
12. เด็กหญิงวิรัลยา   ยอดทองดี
13. เด็กหญิงหนึ่งสกุล   อินทร์เพ็ญ
14. เด็กหญิงเปมิกา  คำไพเราะ
15. เด็กหญิงไอรดา   สกุลมา
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
4. นางนัฏติยา  บุญประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกวีวัฒน์  บุญครอบ
2. เด็กชายคมชาญ  ภู่เล็ก
3. เด็กหญิงฐินะพร  สอนมัง
4. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
5. เด็กชายณัฐนันท์  เนตรสว่าง
6. เด็กชายธนวัฒน์  เสือสุ่น
7. เด็กชายนิธิศชัย  สุนันต๊ะ
8. เด็กชายปติพัฒน์  หมื่นพระโกฏดี
9. เด็กหญิงปพิชญา  สอนชาวเรือ
10. เด็กชายปุณณ์  ลิ้มประเสริฐ
11. เด็กชายภรัณยู  ตันยา
12. เด็กชายวรภาส  เลี่ยมสกุล
13. เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
14. เด็กหญิงศุภนิดา  สอนไว
15. เด็กหญิงสิริมา  ดาบคำ
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
2. นายพีระพงษ์  วรรณสุทธิ์
3. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
4. นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ
2. เด็กหญิงกนกกร  บุญช่วย
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลานประโคน
4. เด็กชายชนาภัทร  บรรณะทอง
5. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
6. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
7. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์
8. เด็กหญิงนภัสสร  ชามะรัตน์
9. เด็กชายประสิทธิโชค  ปิ่นม่วง
10. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
11. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
12. เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี
13. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
14. เด็กหญิงอลิสา  แจ่มศรี
15. เด็กชายไชยรัตน์  เพ็งแจ้ง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสมคิด  จันทรคณา
3. นางศิรินทิพย์  แก้วทา
4. นางบุญศิริ  ปิ่นม่วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายกฤตเมธ  อยู่สุข
2. เด็กหญิงดวงพร  ระเริง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ชัยชนะ
4. เด็กชายประสาร  ยิ้มเพ็ชร
5. เด็กหญิงปาลิตา  อาจสูงเนิน
6. เด็กหญิงปิยะพร  สุพัฒน์
7. เด็กหญิงพันทิวา  แก้วสาสุข
8. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บริบูรณ์
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีเจริญ
10. เด็กหญิงวรรณชนก  ประดิษฐ
11. เด็กหญิงวาสนา  นาใจนึก
12. เด็กชายสุธี  หอมบุบผา
13. เด็กชายสุริยา  บุญยอม
14. เด็กชายเขมนันท์  มั่นคง
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ตองอ่อน
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
2. นายภูฤทธิ์  อิ่มเทศ
3. นายสมชาย  แก้วเกตุ
4. นางสาวอรณิชา  กองเพิ่่มพูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายชินดนัย   ขุนศร
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   รัตน์เพ็ชร
3. เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์ประทักษ์
4. เด็กชายณัฐวัติ    เบญจมาศ
5. เด็กชายนัฐทพล   อุดศรี
6. เด็กหญิงพรนภา  พรมพลเมือง
7. เด็กหญิงภัทรินทร์พร   แสงโพธิ์
8. เด็กชายมงคลศักดิ์  สุทธิธรรม
9. เด็กชายรัฐภูมิ    ศรีบรรเทา
10. เด็กหญิงวรรณภา    คงจาด
11. เด็กชายอธิศีล   บังลาด
12. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วคำหาญ
13. เด็กหญิงอภิญญา   แสนศรี
14. เด็กชายฮาเลลูยา  อยู่สุข
15. เด็กชายเขมทัต   สอนเต็ม
 
1. นางสาวนันทนา    จันทรา
2. นางสำรวย   ศรีตะลา
3. นายณัฐพงศ์  ตั้งประดิษฐ
4. นางสาวพัชรินทร์  สารีพุฒ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศักดิ์เหลือง
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  โพธิ์สด
3. เด็กชายฐากร  ใจคำมา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉิมพาลี
5. เด็กชายณัฐพล  แกนุ
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญลา
7. เด็กหญิงดวงกมล  สมก้อนแก้ว
8. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทำบุญ
9. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เดชมณี
10. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พูลทาจักร์
11. เด็กชายภานุพงษ์  ปิงยศ
12. เด็กชายอภิชาติ  เลิศไกร
13. เด็กชายอรรถพร  สมผิว
14. เด็กชายอานนท์  เยาว์ใจ
15. เด็กชายเมธา  จันทร์เกิด
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงจิฬศิกาญน์  หลากจิตร์
2. เด็กชายณัฎฐกร  เอมอิ่ม
3. เด็กชายตรัยรัตน์  ทิพย์แก้ว
4. เด็กชายนฤพัทธ์  ศรบุญทอง
5. เด็กชายนัทธพงศ์  พันแจ่ม
6. เด็กชายนิรุต  สุขสวรรค์
7. เด็กชายบุญประเสริฐ  สุวรรณวิจิตร
8. เด็กชายภัทรวิช  รู้สมัย
9. เด็กชายวรากร  ทับตรา
10. เด็กชายสุทธิรักษ์  ครุฑน้อย
11. นายสุธน  ไต่ถาม
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
2. นางสาวจีรพรรณ  เอื้อสุขพันธ์ปราณี
3. นางสาวบัณฑิตา  ต่ำต้อ
4. นายธนภัฏ  รู้สมัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. นายกิจชัย  เจริญเนตร
2. เด็กชายกิตติชัย   เขียวไทร
3. เด็กชายกิตติพงษ์  ประสพหมู่
4. เด็กชายขจรศักดิ์  มั่นฤทธิ์
5. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
6. เด็กชายชัยมงคล  พรพรม
7. เด็กชายธนัชชา   การจนะโยธิน
8. เด็กชายธนากฤต   ชีโสตร์
9. เด็กชายนพกร  ทาน้อย
10. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
11. เด็กชายสิรภพ  หงษ์เทศ
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
2. นายกิจชัย  เจริญเนตร
3. นางสาวภิรมย์ศรี  ศรีภิรมย์
4. นางสาวจารุพักตร์  หลินน่วม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกฤตพล  ตันติวิมงคล
2. เด็กชายจักรพงศ์  วงษ์สมาน
3. เด็กชายฐิติกร  กลัดเจริญ
4. เด็กหญิงธนพร  อุ้ยสิงห์
5. เด็กชายธัญเทพ  กุลชี
6. เด็กชายพงศ์ภัค  ศรีฉ่ำ
7. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิชัย
8. เด็กหญิงพิชามญช์  ฤทธิชัย
9. เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม
10. เด็กหญิงสู่ฝัน  วัฒนวิกย์กรรม
11. เด็กชายเสฎฐพงศ์  แสงไกร
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
2. นายอนุสรณ์  พันธุ์ยี่
3. นายชัยวัฒน์  ขำศรี
4. นายไพรวัลย์  เขตจำนันท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกฤตภัค  ทองอยู่
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองอยู่
3. เด็กชายกฤษณะ  เหลืองอ่อน
4. นายกิจชัย  เจริญเนตร
5. เด็กชายกิตติพงษ์  ประสพหมู่
6. เด็กชายขจรศักดิ์  มั่นฤทธิ์
7. เด็กชายจิรายุ  สุวรรณเมฆ
8. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
9. นางสาวชนิกานต์  มะณีแก้ว
10. เด็กชายพรรษา  มั่นสน
11. เด็กหญิงพิยดา  นกนาก
12. เด็กชายสิทธิพร  คงมี
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
2. นายกิจชัย  เจริญเนตร
3. นางสาวทาริกา  คำเต่ย
4. นางสาวพนิดา  บัวหิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกรนันท์  ทองคำดี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  โชคอำนวย
3. เด็กชายฐานันดร  บุญวรนุช
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างจิตร์
5. เด็กชายธงทอง  สุรมาตย์
6. เด็กชายธนภัทร  เบญจประเสริฐ
7. เด็กชายอนุรักษ์  แข็งเขตรการณ์
8. เด็กหญิงอรทา  จาทา
9. เด็กชายอานนท์  ไตรยงค์
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แถมพยัฆ
11. เด็กชายเดชา  สาโรจน์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
2. นายบุรินทร์  ดำสนิท
3. นางสาวทัศนีย์  วิรุณบตร
4. นายดาวรุ่ง  ตะคร้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กรงทอง
2. เด็กชายก่อเกียรติ  ขวัญยืน
3. เด็กหญิงจันจิรา   พูนพิทักษ์
4. เด็กชายธงชัย  จิตรกลาง
5. เด็กชายธนกฤต  อ่อนบุรี
6. เด็กหญิงธัญรดา  สงวนลานนท์
7. เด็กหญิงนันท์ณิภัค  สุขสวัสดิ์
8. เด็กหญิงปวรรัตน์  มาแก้ว
9. เด็กหญิงศุภรดา  แก้วคุ้มภัย
10. เด็กชายสุรธิพงษ์  สังข์กัน
11. เด็กชายอนัน  ศรีวิบูลย์รัตนา
12. นายอรรถพล  สุยะวงศ์
 
1. นายเอกชัย  ก๋าวงค์วิน
2. นางสาวเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์
3. นายมงคล  รอพันธ์
4. นายบรรณวิชญ์  โยมป้อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอื้อวรรธณพันธ์ุ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดาดก
3. เด็กหญิงจิรพร  พงษ์เกตุกร
4. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขโสม
5. เด็กหญิงณัฐทิพา  ไวยสุขศรี
6. เด็กชายณัฐพล  แตงโม
7. เด็กชายณัฐภัทร  ไวยสุขศรี
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เก่งถิ่นดง
9. เด็กชายธนพันธ์  รักเขตกรณ์
10. เด็กชายธนาธิป  มักน้อย
11. เด็กชายธันภัทร  พูลพันธ์
12. เด็กชายธีรภัทร  เครือวัลย์
13. เด็กชายธีรภัทร  ฉิมพาลี
14. เด็กชายนวพล  ตุงคะศิริ
15. เด็กชายพงศกร  กล้าเกษตรวิทย์
16. เด็กหญิงพิมพิกา  เหล่ารอด
17. เด็กหญิงรติมา  เหมือนทอง
18. เด็กหญิงลลิตา  สมศรี
19. เด็กชายวีระภัทร  หมั่นเขตวิทย์
20. เด็กหญิงเนตติญา  ยาคำ
 
1. นายพิทักษ์  ขวัญตา
2. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
3. นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน
4. นางสาวธนพร  มานนท์
5. นางจิตติมา  โลหะเวช
6. นางสาววัชรี  กองพิกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงกนกพร   จันทรา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    พูลเพียร
3. เด็กหญิงกมลทิพย์   แม่นศร
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ลอยล่อง
5. เด็กหญิงกัลยากร   โคตรสุมาตย์
6. เด็กหญิงชนิดา   สุทธินันท์
7. เด็กหญิงชาริดา   สุขจันทร์
8. เด็กชายธีระพงษ์   อร่ำคำ
9. เด็กหญิงนิรุชา   บุญโพด
10. เด็กชายบุลิน   แม่นศร
11. เด็กชายพงศ์เทพ    ถึงกล้า
12. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   อรรถพันธุ์
13. เด็กชายพีรพัฒน์   กลายสุข
14. เด็กชายสหณัฐ   บุษวดี
15. เด็กหญิงสิริญญา   พิมพ์ศรี
16. เด็กหญิงสุกานดา   กะระวะสุ
17. เด็กชายสุรเชษฐ์   ศรีสิงห์
18. เด็กหญิงสุวรรณา   อินทสิทธิ์
19. เด็กหญิงอนัญญา   คำงาม
20. เด็กหญิงเจนจิรา   สังข์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิลาวรรณ  รู้อยู่
2. นายวงกต  ชื่นดอนกลอย
3. นางสาวรจนา  ดีเทียน
4. นางอุไร  วงษ์นาค
5. นายบัณฑิต  เครือยิหวา
6. นายวิเชียร  ประกายสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกนกกร  คำบุญมา
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  บางวัน
3. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปันปา
4. เด็กหญิงจันทร์จิราพร  กาบมาลา
5. เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์หอม
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุริยะ
7. เด็กหญิงธนภรณ์  ฟองบัว
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชัยพูน
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลุงมา
10. เด็กชายนพดล  ใจสาม
11. เด็กชายนาโน  ซาดาโมโต
12. เด็กชายปุณยวัฒน์  บุญตอม
13. เด็กชายพงศกร  สุภาษิต
14. เด็กหญิงวิรากานต์  ปัญญาสูง
15. เด็กชายศิวภัทร  จันทร์วงศ์
16. เด็กชายสุพรรณ  รินคำ
17. เด็กชายอนวัช  อะถะ
18. เด็กหญิงอังคณา  กาบแก้ว
19. เด็กหญิงเบญญาดา  เทพสุนทร
20. เด็กชายเพียงกาย  กันธวงค์
 
1. นางสาวภัสรา  พิดานปัน
2. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  อรรถาเวช
2. เด็กชายกิตติรัช  ฤาชา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูวาดเขียน
4. เด็กหญิงณัฐชยา  โยทะยาน
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ฟองคำ
6. เด็กหญิงนนท์หทัย  ส่องหล้า
7. เด็กหญิงนิชา  ธิปั๋น
8. เด็กชายปรัชญา  ชัยพูน
9. เด็กหญิงพิชญานิน  อินนั่งแท่น
10. เด็กชายภูธเนศ  ขยันกิจ
11. เด็กชายวิษณุ  สายทอง
12. เด็กหญิงศิรดา  ทองสุข
13. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ผลงาม
14. เด็กชายสมิทธิ์  แสงปัญญา
15. เด็กชายสุรวุฒิ  ปาแก้ว
16. เด็กหญิงอรไพลิน  ศรีคำสุข
17. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนใจ
18. เด็กหญิงเมธาพร  ส่องหล้า
19. เด็กหญิงแพรพิมาศ  เจริญชูเกียรติ
20. เด็กหญิงโยษิตา  จ่าพา
 
1. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
2. นางสาวภัสรา  พิดานปัน
3. นางกาญจนา  เหมืองหม้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สวรรค์คีรีเขต
2. เด็กหญิงทิพานัน  ไพรพุทโธ
3. เด็กหญิงทิพานันท์  คีรีกถินเทศ
4. เด็กหญิงนารี  วังสะพรั่ง
5. เด็กหญิงนารีรัตน์   วนาเฉลิมเขต
6. เด็กหญิงนุตประวีณ์  คีรีกอบสิณ
7. เด็กหญิงปราณี   ห้วยกาเหว่า
8. เด็กหญิงปาลิดา   ศิริกรพนา
9. เด็กหญิงพิมพิศา  บวรวัฒนวุฒิ
10. เด็กหญิงภัทรสุดา   กระทิงไพร
11. เด็กหญิงมัสยา  เพียงพิสมัย
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  วังกระจุก
13. เด็กหญิงรศนา  นิมิตรชัย
14. เด็กหญิงละวา   เวียงไพรทอง
15. เด็กหญิงวัชรี  ไพรสราญเลิศ
16. เด็กหญิงศิริขวัญ  ฟ้ากุศล
17. เด็กหญิงสุภัทรา  โศภางกูรไพร
18. เด็กชายสุรชัย  คงคา
19. เด็กหญิงสุวนันท์   ธารสุขวิไล
20. เด็กหญิงอรินยุพา  ทะนุศีลธรรม
 
1. นางนิพิชฌม์ชา  บุญทากลาง
2. นางศุภกัญจน์  ผ่องศรีใส
3. นายจีระพงษ์  สนิท
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฤทธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกัญญาพักตร์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงกุลจิรา  สุวรรณกรณ์
4. เด็กหญิงณฐา  สารไทย
5. เด็กชายณัฐกมล  ชาติวรรณ
6. เด็กชายธนโชติ  ปาละชาติ
7. เด็กหญิงนภัสสร  หนูโชติ
8. เด็กหญิงนันทวัน  ทีฆะภรณ์
9. เด็กหญิงบงกชกร  นารถานนท์
10. เด็กชายรุ่งเกียรติ  นาควิสุทธิ์
11. เด็กหญิงลักษณารีย์  อุยี่
12. เด็กหญิงวรัณญา  พัสสร
13. เด็กชายวันชนะ  รูปทรง
14. เด็กหญิงวิภาดา  ฤทธิ์ทอง
15. เด็กชายศุภชัย  อุบลอ่อน
16. เด็กหญิงสาวิตรี  หอมกลิ่น
17. เด็กหญิงสุรัมภา  เดชสนธิ
18. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์คำ
19. เด็กหญิงอาทิตยา  เริงฤทธิ์
20. เด็กหญิงเกสรา  กลทิพย์
 
1. นายวิริต  ชื่นเรือง
2. นายมนศักดิ์  เง่าลี
3. นางจินดารัตน์  ควรพันธ์
4. นางสาววิภารัตน์  หอมสุวรรณ
5. นางสาววารุณี  ไกรศร
6. นางสาวพัชรา  จันทร์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กชายบุญคำ   วนาแสงสิริ
2. เด็กชายยุทธพล  ลักขณจันทร์
3. เด็กชายวีรพล   อำรุงสาคร
4. เด็กหญิงสุเพียงพร   พงศาวิมาน
5. เด็กชายอติชาติ   ลักขณจันทร์
6. เด็กชายเดชวิทย์   สุจริตขวัญเมือง
 
1. นายชลชาติ   กิตติวิลาวัณย์
2. นายวุฒิพันธ์  เทพวงสา
3. นายธนวัฒน์  พงศ์ไพรภูมิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. นางสาวกมลชนก  เกตุอู๊ต
2. นายฉัตรชัย  สีตาล
3. เด็กชายณัฐดนัย  คงเอม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพันธ์อ่ำ
5. เด็กชายปัณณธร  จีนอยู่มั่น
6. เด็กชายอดิศักดิ์  นาควิจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์  เกตุทิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กชายฆรินทร์  หงษไกร
2. เด็กชายชาคริต  รอดฤทธิ์
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ศิลอยู่
4. เด็กหญิงสุทธิดา  วิสุทธิศักดิ์
5. นายเสกสรร  ศรีจันทร์
6. เด็กชายเอ  -
 
1. นายนคร  ชอบดี
2. นายธนิตนันทน์  บู่ทอง
3. นายณัฐพล  เศรษฐสมภพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงจันทร์วิมล  สีสมัย
2. เด็กหญิงจีรชาตา  แตงพรม
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  พัดนาค
4. เด็กชายชลารักษ์  นราเลิศ
5. เด็กชายณัฐกานต์  จวงสาคร
6. เด็กชายณัฐดนัย  สกิดเกิด
7. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์สุวรรณ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  สกิดเกิด
9. เด็กหญิงณัฐสินี  มูลเหลา
10. เด็กหญิงดวงพร  มีมุข
11. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ชัยพัฒน์
12. เด็กชายธนทัต  มีมุข
13. เด็กหญิงธนพร  บุญลือ
14. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีกอง
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัดนาค
16. เด็กหญิงนภัสสร  เกตุสุวรรณ
17. เด็กหญิงนฤมล  บุญจันทร์
18. เด็กชายนิธิพร  ศิริโสภณ
19. เด็กหญิงนุชนาต  เกตุพัด
20. เด็กหญิงบุญยนุช  ปานเขียว
21. เด็กหญิงประสิตา  ประดับบุญ
22. เด็กหญิงปารวี  สุดใจ
23. เด็กชายปิยะ  ศรีสัตย์
24. เด็กชายพสิษฐ์  อิ่มสิน
25. เด็กหญิงพัชราภา  พรมแว่น
26. เด็กหญิงพิยดา  ทศวัฒน์
27. เด็กชายพีรพัฒน์  ภู่โพธิ์
28. เด็กหญิงภัทรธิดา  ดีฉนวน
29. เด็กหญิงวรรณา  มีมาก
30. เด็กหญิงวิชญาดา  เชื่อรอด
31. เด็กหญิงวิภา  เชื้อรอด
32. เด็กหญิงวิไลพร  สีมาก
33. เด็กหญิงศิรินภา  โรจน์บุญถึง
34. เด็กหญิงศืรืพร  นอกไธสง
35. เด็กหญิงสายพิณ  ชมภูนุช
36. เด็กหญิงสุจิตตรา  ศรีรอด
37. เด็กชายสุริยา  กวางแก้ว
38. เด็กชายสุวิทย์  นิลรัตน์
39. เด็กหญิงเพชรลดา  ม่วงสิมมา
40. เด็กชายเอกพล  สุขหา
 
1. นายวิทูร  สวัสดิ์นที
2. นางสาวยูริกา  สิมะพรม
3. นางทัศวรรณ  มณีกุล
4. นางสาววาสนา  สีบุญ
5. นางสาวฐิตาภัทร์  เกิดแก้ว
6. นางพิมพ์ใจ  เจริญเวชรักษ์
7. นายอนุรักษ์  ผาริโน
8. นายประสิทธิ์  ทรัพย์แพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายกรรชัย  สิงห์ป้อง
2. เด็กชายกษิดิศ  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงกัลยา  นาสิงห์คาล
4. เด็กชายคณิศร  ศรีคันชัย
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วสัมฤทธิ์
6. เด็กหญิงฉัตรชนก  พ่วงศิริ
7. เด็กชายชยุตม์  ทองเชื้อ
8. เด็กหญิงชลธิชา  ด้วงหนองบัว
9. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ภูศรี
10. เด็กชายณัฐณิชา  อุระอิต
11. เด็กหญิงณัฐพร  ผิวงาม
12. เด็กหญิงดวงกมล  ปัตตะแวว
13. เด็กหญิงทิพย์รดา  ชัยสิทธิ์
14. เด็กหญิงทิพานัน  บุรีหลง
15. เด็กหญิงธนพร  ท่อนจันทร์
16. เด็กหญิงธนัญญา  นิลคง
17. เด็กชายธิติสรร  ใจเที่ยงธรรม
18. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนจันทร์
19. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีบุญเรือง
20. เด็กชายบุญรักษ์  เอี่ยมสุวรรณ
21. เด็กหญิงปวรัตน์  อุชี
22. เด็กหญิงปาณิสรา  คำปิง
23. เด็กหญิงผกามาศ  พัดพรม
24. เด็กหญิงพลอยสุดา  กรรณรัตน์
25. เด็กหญิงรวิวรรณ  ไวธัญกรรม
26. เด็กชายระพีพัฒน์  เกตุอ่อน
27. เด็กหญิงวรรณิดา  วันทอง
28. เด็กหญิงวรรณิสา  สารคาม
29. เด็กชายวรากร  จรขำ
30. เด็กหญิงศรัณย์พร  สุทธิประภา
31. เด็กชายศรายุทธ  แนบกลาง
32. เด็กหญิงสุชัญญา  สนามทอง
33. เด็กหญิงสุภา  แซ่จิว
34. เด็กหญิงอนามิกา  สว่างเพ็ง
35. เด็กหญิงอรนลิน  แสงคำ
36. เด็กชายอรรถพร  นาเสงี่ยม
37. เด็กหญิงเบญจาภา  แสนคำลาง
38. เด็กหญิงเปรมิกา  บุญยัง
39. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แก้วทอง
40. เด็กหญิงโยษิตา  โสมนัส
 
1. นายธานี  ไรยนารถ
2. นายกฤษดา  จาดพุ่ม
3. นายสิรภพ  มีจาด
4. นางประมวล  บุญจันทร์
5. นายกฤษณะ  หมื่นหาญ
6. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
7. นางสาวชณัฐธัญนพ  ธัญรัตน์ทวีลาภ
8. นางสาวระมิตรา  จุมปา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อยู่ขำมี
2. เด็กหญิงกฤษณา  ปานแผน
3. เด็กชายจิรายุ  แก้วนิล
4. เด็กหญิงฐิติรัชต์  สารีพันดอน
5. เด็กชายณฐพล  ใจยา
6. เด็กชายณัฐพล  คล้ายจือ
7. เด็กชายตะวัน  สาคร
8. เด็กหญิงธนัชพร  จันทร์คคง
9. เด็กชายธนายุต  อ่องเพ็ง
10. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันแก้วปง
11. เด็กชายนันทวัฒน์  เครือใย
12. เด็กหญิงนันทิชา  ศิวิใจ
13. เด็กหญิงปิยาพัชร  โรจนวิภาต
14. เด็กหญิงพรมณี  นามวิชัย
15. เด็กชายภัคพล  อินทน้อย
16. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ลำภู
17. เด็กหญิงวรรณิษา  คำหมี
18. เด็กหญิงวรินยา  จันทร์แก้ว
19. เด็กหญิงวสุนันท์  วัฒนา
20. เด็กหญิงวารินทร์  ป้อมภา
21. เด็กหญิงศศิธร  พรมนอก
22. เด็กหญิงศุภการณ์  เขียวเหมือน
23. เด็กชายสรวิศ  ทับอินทร์
24. เด็กหญิงสิราวรรณ  ขำมี
25. เด็กชายอธิศ  ทองอยู่
26. เด็กหญิงอภิสรา  จิโน
27. เด็กหญิงอินทิรา  ด้วงอ้น
28. เด็กชายเกริกชัย  ปาณลักษณ์
29. เด็กชายเจษฎา  ยะวงษ์
30. เด็กหญิงเนตรนภา  เสิงเพิ่ม
31. เด็กชายเปรมปรีด์  เครือเกตุ
32. เด็กชายเรวัต  จีนเพชร
33. เด็กชายเอกรินทร์  ชัยแจ้ง
34. เด็กหญิงแพรพิลาศ  แสนเปียง
35. เด็กหญิงแพรวทอง  ลิทธรรม
 
1. นายทรงสิทธิ์  สีชานิล
2. นายจักรพรรณ์  พุ่มพวง
3. นายชาญชัย  แสงสุริยะ
4. นายกฤติพงศ์  จันทร์ปา
5. ดร.เสวก  บุญประสพ
6. นางเรณู  จุฑาคุปต์
7. นางจิรพร  ทองใหญ่
8. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  บุญสรรค์
2. เด็กหญิงกฤติพร  โพธิ์เย็น
3. เด็กหญิงขนกพร  มานะ
4. เด็กหญิงขนิษฐา  สนพะเดิม
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พานนท์
6. เด็กหญิงชนม์นิภา  สิงห์ขาว
7. เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์สาหร่าย
8. เด็กหญิงณีรนุช  มะโนสา
9. เด็กหญิงดลยา  เกษาพร
10. เด็กหญิงธณธร  ไต่ครบุรี
11. เด็กหญิงธาริดา  อำไพชื่น
12. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีมงคลถาวร
13. เด็กหญิงนาฎลดา  เทพเกษร
14. เด็กหญิงปภัสนัน  เมณฑ์กูล
15. เด็กชายพรพิทักษ์  คำอ่อน
16. เด็กหญิงมนัสนัน  เมณฑ์กูล
17. เด็กหญิงยศวดี  บริบูรณ์
18. เด็กหญิงวิภารัตน์  รังผึ้ง
19. เด็กหญิงวิมลณัฐ  คงหาญ
20. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หุปประดง
21. เด็กหญิงศตนันทน์  สิงห์ขาว
22. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แซ่โค้ว
23. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิระกุล
24. เด็กชายศุลัคน์  ชุดนอก
25. เด็กชายสิทธิพล  มวลคำลา
26. เด็กชายสิทธิพล  ปั่นฉาย
27. เด็กหญิงสุนิสา  ศิลป์ประกอบ
28. เด็กหญิงสุภัตรา  สิงค์ศรี
29. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เต๊ะปานันท์
30. เด็กหญิงสุมินตรา  สามบุญชื่น
31. เด็กหญิงสุวิชาดา  จุลมุสิ
32. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  เทศสูงเนิน
33. เด็กหญิงอริสรา  ศรีคำขลิบ
34. เด็กหญิงอรุณีย์  บุญสรรค์
35. เด็กหญิงอังคณา  แวงเลิศ
36. เด็กหญิงอาจรีย์  ทับเจริญ
37. เด็กหญิงเกษราภรณ์  นามมาลี
38. เด็กหญิงเปรมฤทัย  บุญฤทธิ์
39. เด็กชายโอรส  สืบเพ็ง
 
1. นายสมนึก  ฟักนุด
2. นายกิตินัย  นาคศรี
3. นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม
4. นายบัญชา  บุญเพ็ง
5. นางศตพร  สะศรีแสง
6. นางสาวจิราพร  แจ้งถิ่นป่า
7. นางจินตนา  แคนเภา
8. นางศันศนีย์  อุพันศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงกันติชา  แสงทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชมภู
3. นางสาวขวัญจิรา  คำสวัสดิ์
4. เด็กหญิงจินตนา  เสติ
5. เด็กหญิงชลดา  วันนิมิตร
6. เด็กหญิงชลธิชา  บุญธรรม
7. นางสาวฐิติพร  ลีเลียง
8. เด็กหญิงฐิติภา  เทพทอง
9. เด็กชายธนกร  นันต๊ะ
10. นางสาวธนาภรณ์  แน่งน้อย
11. นางสาวนงนุช  เกิดแก้ว
12. นางสาวนภัสสร  เกิดแก้ว
13. เด็กหญิงประภาศิริ  ติยะนิ่ว
14. เด็กหญิงปลายฟ้า  ปันสีคำ
15. เด็กหญิงปัญญาพร  สอนพิมพ่อ
16. นายพชรกฤตย์  สมพงษ์
17. เด็กหญิงพัทธวรรณ  นันทะใจ
18. เด็กหญิงพัสวี  หมื่นจินะ
19. เด็กหญิงพิยดา  ถ้วนถี่
20. นายพีระพัฒน์  ปูนาดอย
21. เด็กหญิงภัทรวดี  สุยะคต
22. นางสาวรัตนา  พาพิง
23. เด็กชายวีรภัทร  สิงห์รักษ์
24. นายวีระณัฐ  ปัญญา
25. เด็กชายศรีวิชัย  ใจยา
26. เด็กหญิงศุภวรรณ  ธิอุป
27. เด็กชายสิทธิพล  หมื่นจินะ
28. เด็กหญิงสิรินยา  ใจปันทา
29. นางสาวสุดารัตน์  คำตุ้ย
30. นางสาวอริสา  แก้วปา
31. เด็กชายเขมทัต  ใจบุญเมือง
32. เด็กหญิงเจนจิรา  อุปรี
33. นายเสรี  สุนันต๊ะ
34. เด็กชายแสงทอง  จิ๋วแก้ว
 
1. นายนภดล  อุตตะมะ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ  ถาสืบ
3. นายไสยทอง  สานอินศรี
4. นางเนตรนภา  จารสเย็น
5. นางสิริพร  สุริยา
6. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ม้ายอง
7. นางสาวศิริพรรณ  ทีพุทธา
8. นางสาวสุนันทา  บุญจวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินขำ
2. เด็กหญิงคีตภัทร  ขำขุน
3. เด็กชายฆรินทร์  หงษไกร
4. เด็กชายจิตติพัฒน์  ยอดโพธิ์
5. เด็กชายชัยนรินทร์  คำแหง
6. เด็กชายชาคริต  รอดฤทธิ์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมไพสาน
8. เด็กหญิงณัฐพร  พบบุปผา
9. เด็กหญิงณัฐสิมา  ทองมาก
10. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุดจิตต์
11. เด็กหญิงดวงกมล  โกฉิม
12. เด็กหญิงดารารัตน์  โคชขึง
13. เด็กชายธนากร  ปั้นเทศ
14. เด็กชายธีรภัทร  แม้นพยัคฆ์
15. เด็กชายธีรภัทร  สุภาการณ์
16. นายปฏิพล  โตเขียว
17. เด็กหญิงปนัดดา  สงวนวงษ์
18. เด็กชายพนวัฒน์  เชียงเงิน
19. เด็กชายพันรักษ์  ปานะคำ
20. เด็กชายภูรินทร์  พันธ์ศรี
21. เด็กหญิงรพีพร  แสงเนตร
22. เด็กหญิงรุ่งระวีย์  วงชาลี
23. เด็กหญิงวัลธิดา  อยู่สุข
24. เด็กชายวีรวัฒน์  ชะวาลิต
25. นางสาวศศิกาญจน์  ขำทับ
26. เด็กชายศิริพร  กาบทอง
27. นายศุภวัทน์  นักระนาด
28. เด็กชายศุภโชค  ผ่องศรี
29. เด็กชายสรวิช  พันธ์ยี่โถ
30. เด็กชายสิรวิชญ์  ศิลอยู่
31. เด็กหญิงสุทธิดา  วิสุทธิศักดิ์
32. นางสาวสุธิกานต์  แก้วนิ่ม
33. เด็กหญิงสุพรรษา  อยู่สนิท
34. เด็กชายอภิชาติ  บัวแก้ว
35. เด็กหญิงอรปรียา  มีพลาย
36. นายอิทธิเดช  อินทรีสุข
37. เด็กหญิงเมทนี  หิริโอ
38. นายเสกสรร  ศรีจันทร์
39. เด็กชายเอ  -
40. เด็กชายไกรรบ  สุขสม
 
1. นายนคร  ชอบดี
2. นายธนิตนันทน์  บู่ทอง
3. นางสาวพรศิริ  คงขันธ์
4. นางสาวสุรีรัตน์  มาหะมัด
5. นายณัฐพล  เศรษฐสมภพ
6. นางสาวปิยนุช  แอสีขาว
7. นางสาวกรรณิการ์  สนิทผล
8. นายกนวุฒิ  ทัพกฤษณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ดวนสิงห์
 
1. นายนัยวุฒิ  สระเกตุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย  พวงสอาด
 
1. นายยุทธการ  จินาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญธรรม
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. เด็กชายอรรถชัย  คะระนันท์
 
1. นายวทัญญู  เหล่าทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายชินวัตร  ก๊กมาศ
 
1. นางสาววัชรวีร์  ใจจักร์ธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายนที  อนันตศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงอรลลินทร์  ปุณยวัฒนานนท์
 
1. นายเอกทัศน์  สุยสว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุตรนคร
 
1. นางสาวอัจฉรา  เนียมถนอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงวรพรรณ  บวงสรวง
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. นางสาวเปรมสินี  ปทุมไพโรจน์
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงชลดา  อ่ำวงษ์
 
1. นายฉัตรชัย  สารผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงนรกมล  แก้วอ่อน
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีเจือทอง
 
1. นางศรีนวน  โพธิ์คำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนาพร  พวงมาลัย
 
1. นายรณชัย  พรมวิชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายรัตนเดช  พรหมจรรยา
 
1. นางสาวรัชนีพันธ์  อุ่นไทย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายสุวรรณ  ฮัวะจินดา
 
1. นายรอบ  สุคำหล้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายวทัญญู  หัฐบูรณ์
 
1. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนายุทธ  โตพุ่ม
 
1. นายสมมาตร  พรมมา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นายประยูร  โพธิ์ใจพระ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงพลอยนับพัน  อินไชยเทพ
 
1. นายสมบูรณ์  คำเที่ยง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วดอก
 
1. นายปานศักดิ์  บัวระพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงพรรษา  ภูดอนตอง
 
1. นางสายฝน  กัณทะพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ปานทอง
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุขแจ่มจันทร์
 
1. นายกวี  อิทธิวัฒนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย  พวงสอาด
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายปฏิกาญจน์  หลุยจำวัล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ปินตา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายสิรภพ  ไกยสวน
 
1. นางสาววรธิดา  สังวาลย์ศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายวรากร  แซ่เยี๋ยน
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายขันติพงษ์  เคลือบศิลป์
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. นายวุฒิชัย  ชัยตา
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงสมัชญา  ลำคำ
 
1. นางสาวชนิศนาฎศ  สงวนพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์แสน
 
1. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงฐิติพร  มูลน้ำเที่ยง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงเมธาพร  สุขเกษม
 
1. นางพัชรินทร์  รัตนวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมยงค์
 
1. นางสาวิปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงหทัยวรรณ์  ใจมั่น
 
1. นางสาวธัญชนก  จาดดำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายชยันต์  หนูเล็ก
 
1. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1. เด็กชายภักดี  ณ ลำพูน
 
1. นางสาวสุชานันท์  ลีจา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นางอรวริสรา  โสตธนาภูรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กชายรุ่งฤทธิ์  สังเกตุ
 
1. นางราตรี  พยาราช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายปิยพัทธ์  กันทะสอน
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กชายวรพล  แหยมแก้ว
 
1. นายอนิรุทธิ์  มาจันตะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ลาช่อง
 
1. นายวีระ  ร้อยกรอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงสมัชญา  ลำคำ
 
1. นางชลดา  ทัดเที่ยง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงหเดช
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบศ
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมยงค์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แซ่โซ้ง
 
1. นายวรุจน์  จันแก้วปง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เฉยบาง
2. เด็กชายคุณานนต์  เชาวโนทัย
3. เด็กชายชัชพล  ศรีเมือง
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แพงภักดิ์
5. เด็กชายณัฐจักร์  เจียมประสิทธิ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีม่วง
7. เด็กชายนพคุณ  นาคน้อย
8. เด็กชายนพสิทธิ์  ลิมานนท์ดำรงค์
9. เด็กชายพสธร  คมสัน
10. เด็กหญิงลลิดา  สอนท่าโก
11. เด็กชายเทิดศักดิ์  ใบไม้
 
1. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
2. นายพีรเชษฐ์  สีแตง
3. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
4. นางสาวณัชชา  สนส่งเพ็ชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงชมพู  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พันธ์ทอง
3. เด็กหญิงบัวหอม  ยี่บุญ
4. เด็กหญิงพรธิดา  ณ กาวงค์
5. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  แก้วเรือนออน
6. เด็กหญิงศุภกาล  มาเยอกู่
7. เด็กหญิงสุภัชลี  สวนนิมืตร
8. เด็กชายหน่อคำ  ยอดเงิน
9. เด็กชายอานนท์  แสงแก้ว
10. เด็กชายเฉลิมพล  คำนวล
11. เด็กชายเอกภพ  ปัญญา
 
1. นายฐิติวิชญ์  ชิโนซึคะ
2. นางสาวสุดาริน  จินดาธรรม
3. นายประภาส  พลาศรัย
4. นางสาวสยุมพร  ปิจมิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  โยธิน
2. เด็กหญิงชนัณทร  ปันทะนา
3. เด็กหญิงนภษร  นันทวงค์
4. เด็กหญิงนภัสสร  ทิปิง
5. เด็กหญิงพิยดา  ธิรินทอง
6. เด็กหญิงภรภัทร  อภิรมยานนท์
7. เด็กหญิงมาติกา  สลับสี
8. เด็กหญิงศรินพรัตน์  ศิริโรจเศรษฐ์
9. เด็กหญิงสุชานรี  บานงาม
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชุ่มมูล
 
1. นางสาววัลลี  แซ่พาน
2. นายสมชาย  ใจตรง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่เห้อ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  เหล็กสีสืบ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ภิชัย
4. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  นรชาติวศิน
5. เด็กหญิงปนัดดา  หมายโชค
6. เด็กชายปิยพนธ์  บุญเป็ง
7. เด็กชายศิราวัฒน์  เดชากุลวัฒน์
8. เด็กชายสุทธิรัก  ทนทาน
9. เด็กชายอนุชา  แดงประดับ
10. เด็กชายอนุพล  อินเทพ
11. เด็กชายเติมศักดิ์  เลาหตีรานนท์
 
1. นายปฏิญญา  วรทอง
2. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงกรวลัย  ขันดำ
2. เด็กหญิงชญาดา  อินตาสาย
3. นางสาวชลลธร  ติ๊บกันเงิน
4. เด็กชายทรงพล  อุตดิต
5. เด็กหญิงธัญสินี  จารณะ
6. นางสาวนฤมล  ทิพย์แก้ว
7. เด็กหญิงพรทิพย์  ภิญโญ
8. เด็กหญิงพิมลรัตน์  อินต๊ะปัด
9. เด็กหญิงรุจิรดา  เสมอคำ
10. เด็กหญิงวันสิริ  ทาหลี
11. เด็กหญิงหยกผกา  ใสยาพรม
12. เด็กหญิงอัญติญา  ชื่นบาล
 
1. นายณัฐเดช  กิ่งก้ำ
2. นายสุเทพ  สุนันทะ
3. นางสาวสุภัทรา  กาวินา
4. นางสาวยุวธิดา  ใหม่กันทะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงกวิสรา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสำราญ
3. เด็กหญิงนุชนาถ  จันทร์สม
4. เด็กหญิงวรรณวิลาส  อุ่นแก้ว
5. เด็กหญิงวันดี  ใจยาง
6. เด็กชายสมบูรณ์  แผนเมืองแก้ว
7. เด็กหญิงสายฝน  พงศ์พิทักษ์
8. เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณ
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
2. นางสาวฉัตรนภา  รักพงษ์
3. นายวิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์
4. นายสมนึก  ชัยมินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญจน์ติญา  ชูอินทร์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอารีย์
3. เด็กหญิงกีรตาพันธ์  วงศ์สงคราม
4. เด็กชายคีตลันต์  สวนทะ
5. เด็กหญิงจิตประภัสสร  ผูกจิต
6. เด็กหญิงฉัตรลดา  สุขไตรภพ
7. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุจดา
8. เด็กหญิงชวัลญา  เปี่ยมอริยธน
9. เด็กหญิงชีวาพร  สุภิมารส
10. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  นันท์ชัย
11. เด็กชายณัฐปคัลภ์จรัส  แสงพานิชย์
12. เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล
13. เด็กหญิงณัฐวรา  สิทธิวงศ์
14. เด็กหญิงณิชาภา  เหล่าอารยะ
15. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วมีสุข
16. เด็กหญิงธมลวรรณ  อรรถอินทรีย์
17. เด็กหญิงธัญชนก  ชื่นสุขประสงค์
18. เด็กหญิงธัญพิชชา  มีสา
19. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสินวิริยะกุล
20. เด็กหญิงนรินทร์สิริ  พลตรี
21. เด็กชายน่านณัฐธีร์  คำวงศ์
22. เด็กหญิงบุญชญา  สิริภูบาล
23. เด็กหญิงปกเกศเกล้า  คงคำเปา
24. เด็กหญิงปพิชญา  คุณยศยิ่ง
25. เด็กชายปราณปราชญ์ มาร์ก  สุทธหลวง
26. เด็กชายปัณณวิชย์  พิเคราะห์
27. เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัยยา
28. เด็กหญิงพัชราภา  สุขใจ
29. เด็กหญิงภคพร  ดีปินตา
30. เด็กหญิงภัคจิรา  รอดวิเศษ
31. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีวิชัย
32. เด็กหญิงภูริชญา  ขอดณะ
33. เด็กหญิงรสพร  สารรัตนะ
34. เด็กชายวรพล  นุเทพสุ
35. เด็กชายศิวกร  อยู่คง
36. เด็กหญิงศุภิสรา  ไกรทอง
37. เด็กหญิงศุุภักษร  โคตมี
38. เด็กหญิงสุวรรณวสา  ไชยนวล
39. เด็กหญิงอรนลิน  บริรักษ์ตังกุล
40. เด็กหญิงเปมิกา  ป้องแก้ว
 
1. นายนเรศ  ปัจจัยยัง
2. นายรังสฤษฎ์  สวนทะ
3. นายประเทือง  โนไชยา
4. นางผกาวรรณ  โลหะโชติ
5. นางสาวพวงเพชร  วีระพิเชฏฐ์
6. นางธัญญาลักษณ์  อิ่นแก้ว
7. นายสันติชัย  ละการชั่ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกชพร  อารมณ์
2. เด็กชายกรณ์ดนัย  ปินตาวงค์
3. เด็กชายกัมปนาท  ถาน้อย
4. เด็กหญิงกีรติญา  สุวรรณแพร่
5. เด็กหญิงขวัญมนัส  คันธวังอินทร์
6. เด็กชายจักรภัทร  ตันตระกูล
7. เด็กหญิงฉันทกานต์  นิลเขต
8. เด็กชายณชพล  ศิริชา
9. เด็กหญิงณัชชา  โตสงวน
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมถวิล
11. เด็กชายณัฐพัฒน์  เรืองวัฒนานนท์
12. เด็กหญิงณัฐวดี  วินทะชัย
13. เด็กหญิงณิรัฐธิดา  แก้วศรีงาม
14. เด็กชายธนภัทร  ยาสมร
15. เด็กหญิงธนัสพร  จันทร์สุริยะ
16. เด็กหญิงธัญญ์รัศม์  มีชั้น
17. เด็กชายนิธิกิตติคุณ  โอฬารจันทโรทัย
18. เด็กหญิงบุญญาพร  ใสแจ่ม
19. เด็กหญิงปองการ  สิทธิกูลนะ
20. เด็กหญิงพลอยปภัส  สินวัชรไพศาล
21. เด็กชายพัทธดนย์  บุญเรืองรัตน์
22. เด็กหญิงภัทรลภา  ธิดา
23. เด็กหญิงลภาพร  สุพจนานุรักษ์
24. เด็กชายวรรธนัย  ใจการ
25. เด็กชายศตายุ  คำใส
26. เด็กชายศุภเศรษฐ์  สุวรรณชีวะศิริ
27. เด็กหญิงสาริศา  ถวัลย์วราศักดิ์
28. เด็กชายสิทธิภาคย์  ดิ๊กซอน
29. เด็กหญิงสุนิสา  เล็กจุฬา
30. เด็กชายสุรกานต์  เณรแก้ว
31. เด็กชายอธิภัทร  นาคพิทักษ์
32. เด็กหญิงอรวรา  วิเชียรสาร
33. เด็กหญิงอาภาพิสิฐ  พงศ์พาสิน
34. เด็กชายเจมส์  เพรลย์
35. เด็กชายเดชพนต์  วงศ์พานิช
36. เด็กหญิงเพียงหทัย  บุญเสริม
 
1. นายกิตติ  ผดุงภักดีกุล
2. นางสาววชิรฎาว  แสงบุญเรือง
3. นางสาวพรประภา  จันตาวงศ์
4. นางสาวแพรวพวง  โยวะผุย
5. นางสาวนภาลัย  คำกาละ
6. นางสาวอัญชลี  ทองคำ
7. นางสาวสุนีรัตน์  ณ ประเสริฐ
8. นางชุติกาญจน์  นวลอนงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงกันต์กวินตรา  ราหุระ
3. เด็กหญิงชมพูนุช  พิริยายน
4. เด็กหญิงชลิศา  เพ็งศิริ
5. เด็กหญิงฐิติชญา  ศิริวาโภ
6. เด็กหญิงณัฐนรี  ป้อมภา
7. เด็กหญิงณัฐนิชย์  พัฒนมหกุล
8. เด็กหญิงณิชาภา  จิตรถาวรกุล
9. เด็กชายทัพพ์เทพ  ฤกษ์ดีทวีกุล
10. เด็กหญิงธนกร  มหบุญพาชัย
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ   รัตนะ
12. เด็กหญิงนลิญา  นาคศรีสุข
13. เด็กหญิงนันทกานต์  เอมศิริ
14. เด็กหญิงนาถต์อิงอร  บงกชจินดา
15. เด็กหญิงนิชาภัทร  กุลทองวัฒนา
16. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสวัสดิ์
17. เด็กหญิงปาริฉัตร  พุทธแก้ว
18. เด็กหญิงพัธทนันท์  พรมมาก
19. เด็กหญิงภรทิพย์  หวังเจริญวงศา
20. เด็กหญิงภรภัทร  กองทรง
21. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภูวิชิต
22. เด็กหญิงมินิลธารา  บุตโรบล
23. เด็กหญิงฤทธิภรณ์  นารอด
24. เด็กหญิงวัชราภา  ทองหล่อ
25. เด็กหญิงวิชญาดา  พลทิม
26. เด็กหญิงศรุตา  พัฒนมหกุล
27. เด็กหญิงศุทธหทัย  ฤกษ์ดีทวีกุล
28. เด็กหญิงศุภิสรา   งามประเสริฐ
29. เด็กหญิงสิริสุภางค์  สายตา
30. เด็กหญิงสุชัญญา  มั่นปาน
31. เด็กหญิงสุณัฏฐา  สุราษฎร์มณี
32. เด็กหญิงอนัญญา  อ่ำเพียร
33. เด็กหญิงอมลวรรณ  เรืองกุล
34. เด็กหญิงอารดา  หังษา
35. เด็กหญิงเกวลิน   จันทัน
36. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกยูรวิเชียร
37. เด็กหญิงเพชรลดา  สุขสำราญ
38. เด็กหญิงไอสวรรค์  ทรงรุ่งเรือง
 
1. นายศุภวัฒน์  เดือนทอง
2. นายเอกลักษณ์  กุลบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหอย 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายกิตตินันท์  แสนโซ้ง
4. เด็กหญิงกิ่งกมล  แซ่โย่ง
5. เด็กชายชนาธิป  แสนซุ้ง
6. เด็กหญิงชุณี  กมลทิพย์ตะวัน
7. เด็กชายดนัยเดช  แสนหาญ
8. เด็กชายทวีศักดิ์  หาญสกุลหงส์
9. เด็กชายธนภัทร  แสนซุ้ง
10. เด็กหญิงนภเกตน์  แสนโซ้ง
11. เด็กหญิงนัฐกานต์  แสนหาญ
12. เด็กหญิงน้ำฝน  แสนท้าว
13. เด็กหญิงปวีณา  แสนโซ้ง
14. เด็กหญิงปิยะรัตน์  แสนโซ้ง
15. เด็กชายพายุ  แสนโซ้ง
16. เด็กหญิงพารดี  แสนโซ้ง
17. เด็กหญิงพิยดา  แสนย้าง
18. เด็กหญิงมณีมณฑ์  แซ่โซ้ง
19. เด็กหญิงมานิตา  แสนอริยะ
20. เด็กชายยศพล  แสนซุ้ง
21. เด็กชายวรวิทย์  แสนโซ้ง
22. เด็กหญิงวริศรา  แสนหาญ
23. เด็กหญิงวาสนา  แสนหาญ
24. เด็กหญิงวาสนา  แซ่โซ้ง
25. เด็กหญิงวิภาวดี  แสนซุ้ง
26. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แสนซุ้ง
27. เด็กหญิงศศิวรรณ  แสนหาญ
28. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่สง
29. เด็กหญิงศุจินธรา  ศักดิเจริญชัยกุล
30. เด็กหญิงสร้อย  แสนโซ้ง
31. เด็กหญิงสัณห์สินี  ธนสารทรงศรี
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนซุ้ง
33. เด็กหญิงสุพรรณ  แสนหาง
34. เด็กหญิงสุพรรษา  แสนซุ้ง
35. เด็กหญิงสุวรรณา  แสนโซ้ง
36. เด็กชายอภิวิชญ์  แสนซุ้ง
37. เด็กหญิงอรปรียา  แสนหาง
38. เด็กหญิงอารีย์  แสนโซ้ง
39. เด็กหญิงอุษณี  แสนโซ้ง
40. เด็กหญิงเกศรินทร์  หาญสกุลเงิน
 
1. นายเอกชัย  ชุมศรี
2. นางสุภาพรรณ์  ดวงบุญ
3. นางสาวดวงกมล  ธรรมสอน
4. นางสาวฐิติรัตน์  สิทธิวัง
5. นางสายรุ้ง  ธนู
6. นางสาวปริญญา  แสนดวงแก้ว
7. นายวรเชษฐ  วงค์กันตา
8. นายณัฐดนัย  อินทรสมใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไหมทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  บุญปล้อง
3. เด็กชายกิตติพล  ศรีภุมมา
4. เด็กหญิงคุณัญญา  รวงพันธ์
5. เด็กหญิงจุฑามณี  รักษาญาติ
6. เด็กชายชวาลวิช  เพชรรัตน์
7. เด็กชายณัฐพงษ์  วงค์สุพรรณ
8. เด็กหญิงณีรนุช  คุณแพ
9. เด็กหญิงธาวินี  สุริยะเลิศ
10. เด็กชายธีรเดช  แสนคำ
11. เด็กหญิงนันธกานต์  สัตตะนาโค
12. เด็กหญิงปภาวี  ไทยกล้า
13. เด็กชายพลลือชัย  นาคคุ้ม
14. เด็กหญิงพัชชา  จบหิมเวศน์
15. เด็กหญิงพิยดา  เกตุกลมเกลา
16. เด็กชายรติพงษ์  สืบมี
17. เด็กหญิงวิลมณี  ท้วมทอง
18. เด็กหญิงศศิธร  อู๋เถื่อน
19. เด็กหญิงศิรินภา  คีรีทศ
20. เด็กหญิงศุจิดา  ชูสัมฤทธิ์
21. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดีบาง
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งน้ำคำ
23. เด็กหญิงสุนันดา  พูลคุ้ม
24. เด็กหญิงสุนิสา  สุขสนั่น
25. เด็กหญิงสุพัชชา  ชมสน
26. เด็กชายสุภกิตย์  กล่อมยัง
27. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญเจริญ
28. เด็กหญิงอนิสา  จันทร์ศิริ
29. เด็กหญิงอัครมณี  เพ็ชรพิจิตร
30. เด็กหญิงอังข์คณา  สมพงศ์
31. เด็กชายเจษฎา  จันทร
32. เด็กหญิงเอื้องผื้ง  ดารา
 
1. นายพิชิต  เอมศิริ
2. นางสาวสุภารัตน์  ช่วงบัญญัติ
3. นายภาณุวัฒน์  วัฒนนารถ
4. นางสาวสมพร  หงษ์ยิ้ม
5. นายธวัชชัย  พิลาทอง
6. นางสาวอนุสรา  โพฤทธิ์
7. นางสาวอัญชลี  คงเมือง
8. นายณัฎฐ์กร   สวยเกษร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่เติ้ง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หลิน
3. เด็กหญิงธิดา  คาล่า
4. เด็กหญิงธิดา  แซ่จ๋าง
5. เด็กชายธีรเดช  มาเยอะ
6. เด็กหญิงนรินทร์นิภา  อาหลู่
7. เด็กหญิงนะภา  อามอ
8. เด็กชายนิรันดร์  อาซ่อง
9. เด็กชายปิยะพัทธ์  ลาหู่นะ
10. เด็กชายพิพัฒน์  แซ่ลี้
11. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่จ๋าง
12. เด็กหญิงมาลี  มาเยอะ
13. เด็กหญิงวรนุช  แยเซอะ
14. เด็กหญิงวิชุดา  อมรรุ่งเรือง
15. เด็กชายสมคิด  ลาหู่นะ
16. เด็กชายสิทธิพล  ลาหู่นะ
17. เด็กหญิงสุดาพร  เชมื่อ
18. เด็กหญิงอรพิน  อมรรุ่งสกุล
19. เด็กชายอาตี้  มาเยอะ
20. เด็กหญิงอาบา  คาล่า
21. เด็กหญิงอาบู่  หมื่อแล
22. เด็กหญิงอาริสา  แซหมื่อ
23. เด็กหญิงอาสะ  เชหมื่อ
24. เด็กหญิงอาหมี่  เซหมื่อ
25. เด็กหญิงอาเซอ  คาล่า
26. เด็กหญิงอาเมอ  แชหมื่อ
27. เด็กชายเจษฎา  มาเยอะ
28. เด็กชายเติ้ลตะวัน  เซหมื่อ
29. เด็กหญิงแซวหลั่ง  แซ่ลี้
30. เด็กหญิงแสง  โพธิ์ทอง
 
1. นายบุญส่ง  เรืองกิจคณะ
2. นายกิตติพงษ์  บุญไชย
3. นายสมพร  ประเสริฐไทย
4. นายสมบูรณ์  ศรีวิชัย
5. นางฐิติชญา  ทวีใบชา
6. นางสาวยุวดี  จอมศรี
7. นางกรรณิการ์  วีระวงค์
8. นางกาญจนา  สันเมืองมูล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายจิรภัทร  หนูแดง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เตมา
3. เด็กชายตันติยาวัติ  บุญเกิด
4. เด็กชายธีรภัทร  หงษ์มาก
5. นายนิรัตน์ชา  ประทุมสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปวิตรา  จันทร์สันต์
7. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แก้วมาลา
8. เด็กชายพีรพัน  กงทอง
9. เด็กหญิงสุช่านาถ  แก้วสุริวงค์
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ประทุมวัง
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางสาวอนุชจรี  กัลยา
3. นางสาววิมลรัตน์  เพ็งสร้อย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีสัจจา
2. เด็กหญิงชาลิสา   บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายชุติพล  พูลทวี
4. เด็กชายทีปกร  เนตร์จิตต์กูล
5. เด็กชายธีรวิชญ์  สุทธิประภา
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ท่าโพธิ์
7. เด็กชายภุชรักษ์  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงวรหทัย  วรรณดี
9. เด็กหญิงอรัชพร  แก้วมงคล
10. เด็กหญิงเบญญาภา  กรีรัมย์
 
1. นางปัญจพร  เถื่อนกูล
2. นางสาวกฤตพร  นาคสุข
3. นางสาวสุกัญญา   ชุมคำลือ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เทพมา
2. เด็กชายซาโลมอน  สิริเกียรติกิจ
3. เด็กชายธนกร  กองมูล
4. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
5. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
6. เด็กหญิงภาสินี  คำราพิช
7. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
8. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
9. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
10. เด็กหญิงอภิญญา  ลุงซอ
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายนฤเบศร์  ธรรมจักร์
2. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
3. เด็กชายพันธ์พงศ์  ศรีวิชัย
4. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
5. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
6. เด็กชายสราวุฒิ  อิวแดง
7. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
8. เด็กชายอดิศักดิ์  มณีวรรณ
9. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนนา
10. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุริยะวงศ์
2. เด็กชายชาตรี  ฉัตรชูชัย
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คีรีเฉลาเลิศ
4. เด็กหญิงทิพปภา  เงินเจือไพร
5. เด็กหญิงธิรา  วังอาชา
6. เด็กหญิงนิชกานต์  มูลวงศ์
7. เด็กชายวสันต์  โชติรสสกุล
8. เด็กชายวินัย  วาสนาดีชาวพนา
9. เด็กชายศิวกร  จะปะการ
10. เด็กหญิงไพลิน  ขจรเดชวนา
 
1. นางสาวจันทนา  นิลภา
2. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
3. นางสาวสุนิษา  เปี้ยน้ำล้อม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายชลวัฒน์  พูลเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  วงศ์หาญ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สริจันทร์
4. เด็กชายธนกร  ชัยชุ่ม
5. เด็กหญิงธิดาวรรณ   วงศ์หาญ
6. เด็กหญิงรัตนา  หอมสมบัติ
7. เด็กชายรุ่งรดิส  จันทร์หอม
8. เด็กชายวิศรุต  สวนไธสง
9. เด็กหญิงสุภาวดี   ปิยะรัฐ
10. เด็กชายเมธัส  เสรีวงศ์
 
1. นายจิระภักดิ์  ลือเมือง
2. นางนันท์นรี  แก้วดำ
3. นางจิราภร  แก้วอ้น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญชพร   อยู่เมฆ
2. เด็กหญิงธนัชพร    จันทร์คง
3. เด็กหญิงรินลดา   เพ็งอำไพ
4. เด็กหญิงรุจรวี   มณีนาถ
5. เด็กหญิงลลิตา    สิทธิวงศ์
6. เด็กหญิงวรินยา   จันทร์แก้ว
7. เด็กหญิงวิชญาดา   ศรีเผือก
8. เด็กหญิงสุลลิตา   พึ่งเรือง
 
1. นางนที  อ่อนทอง
2. นางสายพิณ  เมฆหมอก
3. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกัญจนภร  รุจิชัย
2. เด็กหญิงฐิติชญา  เอ้บสูงเนิน
3. เด็กหญิงฐิติพร  ภารพงษ์
4. เด็กหญิงณัฐชญานี  บัวสาย
5. เด็กหญิงนนทวัน  มากหมู่
6. เด็กหญิงปราณรักษ์  หลวงชัย
7. เด็กหญิงปริชญา  ปรีชพันธ์
8. เด็กหญิงศรันยพร  หุ่นธานี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางวัชรี  จำเรียง
3. นางสาวศศิญา  ชลาภิรมย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีออน
4. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
5. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
6. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
7. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
8. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
9. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
2. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
3. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
4. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
5. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
7. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนนา
8. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชพร  เปียเอี่ยม
2. เด็กหญิงกนิษฐา  แจ่มวงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี
4. เด็กหญิงศิรินัดดา  เป็นสุข
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรโณภาศ
6. เด็กหญิงเกศมณี  จันทร์เตือนงาม
 
1. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสายพิณ  เมฆหมอก
4. นายศักดิ์ศรี  บุญสา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกันตพร  เอี่ยมสังข์
2. เด็กหญิงจิดาภา  -
3. เด็กหญิงชุติกา  ดารากมล
4. เด็กหญิงชุลี  วังอาชา
5. นางสาวมะลิวัลย์  คีรีทัศไนย
6. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีอำไพเลิศ
7. เด็กหญิงอารยา  จอมแดนพนา
8. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  กวีกมลลาศภาณุ
 
1. นางสาวธนาวดี  ใจคำ
2. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
3. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
4. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
3. เด็กหญิงปภัสสร  พรรณานนท์
4. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีออน
6. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
7. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
8. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
9. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
10. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
11. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
12. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เลิศสมพงษ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  หมื่นนราเดช
3. เด็กหญิงชลญานันท์  ศีลแดนจันทร์
4. เด็กหญิงญาณภา  โพธิพิทักษ์
5. เด็กหญิงดลวรรณ  พุทธซ้อน
6. เด็กหญิงตะวันฉาย  แว่นแก้ว
7. เด็กหญิงนฤมล  กะระวะสุ
8. เด็กหญิงบุญญาพร  พุทธแก้ว
9. เด็กหญิงพัชรพร  วงษ์ปาน
10. เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์สมบูรณ์
11. เด็กหญิงวิภาวี  กล้าสาริกิจ
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  แตงบุญรอด
 
1. นางสาวพัชรพรรณ   ปรากริม
2. นางสาวธัญชนก  เมืองจันทร์
3. นางสาวพิชญฎา  จุลพันธุ์
4. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกชพร   รักนา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   คงเพ็ชรศักดิ์
3. เด็กหญิงน้ำพลอย   ม้าเทศ
4. เด็กหญิงน้ำเพชร   ม้าเทศ
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  อ่อนสำอาง
6. เด็กหญิงวิมลรัตน์   อ่ำพรม
7. เด็กหญิงอริสรา   อุชะกะ
8. เด็กหญิงเกตแก้ว   สุขมล
 
1. นางสาวมณฑิชา  สืบสวัสดิ์
2. นางสาวปรียา  น้อยพุก
3. นางสาวกนกวรรณ  คีรีวรรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ธรรมเนียม
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. นางสาวนันทิกานต์  แอโอ่
4. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
5. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
6. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
7. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
8. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
9. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
11. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนนา
12. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกฤติกา    เปลื้องกลาง
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ   ทองเล็ก
3. เด็กหญิงกัญญารักษ์   ทิพย์เพชร
4. เด็กหญิงกันติชา   เพ็งเพชร
5. เด็กหญิงทิติภา   ผ่องนาค
6. เด็กหญิงปิ่นแก้ว    ศรีสมพันธ์
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีแก้ว
8. เด็กหญิงภรันยา  มีเรือง
9. เด็กหญิงรัตติกาล   เพียรหลำ
10. เด็กหญิงวิชญา   ทวีไพบูลย์สกุล
11. เด็กหญิงวิชญาพร  บัวแย้ม
12. เด็กหญิงสินีนาฏ    เนียมมา
 
1. นางมะลิวัลย์   บวบดี
2. นายสุรเชษฐ   วัชรจิตตานนท์
3. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
4. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยวงศ์ษา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิวชาวนา
3. เด็กหญิงณหทัย  ดอนพิมพา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่นแจ
5. เด็กหญิงปรีดาพา  ตรงต่อกิจ
6. เด็กหญิงพรนิภา  มากะนัตย์
7. เด็กหญิงวิภาพร  เพียรเกตุกิจ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่ำเทศ
9. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อยู่แก้ว
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
2. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่าย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กชายธนกร  กองมูล
3. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
4. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
5. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีออน
7. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
8. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
9. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
10. เด็กชายพิเชฐ  กินยอน
11. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
12. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
13. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
14. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
15. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
16. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กหญิงกันตา  ลุงเขิ่ง
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  อนันต์วิไล
3. เด็กหญิงจิราพร   อามอ
4. เด็กหญิงธนัญญา   ชันชนา
5. เด็กหญิงนฤมล   ลุงมน
6. เด็กหญิงบุญญิสา   สมณา
7. เด็กหญิงบุษกล   ลุงหน่าหริ่ง
8. เด็กหญิงปนัดดา   หล้าแดง
9. เด็กหญิงมาลัยพร    ลุงหมาย
10. เด็กหญิงวรรณา    คำแดง
11. เด็กหญิงวันดี   ลุงซอ
12. เด็กหญิงอู   ลุงนะ
13. เด็กหญิงอู๋  ลุงนะ
14. เด็กหญิงใบหม่อน    อูปุก
 
1. นางสุภาพร   บุญรักษา
2. นางวันเพ็ญ   กิติยา
3. นายอนุรักษ์   เมืองมูล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายดอกรัก  แดงน้อย
2. เด็กหญิงทิวากร  ลุงทวน
3. เด็กหญิงธัญรัตน์  อ่อนชิง
4. เด็กหญิงนภัสสร  ทองทราย
5. เด็กหญิงนันทิดา  มัสยา
6. เด็กหญิงปรียา  ลุงกอ
7. เด็กหญิงพลอย  ปัญญา
8. เด็กหญิงมอญ  ลุงส่วย
9. เด็กหญิงวารี  ตี้หม่า
10. เด็กชายสถาพร  เสือลาย
11. เด็กชายสุวัฒน์  วุน
12. เด็กชายอนาวิล  ลุงตะ
13. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ลิ้ม
14. เด็กหญิงอาทิตยา  อภิสุขิตา
15. เด็กหญิงเข็ม  ลุงส่วย
16. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญเม่น
 
1. นางสาววิสุนันท์  บุญมา
2. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
3. นางอุทัยรัตน  บรรเลงสวรรค์
4. นายอัครวัฒน์  กล้าหาญ
5. นางสาวชุติมา  ปิ่นพรหม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
2. เด็กหญิงจิดาภา  กุลยาปอ
3. เด็กชายชนสรณ์  อุไรรุ่งโรจน์
4. เด็กหญิงชมพูพันธ์ทิพย์  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงตะวัน  แซ่เฮ่อ
6. เด็กหญิงธนาพา  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงนภิศ  แซ่เฮ่อ
8. เด็กหญิงภาพิมล  แซ่ว่าง
9. เด็กชายยศนันท์  อุไรรุ่งโรจน์
10. เด็กหญิงรัญญา  แซ่เล้า
11. เด็กหญิงวิชยา  แซ่ม้า
12. เด็กหญิงวิภาวี  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
13. เด็กหญิงวิไลวัลย์  จียาพร
14. เด็กหญิงสุจิรา  อรุณศิงขริน
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ลี
16. เด็กหญิงอริสา  แซ่ว้าน
 
1. นายวิทยา  สายปาน
2. นางสาวนิศาชล  วงค์สาร
3. นายสิทธิกร  ใจนิ่ม
4. นางสาวอรรถพร  พรมตรุษ
5. นายจำนงค์  เทพา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชวภณ  คุณิตาเมธี
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. นางสาวนันทิกานต์  แอโอ่
4. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
5. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
6. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
7. เด็กหญิงมีนา  ลุงซุ
8. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
9. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
10. เด็กชายสราวุฒิ  อิวแดง
11. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
12. เด็กชายอดิศักดิ์  มณีวรรณ
13. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
14. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
15. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนนา
16. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หาญเชิงชัย
2. เด็กหญิงจิราภัทร  กลิ่นจันทร์
3. เด็กชายธนบดี  สมานกสิกรณ์
4. เด็กชายธนาพล  จันทวงค์
5. เด็กหญิงธันยพร  ป้องไทสง
6. เด็กหญิงธิญาดา   บัวละภา
7. เด็กชายธีรพงษ์  ซ่อนกลิ่น
8. เด็กหญิงปาริชาติ  วิเทศน์
9. เด็กหญิงปาริชาติ  มะโหฬาร
10. เด็กหญิงวาสนา  รอดสาย
11. เด็กหญิงศศิกานต์  นารอด
12. เด็กชายสิทธิพร  มาสม
13. เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณ
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ธัญญเจริญ
15. เด็กหญิงอิทธิพร  ทองจุน
16. เด็กหญิงเมษา  ไทยขำ
 
1. นายชนัทนันต์  จินดาเลิศ
2. นางสาวสุภาฝัน  สุพรรณ
3. นางสาวกมลชนก  โคกทอง
4. นางสาวศศิธร  ผันผ่อน
5. นางน้ำทิพย์  ยอดดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายกิตติรวี  จิรารักษ์วัฒนกุล
2. เด็กชายณัฐฐาพล  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายณัฐพนธ์  เข็มทอง
4. เด็กหญิงศรินย์พร  อู่สิน
5. เด็กหญิงอภิชญา  พันธ์รอด
 
1. นายจิตกร  สมาคม
2. นางภัคจิรา  สมาคม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ  อุปเลิศ
2. เด็กชายทิวากร  กองบุญ
3. เด็กชายประดิษฐ์  คาซอง
4. เด็กชายสมรักษ์  ยีเซาะ
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มาเยอะ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกีรติ  ปั่นพุด
2. เด็กชายธีรภัทร  ภู่ใหญ่
3. เด็กชายพัชรศักดิ์  ศรีสุข
4. เด็กชายพัฒนาพรรดิ์  พูลพินิจ
5. เด็กชายสมรักษ์  -
 
1. นายอานันต์  สังข์ทอง
2. นางมนต์ทิยา  คำเขียว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายกิติรักษ์  สมร่าง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   ไชยเอม
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางวรรณภา  เผือกอ่อน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  โทอรัญ
2. นางสาวพรทิพย์  หน่อแก้ว
 
1. นายสงกรานต์  อินทะรังษี
2. นางสาวรำพึง  วรรณศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงชไมพร  ลำปุก
2. เด็กชายปาล์ม  -
 
1. นางวรินรัตน์  กฤติยรัตฐกรณ์
2. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 1. เด็กหญิงภัทรคีตา  พลพวก
 
1. นางสาวชื่นชม  เทพรักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณิชาธาร  เรือนพรม
 
1. นางสาวพิสมัย  สาธิ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปวิช  พงศ์ชำนะภัย
 
1. นางกุลธิดา  สัญนิชาติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงจิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล
 
1. MissJoan Roche  Mantua
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ดุสิตสุนทรกุล
 
1. นางสาวประภาพร   นุชอำพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายวริษฐ์  อินทรีย์วงศ์
 
1. นางออรันดา  บุญชายสินธุ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดุแฮ
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงตรีเกสรมาศ  องอาจรักษ์อุดร
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลิ่นขจรไกล
 
1. นายธงชัย   เกษมศิริลักษณ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงพิชชาภา  วงค์มี
 
1. MissHermelyn  Silve Marcelino
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายทริสเตน  จอร์จ เอเวอรี่
 
1. นางสาวรติกร  มัตยะสุวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนัดดาพร  เกตุบำรุง
 
1. นางสุภาพร  แสงสุวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  รชตะไพโรจน์
 
1. Mrs.Ma.Theresa  Gentugao Villa
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพัชรี  วงศ์นภาไพศาล
 
1. นางสาวเมธาวดี  ริจนา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายลีออน  มอนตานาโร
 
1. นางถิรมาส  ธเนศจินดารัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย
 
1. นางกฤษฎี   มีรัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรัตน์
 
1. นางสาวนฤมล   กันทะหงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ
 
1. นางวาสนา  เอี่ยมคง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายวสุพล   มูลมะณี
 
1. นางศิริชนก   แปงการิยา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงแอนนาสเตเซีย  อารียาวิลลิส
 
1. นางสาวเจนจิรา  พ่วงพี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. นางสาวพัชรี  บุญตือ
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรรักษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ข่มอารมณ์
3. เด็กชายพฤฒทพร  บุญนาค
4. เด็กหญิงวรดา  อารีเอื้อ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรศักดา
 
1. นางจงกลรัตน์  จะนต
2. นายรุ่ง  จะนต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงจ่ินดารัตน์  มาร์คัสยัง
2. เด็กหญิงบุญจิรา  แก้วใส
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดคำ
4. เด็กชายสุธิราช  ต๊ะจันทร์
5. เด็กหญิงใหม่  จะคือ
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
2. นางสาวสินาภรณ์  ชราชิต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กชายชัยวงค์  ตะริโย
2. เด็กชายธงชาติ  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีดวง
4. เด็กหญิงลลิตา  บุญนำ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ลุงกอ
 
1. นางสาวรดามณีรักษ์  โชคดี
2. นางสาวดรุณี  วงค์ทวีสว่าง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 88.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  สุริยา
2. เด็กหญิงสุวพิชญ์  ลาวัณย์รัตนากุล
 
1. MissDuan  Aidi
2. MissZhou  Wanyan
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 86.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิทักษ์ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงนิพิษฐา  ซ่อนกลิ่น
 
1. MissXinying  Yin
2. MissXiaoshan  Ouyang
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงรัตนวดี  เล่าป่า
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
2. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  วรโชติกุลวัชร
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  แซ่หวู่
 
1. นางสาวณิชาภัทร  เฉียงตะวัน
2. นางสาวรัตธิดา  สิทธิชัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกชามาส  ประมวลการ
2. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญชัย
 
1. นางสุกัญญา  ศรศักดา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  อินทรวงค์
2. เด็กหญิงอีต้า  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวชมพูนุท  ฉลอม
2. นางพรพิมล  สวาสดิ์วงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   สิทธิสม
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เกิดบึงพร้าว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คำผอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สมศักดิ์ศรีกุล
2. เด็กหญิงพรชิตา  พะตาซู
 
1. นางสาวโสภา  โย่ทู
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงฐิติมน  ทองมีศรี
2. เด็กหญิงทักษอร  สิทธิบูรณ์
 
1. นางปิลันฎา  สังข์โพธิ์
2. นางรัดใจ  กู้เขียว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงพิชญา  วรรณวิไล
2. เด็กหญิงเกวลิน  ฟองดาวิรัตน์
 
1. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
2. นางสาวสกุณา  วงศ์ใหญ่
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่โพ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  กุหลาบคีรี
2. เด็กชายธราเทพ  ตลับนาควิจิตร
 
1. นางสาวอธิษา  ชูทรัพย์เจริญ
2. นางสาวรดาณัฐ  สว่างวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายดนัย  พันธ์ฉนวน
2. เด็กหญิงยุคนธร  เพ็ญศรี
 
1. นางปิลันฎา  สังข์โพธิ์
2. นางนุชนารถ   เกิดยิ้ม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายกิตติภพ  อินต๊ะกัน
2. เด็กชายนิธิกร  ธัญญะ
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
2. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายนันทกร  นาอุดม
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  โสภารัตน์
 
1. นางสง่า  เดี่ยวตระกูล
2. นายมาโนช  กลำภักตร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายกรณ์  -
2. เด็กชายช่ากะพอ  -
3. เด็กชายณดล  -
4. เด็กชายปรีชา  -
5. เด็กชายปัญญา  -
6. เด็กชายพิพัฒน์  -
 
1. นายณรงค์  เสาป้อ
2. นายสุทธิพงษ์  ศักดิ์ประพันธ์
3. นางรัตนา  สุภาปัญญา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 1. เด็กชายณัฐกมล  บุญทา
2. เด็กชายธนพร  ปิจดี
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สมชื่อ
4. เด็กหญิงวรัญญา  อำมลา
5. เด็กหญิงศศิภัสสร  นนขุนทศ
6. เด็กชายสรยุทธ  สุทธะสุริยะ
 
1. นายธีรวัฒน์  คิดดี
2. นางสาววรรณภา  คงทน
3. นางสาวเนตรนภัทร  แก้วแดง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายกิตติคุณ  หมื่อแล
2. เด็กชายดนัย  เชอหมื่อ
3. เด็กชายลิยึ  อางิ
4. เด็กชายลีเหอะ  วุยแม
5. เด็กชายวิเชียร  จะพือ
6. เด็กชายสุรพงษ์  แบทู
 
1. นางสาวประภาศรี  กุศล
2. นางสาวปวีณ์วิชญ์  ศิวะปรัชญ์
3. นางจุฬาลักษณ์  มุดนันชัย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บ่อคำ
2. เด็กชายปิยังกูร  สกุลทองพัฒนา
3. เด็กชายพงศธร  จรูญศรี
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  เสาวนิจ
5. เด็กหญิงรดา  เอี่ยมเจริญจิตต์
6. เด็กชายสิทธินนท์  คำค้อม
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แหลมเนียม
2. นางสาวสุภาวิณี  พัวงามประเสริฐ
3. ว่าที่ร้อยตรีสิทธินนท์  ห้อยพรมราช
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กชายจตุรนต์  ขันทอง
2. เด็กชายทวีเกียรติ  วัดแผ่นลำ
3. เด็กชายนาธาน  เดชประสาท
4. เด็กชายรัฐภูมิ  สีไทย
5. เด็กชายวรเชษฐ์  นวนทะวงษ์
6. เด็กชายสุรชัย  สว่างโลก
 
1. นายสุทิน  บัวมั่น
2. นายขัตติวรรธน์  ทวีถิ่น
3. นางศุภลักษณ์  บัวมั่น
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทียนกอน
2. เด็กชายนพรุจ  ไทยขำ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญยัง
4. เด็กชายศุภกร  วารีนิล
5. เด็กหญิงสุชาดา  พลายนาค
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เถกิงผล
 
1. นายบัณฑิตย์  อยู่คง
2. นายอุเทน  ฤกษ์ดี
3. นางธัญย์สิตา  สถิตย์ธนโภคิน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. นายมินทดา  ทิพย์มณี
2. เด็กชายวชิรวิทย์  หุมอาจ
3. เด็กชายวรเทพ  มีโชค
4. นายศิรสิทธิ์  ไชยะแสน
5. นายสายเครือ  อุ่นดี
6. นายสายแดง  อุ่นดี
7. เด็กชายสุวิชัย  หมื่อแล
8. เด็กชายเกษมสันต์  ทองคำ
 
1. นางจุฑาณี  บั้งเงิน
2. นายประภาส  สุริยะวงค์
3. นายพีระศักดิ์  สกุลเวช
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายจ่า  ลุงคำ
2. เด็กชายนุ  ลุงละ
3. เด็กชายพีรพจน์  ดวงแก้ว
4. เด็กชายภูวเดช  แซงสิงห์
5. เด็กชายยุ  ปากน้อย
6. เด็กชายหลู่  ปานหมอก
7. เด็กชายหล้า  ลุงพอง
8. เด็กชายอ่องทูน  ปากน้อย
 
1. นายกฤตภาส  ทิพย์มาน
2. นายทวีชัย  ไทยใหม่
3. นางตรียุคล  ผัดมอย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นายณัฐพงศ์   พรมวิชัย
2. นายธนากิจ    วรกุล
3. นางสาวปรัชณีย์   ใจมา
4. เด็กชายพุทธิพงค์   จันทร์แดง
5. นายวรวุธ   กันเส่ย์
6. นายสิทธิชัย    ใจเงี้ยวคำ
7. เด็กหญิงอชิรญา    เขียวชอุ่ม
8. เด็กชายอภิเดช  ทรัพย์แสง
 
1. นายสินชัย  ไชยโพธิ์
2. นางหนุทิพย์  ไวไธสง
3. นางสาวธัญลักษณ์  เครือน้อย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกลอยใจ  อ่อนน้อมดี
2. เด็กหญิงกัญจนพร  สุขแซม
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  รอดพลัด
4. เด็กหญิงบัวชมภู  มนพิสุทธิ์
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  พิลึก
6. เด็กหญิงมั่งมีสุข  มโนมัย
7. เด็กหญิงวรรณิศา  แสงทอง
8. เด็กหญิงสุกัญญา  จิตชัยเจริญกุล
9. เด็กหญิงอารียา  แซ่เติ๋น
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ธงฉิมพลี
 
1. นายศุภฤกษ์  ภู่ฤทธิ์
2. ดร.ทัศณรงค์  จารุเมธีชน
3. นางสาวภัทรา  สมนึก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์   พรมแตง
2. เด็กหญิงณวรา  อ่วมทร
3. เด็กหญิงทิพรดา  ขลิบทอง
4. เด็กหญิงนิศามณี  สรงเนย
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  เรืองขจร
6. เด็กชายภูพริษฐ์  แสงมรกต
7. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   ไชยประสิทธิ์
8. เด็กหญิงลักษณวรินทร  กุหลาบแก้ว
9. เด็กหญิงสุจิตรา  มีมุข
10. เด็กหญิงแสงดาว  นาตุ่น
 
1. นางสำเนานรี  แป้นแก้ว
2. นางสาคร  คล้ายแท้
3. นางสาวชนินทร์ชิตา  ทรงปรีชา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงกาญจนา  ขันทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีท้วม
3. เด็กหญิงญาโณทัย  ธนะวงค์
4. เด็กหญิงธัญชนก  เรืองแตง
5. เด็กหญิงธิดา  สังข์หอม
6. เด็กหญิงนุสราภรณ์  อินทร์แพรง
7. เด็กหญิงบุษราภรณ์  บัวบุตร
8. เด็กหญิงปวริศา  ศรีประเสริฐ
9. เด็กหญิงอัยญา  คำเรือน
10. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ประกอบกิจ
 
1. นางจิตรา  อาจศรี
2. นางปัทมา  จักรน้ำอ่าง
3. นายฐิติรัตน์  เขียวหวาน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกมลชนก  จูแวน
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  จันทะอินทร์
3. เด็กชายนันย์ทิภาค  บุญทา
4. เด็กหญิงพิมพิกา  ทาลึ
5. เด็กชายวิศรุต  ต๊ะสา
6. เด็กหญิงศิริภัสสร  จูแวน
7. เด็กหญิงศุภนิช  สุนันตา
8. เด็กหญิงสิรินาท  จันทร์ซุย
9. เด็กชายไกรวิทย์  ปันติ๊บ
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
2. นางปาริฉัตร  ชนะ
3. นายล้อมพงค์  พาธะขัน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  อรุณฤกษ์
2. เด็กหญิงดาว  ลุงออ
3. เด็กหญิงบุญยาพร  แก้วพันธ์
4. เด็กชายพรสวรรค์  แซ่เฒ่า
5. เด็กหญิงลลิตภัทธ์  ปัญญาศรี
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  วิสุทธิ์คงกมล
7. เด็กหญิงสิริกร  นายยะ
8. เด็กหญิงอรนุช  ลุงหลิ่ง
9. เด็กหญิงเครือวัลย์  สมทอง
10. เด็กชายไมยสิทธิ์   วิสุทธิ์คงกมล
 
1. นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์
2. นายสุนทร  แสนชัย
3. นางกำไล  เอี่ยมงาม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกฤษดา  ดาหา
2. เด็กหญิงจริยา  แสนสะอาด
3. เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณสน
4. เด็กชายชัชวาลย์  กิงขุนทด
5. เด็กชายชายแดน  จบปาน
6. เด็กชายปรเมษฐ์  อินทะจิต
7. เด็กหญิงมธุรส  ปิ่นทิม
8. เด็กหญิงยุวดี  เกตุสุวรรณ์
9. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทร์ปัญญา
10. เด็กหญิงสุภาวดี  สอนทะจัน
 
1. นายเอนก  บุตรสิงห์
2. นายสนอง  โพธิ์ทอง
3. นางคณาวรรณ  ธณ์ธรรม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  งามพิง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วางมือ
3. เด็กชายสรายุทธ  สัตย์มาก
4. เด็กหญิงสุภัสสร  สายพรหม
5. เด็กหญิงอิสริยา  เนวะลา
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวเจนจิรา  สัตย์มาก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรงสวัสดิ์วง
3. นางสาวพรทิพย์  มรกตพนาไพร
4. นางสาวอดิภา  แซ่ลี
5. นางสาวเคลเคล  ไม่มี
 
1. นางสาวณัฐวดี  นิ่มนวล
2. นางสาวน้ำฝน  เทียนทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไตรรุ่งตระกูล
2. เด็กหญิงจันจิรา  พรมอินทร์
3. เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ
4. เด็กหญิงวิจิตรา  คำภีระ
5. เด็กหญิงแคท  ปัญญาเยอะ
 
1. นางรัชฎาพร  ศักดิ์เศรณี
2. นางสาวสุริมล  อุปมาณ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กชายดานุ  บุญมาก
2. เด็กหญิงพรญาณี  บุญเอี่ยม
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มิ่งขวัญ
 
1. นางนิดา  วนิชไพบูลย์
2. นางละเอียด  หุตะมาน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปรีปาน
3. เด็กหญิงสโรชา  พรมวงศ์
 
1. นางอรพินท์  คล่ำคง
2. นายสุวิทย์  คล่ำคง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายออ  ลุงจิ่ง
2. เด็กหญิงแสงส่า  ลุงซอ
3. เด็กหญิงโหง่ย  ลุงแต่ม
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางพันธรานันท์  วงษ์ไทย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายก่ำ  อ่องเงิน
2. เด็กหญิงนุ่ม  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงอรพินท์  ลุงออ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางกชกร  อนาวัน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มูซอ
2. เด็กหญิงปุณยาพร  วาบสูงเนิน
3. เด็กหญิงภูริดา  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวสรัญญา  เย็นฉ่ำ
2. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงภัทรพร  สอนลา
3. เด็กหญิงภาคินี  มีบุญ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางพิศมัย  ท้าวบุญเรือง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  มีธรรม
2. เด็กหญิงภัทรศยา  โลมากุล
3. เด็กหญิงสิรภัทร  นันทยา
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
2. นางสาวอรษา  ขาวอ้วน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิรดา   สุปัญโญ
2. เด็กหญิงปทิตตา   อินทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงปวริศา  ศิริรุ่งวัฒนชัย
 
1. นางออมสิน  พงษ์เกษตร์กรรม์
2. นางปิยะนาถ  ลุนอุบล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธนกร  นิลใจพงษ์
2. เด็กหญิงมนัสสา  พิรา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ทิพย์โอสถ
 
1. นางธนภร  วรรณภาคย์
2. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายชินรัตน์  สอนรอด
2. เด็กหญิงณัฎณิชา  สุรินทร์
3. เด็กหญิงธิดา  เรียบร้อย
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางสาวกัลยาณี  สมใจดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  วิมลวชิรเมธี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำภิรานนท์
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ชัยดี
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
2. นางสาวศศิภา  อ่อนเขียว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงณัฐพร  เวชกรณ์
3. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  โพธิ์นอก
 
1. นายบรรจง  จูรัตน์
2. นางธนภร  วรรณภาคย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กชายนาวิน  -
2. เด็กชายโมโย่  -
 
1. นายโชคชัย  ธรรมฐิติพร
2. นางวิภาพร  พรมชาติ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญคง
2. เด็กหญิงวงพลอย  ธดากุลพิรพัฒน์
 
1. นางสาวนิตยา  คงเกษม
2. นางสาวสุวพิชชานันท์  เอกสิริมงคล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายธารา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสีดา  ไม่มีนามสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีราภรณ์  ตุ้ยเต็มวงค์
2. นายธนาคม  นะกาลัง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจวงศ์ก้อน
2. เด็กหญิงลภัส  สุวรรณโชติ
 
1. นางสุทิพย์  ศิริเรือง
2. นางจุลนัฎ  อยู่สุขยิ่งสถาพร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายนาถวัฒน์  สิงห์คำ
2. เด็กชายพีรพล  คงหนา
 
1. นายพิทักษ์ชัย  วงศ์ตระกูล
2. นายสะอาด  แก้วมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มูลน้อย
2. เด็กหญิงสุวนันท์   สีทน
 
1. นางสาวณปภัช  คิดอ่าน
2. นางสุบิน  อินตา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กชายนัฐชาธินาจ  พรมภิระ
2. เด็กชายสุทิวัส  ใจคำ
 
1. นายวีระพล  ถาพรม
2. นางโศภณิศ  กันทะกาลัง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายชาณุชิต  เรืองวงค์งาม
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กล่อมแก้ว
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นายพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. เด็กชายธนภัทร  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวดวงดาว  ศิริรางกูล
2. นางสาวไอยริณ  บุญเรือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กชายชัยนรินทร์  พิมประเสริฐ
2. เด็กชายปัณวัฒน์  ผ่องใส
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นายวิษณุ  สร้อยมี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพีรากร  คำมาก
2. เด็กชายวัทธิกร  ดีณรงค์
 
1. นางพิมพ์พิสุทธ์  สุทธหลวง
2. นางสาวนาริน  แก้วสน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ต๊อดแก้ว
2. เด็กหญิงอธิชา  ชาวแหลง
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววนิดา  กันทะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงนฤมล  อุดมผล
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชูรัตน์
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นายวิษณุ  สร้อยมี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. นายคฑาธร  ดีสงคราม
2. นายธนกฤษ  เจนนาวิน
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  พิมพะ
2. นางสาวณัฐกานต์  ปานพรม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุจาจริง
2. เด็กชายสร้างสรรค์  จำปา
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เม่นขาว
2. เด็กหญิงวรรณษา  เฉาอ่ำ
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอื่ม
2. นางสาวณภัทร  สมบูรณ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงทิพรดา  อายุยืน
2. เด็กหญิงลลิตา  พอใจ
 
1. นางปวิสา  ลำคำ
2. นางสาวฐิตินันท์  พอใจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงพัชรา  เภตรา
2. เด็กชายอนุวัตร  จันโนนแซง
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางสาวภัณฑิรา  บุญลี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงพชรพร  ชาปัญญา
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางมัจฉา  โครวัตร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงชฎาพร  มูลมาตร์
2. เด็กหญิงพีระพร  ทิพย์มงคล
 
1. นายสรศักดิ์  ขันอาษา
2. นางสาวปุณณัฐฐา  ไชยวรณ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงลักษิกา  คำหล้า
2. เด็กหญิงอมริสา   วันดี
 
1. นางวนิดา   ทนุชิต
2. นางสาววิลาวัลย์   ยาทองคำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายธนโชติ   เฉลิมสถาน
2. เด็กชายปัณณวรรธ  ทรัพย์ศิริ
 
1. นายจักรพันธ์   ศรีภิรมย์
2. นางสาวมณฑรัตน์  แก้วกำพล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ม่วงพรม
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   จ้อยสุดใจ
 
1. นางสาวนุตประวีณ์   ทัศนสุวรรณ
2. นางจงนภา   เจริญภาพ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายพานุวัฒน์  นาคแดง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  นาคแดง
 
1. นายธนา  ไชยวงศ์คต
2. นายนิทัศน์  วิทา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. นายณัฐพนธิ์  ทองริต
2. นายศรราม  หมื่นสิน
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
2. นายวิฑูรย์  กาเฟยวงค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จ้อยม่วง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  แก้วมุง
 
1. นายเสรี  ก้อนพันธ์
2. นางสาวสายสมร  ส่งศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายนุติพงศ์  อารีเอื้อ
2. เด็กชายเอกณเดช  ชวนะพงศ์
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์   มั่นสัตย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงปริม  สัตตวงค์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  คำสมบัติ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางสาวมะลิวัลย์  สุริวัน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กชายอิทธิพล  ตาทอง
2. เด็กหญิงเมธาวี  คุ้มแสงขาว
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ตาเห็น
2. นายปิยะพงษ์  กระจาด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกชกร  แสนใจบาล
2. เด็กชายสิทธินันท์  หนูอ้น
 
1. นายพิสิฐศักดิ์  ดวงพรม
2. นางอำพร  ไชย์มูล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เสนาริน
2. เด็กหญิงปรียา  ผิวคำ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางทองอยู่  อันทะราสี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองวงค์งาม
2. นางสาววรรณวิสา  สังข์สุด
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวณัฐพรรณ  แสงน้ำผึ้ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. นายนพรัตน์  สท้านวัตร
2. นายบูรพา  เปียภา
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
2. นายวิฑูรย์  กาเฟยวงค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกิตติยา  ฉิมมาทา
2. เด็กหญิงชลธิชา  กองไซ
3. เด็กหญิงวันดี  โพธิ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
2. นางสาววิไลลักษณ์  ขวัญใจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงชุลิตา  จันทร์นฤกุล
2. เด็กชายพชร  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พรมพิทักษ์
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ศรีวรรณ
2. เด็กหญิงชาหมี่   หมื่อแล
3. เด็กชายวุฒิกรณ์   รังสาตร์
 
1. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
2. นางสุดาภรณ์   อินสุพรรณ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กชายณัชนนท์  ขาววัด
2. เด็กชายณัฐธรณ์  ทันใจ
3. เด็กชายภูวนาถ  ภูวนาถวิจิตร
 
1. นายกานต์  มากกุญชร
2. นายสิทธิชัย  แก้วมูล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สารขาว
2. เด็กชายพสิษฐ์  ประวรรณ
3. เด็กหญิงเกวลิน  อบกลิ่น
 
1. นางสาวอัลิปรียา  ปัญญาดี
2. นายสาคร  ทิพย์เนตร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กหญิงชนพรรณ  ทะนันชัย
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงอัจฉริญา  ทิพย์คำเพย
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงกวิตา  เรือนปลี
2. เด็กชายวราวุฒิ  คำจ๊ะ
3. เด็กชายไพศาล  กันทะคำ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาวณหทัย  ศรีชัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายธีรเดช  มะลิปล้อง
2. เด็กชายมาโนชญ์  ภู่เทศ
3. เด็กชายอนุภัทร  จันทร์กิตติสิน
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายคมสัน  ทองดู
2. เด็กชายณัชพล  หงษ์ทวี
3. เด็กชายพันธุ์พงษ์ธร  สืบคำแก้ว
 
1. นางสาวมนชยา  ทิพย์วงค์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แสนประเสริฐ
2. เด็กหญิงนีรภา  อินพิรุด
3. เด็กชายปฤษฎาวัตร  สุเม็ง
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายณฐกร  ไวประเสริฐ
2. เด็กชายนะโม  วงค์ดาว
3. เด็กชายเตชินท์  ศีรีบุรุษ
 
1. นายอรรถพล  ชื่นกุล
2. นายพลชญาสิทธิ์  อกผาย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายจิรภัทร  มั่นอ้น
2. เด็กชายธนกฤต  พรหมจุ้ย
3. เด็กหญิงพศิกา  สันเพาะ
 
1. นายวัฒนพันธุ์  มั่นอ้น
2. นางณัฐกานต์  โพธิ์อ่อง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  กันทะวัง
2. เด็กหญิงปณิตา  ปราบหงษ์
3. เด็กชายอัครเดช  แก้วมา
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาวจีรนันท์  สารินจา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนวัชร์  มีเกษร
2. เด็กชายวายุ  วอนเจียม
3. เด็กชายสันติภาพ  ศิริวัฒน์
 
1. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
2. นาย นายมานนท์   โพธิ์คง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายนันทกานต์  จันทร์จอม
2. เด็กชายภูริช  โตสงคราม
3. เด็กชายเฉลิมชัย  พันทะ
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กชายธงชัย   สีแหน
2. เด็กหญิงอัมพร   จะลอ
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  พูบิ
 
1. นายประสาน   ศรีวิชัย
2. นายณรงค์   สิทธิราช
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายณวรรตน์  อุดทาคำ
2. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ก๋าแก๋น
3. เด็กหญิงศรันย์ภัทร์  จันทร์ตา
 
1. นางสาวศุภิวรา  วิสุทธิ์
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญขัน
2. เด็กหญิงพณัฐษิตา  การะภักดี
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันจอก
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  สุพันสร
2. นางสาววัลภา  สมประสงค์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายนรวิชญ์  วิลาวรรณ์
2. เด็กชายฤทธิไกร  หอมลา
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  สีสุข
 
1. นายตุลาวัติ  ปัญญาบุญ
2. นางสาวสุภัสสร  สุขสำราญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายขวัญมนัส  มาขุน
2. เด็กชายนที  ไวกสิกรณ์
3. เด็กชายอิณทนญฐ์  ยศเจริญ
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายถวิล  พูลกสิกรณ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พนาศรีจินดา
2. เด็กชายนิรุต  ดีทู
3. นายเอกชัย  อาส่า
 
1. ส.อ.โยธิน  ปงสนิทย์
2. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกัณฑกฤช  ใจพันธ์
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  งูเหลือง
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ลุงจิ
 
1. นายคมสันต์  สมฤทธิ์
2. นายนราธิป  โทบุราณ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฎฐ์นันธ์  ขวัญเจริญ
2. เด็กหญิงธนัชพร  ศรีทราย
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรกุล
 
1. นายมาโนช  นันทา
2. นายธวัฒชัย  ใบโสด
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีเจริญ
2. เด็กชายธนดล  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนนุ่ม
 
1. นายสมชาย  พรหมแก้ว
2. นายวรวิทย์  โคตรสมบัติ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงคำแดง  หยั่นนะ
2. เด็กชายอ่องส่า  หมอกเหิง
3. เด็กหญิงแพรริน  ลุงปาน
 
1. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
2. นายนราธิป  โทบุราณ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คำดี
3. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยวุฒิ
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. นางพัชรา  ภิระกันทา
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงพนิดา  อัสถิ
3. เด็กหญิงวิไลพร  สร้อยสีดา
 
1. นายณฐกฤต  มีนนท์
2. นางวิมลนันท์  ศรีภูธร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำตก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  น้อยบัว
2. เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์ใจ
3. เด็กชายวีรพงษ์  เที่ยงขันธ์
 
1. นายวิโรจน์  เทียนสีม่วง
2. นายสุเทพ  บุญกรับพวง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชัยลือชา
2. เด็กชายยศกร  ยี่ตระกูล
3. เด็กชายสวรินทร์  ผุยดา
 
1. นายรัชตะ  มากศรทรง
2. นางสาวกุสุมา  ปานธีระ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายป่าง  ลุงจาย
2. เด็กชายสันติ  ลุงอาย
3. เด็กชายเป็งฟ้า  คำอ้าย
 
1. นายดำรัส  ชัยชนะ
2. นายนิคม  เปียงชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ส่องแสง
2. เด็กชายรพีพัฒน์  บุญแก้ว
3. เด็กชายรัชชานนท์  พนิกร
 
1. นางสาวสำอางค์  คันทา
2. นางสินีนาฎ  หอมมาลา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายณัฐดนัย  กัลยา
2. เด็กชายพิพัฒน์  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
3. เด็กชายสุพิรัตน์  ซอจิ่ง
 
1. นายชวลิต  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พิใจ
2. เด็กชายณัฐพล  ใจหล้า
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  โนวังหาร
 
1. นายทองหมุน  เจริญเรือง
2. นายวิชิต  พิใจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เมฆพุฒ
2. เด็กหญิงนิศาชล  อินปรางค์
3. เด็กหญิงเดือนแรม  พรมสอน
 
1. นายวสันต์  รัตนธรรมวาที
2. นางสาวปนัดดา  เดชแฟง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ลุงสุข
2. เด็กชายสุทัศน์  ลุงแสง
3. เด็กหญิงอุทุมพร  นายมู
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
2. นางสาวปิยวรรณ  คงจักร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลาภพร้อมกุศล
2. เด็กหญิงภาสินี  ศิลปไพรสณฑ์
3. เด็กชายสุวิชานนท์  วิทยาประดับ
 
1. นางสอางค์  สุยะตุ่น
2. นางสมพิศ  อินหลวง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงดลพร   มือโมะ
2. เด็กหญิงอมรา    แซ่ย้า
3. เด็กหญิงเชง  แซ่ลี
 
1. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
2. นายทองลี  ศรีเตชะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กหญิงกันยา  กาศโอสถ
2. เด็กหญิงกาญจนา  กาวีวน
3. เด็กชายภาณุพล  มะลิวัน
 
1. นางอัจฉริยาภรณ์  ขำฉา
2. นางปนัดดา  ศรีชัยศักดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายกฤษดา  สิงห์สี่หมื่น
2. เด็กชายชาติ  -
3. เด็กชายวุฒิชัย  เผ่าสุวินัย
 
1. นางสอางค์  สุยะตุ่น
2. นางสมพิศ  อินหลวง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงจันทกานต์  วรรณทิพย์
2. เด็กหญิงณัชชาวีย์  บัวเข็ม
3. เด็กหญิงนริศรา  มั่นคง
4. เด็กหญิงวิภาดา  อินเลื่อม
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสุข
6. เด็กหญิงเณศรา  สวัสดิ์มงคล
 
1. นางสาวธันวา  มากเหลือ
2. นายธีรภาพ  สังข์พันธ์
3. นางรัชฎา  ยิ่งนิยม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงจิตรา  ลุงยอด
2. เด็กหญิงปิยะดา  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงมด  ลุงคำ
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ลุงยะ
5. เด็กหญิงสุทธิพร  บุญมา
6. เด็กชายอภิชัย  ลุงต๊ะ
 
1. นางพรพรรณ  ใจก้อน
2. นางยุพิน  อำนา
3. นางวิไลภรณ์  สุจา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงชยาดา  จิ่งต่า
2. เด็กหญิงมอนคำ  จเรซะ
3. เด็กหญิงมิ้น  สุหนั่นต่า
4. เด็กหญิงศันษณี  สิริสุข
5. เด็กหญิงสรสวรรค์  สุปินะ
6. เด็กหญิงอาเม  แซ่หลี่
 
1. นายสุริยันต์  เรือนวงค์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  แก้วรินใจ
3. นางสาวปวีณา  สง่าศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจิตตรา  ทุมพร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประวัติวิไล
3. เด็กหญิงปาลิดา  รวดเงิน
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เสงี่ยมศักดิ์
5. เด็กหญิงมาริสา  แสงบำรุง
6. เด็กชายวีรภาพ  คงประสพ
 
1. นายอนุชา  สมรภูมิ
2. นางสมนึก  อ้อยแขม
3. นางนิรันดร์  บุญมี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กชายชนาธิป  จงแจ่มฟ้า
2. เด็กหญิงธีรดา  บุญเมือง
3. เด็กชายลัทธพล   พลูลาภ
4. เด็กชายวงษ์สวรรค์  ฟักเถื่อน
5. เด็กชายเอกราช  พระสิงห์
6. เด็กชายโยธิน  บุญชู
 
1. นายดิเรก  นันทโชติ
2. นางเจริญ  ทองแท้
3. นางชบา  ยิ้มประดิษฐ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หว่าหลิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีเดช
3. เด็กชายปิยะ   อินทร์พรม
4. เด็กหญิงมล  เพชรชมภู
5. เด็กหญิงสายสวาท  ปู่ส่า
6. เด็กหญิงอนงค์  ลุงเผือก
 
1. นายสุริยันต์  เรือนวงค์
2. นางสาวกันต์ฤทัย  จองปุ๊ก
3. นางสุภาวรรณ  บุญหล้า
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงฌานอารีย์  ลายเฮิง
2. เด็กหญิงรัตนเพชรมณี  เผื่อนทิตย์
3. เด็กหญิงลี  ลุงลอย
 
1. นายนิธิโรจน์  ดวงธีรกาญจน์
2. นางสาวกัลยา  ใจคำ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงจอ   ลุงกอ
2. เด็กหญิงฟ้าใส   ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงหนึ่ง   ลุงกอ
 
1. นายพจน์   วงศ์ปัญญา
2. นางสิริลักษณ์   วันเอก
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงณภัทร  แสวงศิลป์
2. เด็กหญิงลินลิณี  สีเหลือง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สกุลพันธ์ุ
 
1. นางสาวฉัตรชนก  พลอยไป
2. นางฉวีวรรณ  เหมะชยางกูร
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กหญิงกิตติมา  ส้มซ่า
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์  คำแตง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มหาบุญ
 
1. นางลิลิตา  สังข์ศิลป์
2. นางนิ่มนวล  ผึ่งเย็น
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กชายปณชัย  แมเชกู่
2. เด็กหญิงพุทธิดา  ชีวินเรืองเดช
3. เด็กหญิงวธัญนุตา  เยส่อกู่
 
1. นางสาวปวีณา  ช่างแท้
2. นายธงชัย  ฐานะกอง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยา  เป็งกิจ
2. เด็กหญิงปาณวัล  ใจหมั้น
3. เด็กหญิงเกวริน  การดี
 
1. นางสาวศศิวิมล  ประสม
2. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงชนาพร  เงินถา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วกันทา
3. เด็กหญิงอรปรียา  ปาเป็ง
 
1. นางเพลิน  โรงคำ
2. นางจินตนา  มูลน้ำอ่าง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 1. เด็กหญิงชญาดา  ชาวดร
2. เด็กหญิงนัยน์ภัค  อินทะนี
3. เด็กหญิงอริศา  จั้นกระโทก
 
1. นายภัทธิรา  จันทารัตน์
2. นางเมธิวรรณ  ถ้วยอิ่ม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงฐิดาพร  หล้าพ่วง
2. เด็กหญิงธนัชชา  บุญไหว้
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ทองสุข
 
1. นายชัชวาลย์  ศรีจันทร์ตรา
2. นางอุษา  มณีกลัด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. นางสาวจินดาหรา  ปอแฉ่
2. เด็กหญิงสุภาพร  แลเชอะ
3. เด็กหญิงเดือน  จะนะ
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
2. นายประสิทธิ์  โปธาซาง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงชลดา  ภูเหม็น
2. นางสาวชิดชนก  ภูเหม็น
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ลงทอง
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  หัสแดง
2. นางประนอม  วงศ์มิตรวาที
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายธันวา  แสนจุ้ย
2. เด็กชายนิวัฒน์  เมืองเสือ
3. เด็กชายภาณุพงษ์  สีดาเขียว
 
1. นายชัชวาลย์  ศรีจันทร์ตรา
2. นายเชิดศักดิ์  สุขสาด
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกนกนิตย์  นวลพุ่ม
2. เด็กหญิงนิรันรัตน์  ภูรีพัฒน์
3. เด็กหญิงพรฤทัย  ธรรมสอน
 
1. นางสาวจารุภา   แก้วตา
2. นางอรณิชา   กันทวี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงลัลนา  อินต๊ะอุ่นวงศ์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ลอยชื่น
3. เด็กหญิงสุชานาฏ  เรืองกสิกรณ์
 
1. นางรุ่งอรุณ  ทรงวารี
2. นางปรางแก้ว  คำมี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจ้อง 1. เด็กหญิงปิยนุช  หนานอ้าย
2. เด็กชายวัน  คำแก้ว
3. เด็กหญิงอ้อม  ศรีวงค์
 
1. นางหทัยธร  ปินะเจริญ
2. นางกาญจนา  รัตนสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หนานอ้าย
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แม่เย็น
 
1. นางสาวสาริกา   ธรรมรักษา,
2. นางรัชนีกร   รักพงศา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. นายธีรเดช  วณิตเจริญดี
2. เด็กหญิงบุษรา  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงบูยูม  อาซอง
 
1. นางอุทุมพร  โคกสีนอก
2. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โกธรรม
2. เด็กชายรุ่งเพชร  สีรัก
3. เด็กชายอานนท์  พลอยงาม
 
1. นางสาวณพัฐอร  เกษมี
2. นางสุธรรมมา  วงศ์ธนบัตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  อรหันต์
2. เด็กหญิงบุณยาพร  ประทีปอุษานนท์
3. เด็กหญิงปาลิดา  คนใหญ่
 
1. นางกาญจนา  พิทักษ์โสภณ
2. นางไพริน  ถือมั่น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  การถาง
2. เด็กหญิงธีรนันท์  แป้นฝ้าย
3. เด็กหญิงประภาภร  ช่องวารินทร์
 
1. นางวัลยา  เพชรสุกใส
2. นายภัทรนนท์  คำธงไชย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัฒนวดี  อมรภัทรพันธุ์
2. เด็กชายศุภกร  มนูญชัย
3. เด็กหญิงสิพิมพ์  สังขกร
 
1. นายธนวัฒน์  โสภี
2. นางสาวธันยพร  ทวีชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   ปัญญา
2. เด็กหญิงดาว   ลุงออ
3. เด็กหญิงพรไพลิน   พรมสะอาด
 
1. นางรุ่งการณ์  วงษา
2. นายปัญญา  เจริญทรัพย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ศิริป้อ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทิวัง
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เคลือแก้ว
 
1. นางเทียมจันทร์  ชัยสมพร
2. นางสุพรรณ  วงศ์คินี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงณิชากร  จะแล
2. เด็กหญิงมินตรา  แซ่ฟา
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทาเรือน
 
1. นางพวงทอง  สุนทรา
2. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แนต 1. เด็กหญิงดลนภา  เสน่ห์ทรัพย์ทอง
2. เด็กหญิงสิริกร   ปัญญามี
3. เด็กชายสุเมธ   คำสนิท
 
1. นางกาญจนา   รัตนพันธ์
2. นางวิภาวรรณ   ชลชวลิต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันม่วง 1. เด็กชายประวัฒ  วิวัฒน์พรไชย
2. เด็กหญิงสุจิรา  อินต๊ะยศ
3. เด็กหญิงอาทิตยา   พรมมารักษ์
 
1. นางเจตสุภา  ใหนาค
2. นางสาวธีรานุช  ศิริ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงจิรศิยา   ทองมา
2. เด็กหญิงนิชาภา   แสงพิมพ์
3. เด็กหญิงเปรมฤดี   จันทะรี
 
1. นางสาวกฤษณี    ธานินทร์วิวัฒน์
2. นางสาวฟ้าอรุณ   ฤทธิ์ศักดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 1. นางสาวยุพา  แซ่เถา
2. นางสาวเปี่ยมสุข  แซ่ท่อร์
3. นางสาวไพลิน  แซ่เถา
 
1. นางสาวจินตนา  บุญสิงห์
2. นางศิริลักษณ์  เชยสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สะเอียบคง
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  หัสดี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำแร่
 
1. นางสินีนาฎ  ชาญธัญกรรม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 1. เด็กหญิงณัฐวดี   วันนา
2. เด็กหญิงพรนภา  ประพฤติใน
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   มะโนแจ่มใส
 
1. นางเจตจิต  แย้มจันทร์
2. นางสาวปวีณา    พวงมะลิ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กหญิงธัญชนก  มั่นคง
2. เด็กชายนภรัตน์  จงสอน
3. เด็กหญิงนัสการต์  ทองเพียร
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นางปาริชาติ  สุขกันต์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เพชรนอก
2. เด็กหญิงวิศรุตา  มีแย้ม
3. เด็กหญิงศศิฉาย  ทองคำ
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางสาวอัญญารัตน์  พิทักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงอนันญา  รักษาริกรรม
2. เด็กหญิงอรสา  บุญทา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุ่มประดิษฐ์
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นายสุเทพ  วาดพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. นางสาวกรรณิกา  สารจุม
2. นายนนทวัฒน์  แก้วปา
3. นางสาวปวีณา  แก้วกันยา
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลูน้อย
2. นางพรจิตร  ตาวงษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงปิยมาศ  เพียรไม่คลาย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งฟ้า
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ทวีกิจ
 
1. นายสุเทพ  วาดพันธ์
2. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงปริชาติ  สุขล้น
2. เด็กหญิงลลิตา  ย่างสกุลกิจ
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ดนัยดุริยะ
 
1. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
2. นางสาวมัลทิกา  พิเคราะห์
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ทำนา
2. เด็กหญิงกัลย์ลภัส  จันทร์คง
3. เด็กหญิงตระการตา   สมร่าง
 
1. นางนิตยา   วิ่งเร็ว
2. นางสาวภัณฑิรา   จอมวงศ์
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีกันไชย
2. เด็กหญิงปุญญิศา  ถานาเรือ
3. เด็กชายพิพัฒน์  สุภาไตร
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นางศรีทอง  อินถา
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กชายสมชาย  คะหล่า
2. เด็กชายอาโด่  แยส่อ
3. เด็กหญิงเมย์  อาจอ
 
1. นางจุฑามาศ  ปินยาปั๋น
2. นางสาวกรรณิการ์  กันทะยศ
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงชยาดา  เชอหมื่อ
2. เด็กชายวลี  แซ่อู
3. เด็กหญิงวิภา  รุ่งสิริวัฒน์
 
1. นางสาวศิริอร  คำน้อย
2. นางสาวรมิดา   จาวรรณะ
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พงศ์ปัญญาธร
2. เด็กหญิงมนทกานต์  ชนะชัยยะสิทธิ์
3. เด็กหญิงเพชรลิกา  โสภณกิตติวงศ์
 
1. นางกาญจนา  มูลคำ
2. นางสาวสุภาวดี  คำฟู
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  หมื่นราช
2. เด็กหญิงสุชาดา  ปราณีตพลกรัง
3. เด็กชายอนุชิต  มากไธสง
 
1. นางเกษร  แซ่เจียม
2. นางรำจวน  ยอดเกตุ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายไก่แก้ว  ปัณนะ
 
1. นางอพันตรี  คำคุณเมือง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนื่องเดช
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กหญิงรอด  ลุงตอ
 
1. นางฐิติมา  อภัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงสายฝน  ทองจร
 
1. นางปิยวรรณ  เพ็ชรนารถ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 1. เด็กชายคมสินธุ์  สุรินทร์
 
1. นางนภัสวรรณ   ดุริยะนันท์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  แก้วสาร
 
1. นางสาวแสงหล้า  ปุงแก้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายสพลดนัย  เรืองศรี
 
1. นางบุญสม  ป้อมปัง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. นายศักดิ์ชัย  หมื่นมาง
 
1. นางสาวสาวินี  อนุภักดิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายศิธิพงศ์  น้อยเทศ
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐนนท์   หงษ์ทวี
 
1. นางหนึ่งฤทัย  อวดห้าว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายพัธทวัฒน์  อินปา
 
1. นายวีรณัฐ  ทนะวัง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผา 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สาคำ
 
1. นางพิกุล  ปาระมี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายวีรภัทร  บุญดี
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงสุชาดา  เลิศล้ำพนา
 
1. นายชัยวุฒิ  นามะกุณา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายวันชัย  รักแก้ว
 
1. นางสาวบัวสาย  แก้วเมืองมูล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  นันธิ
 
1. นางสาวชนิกานต์  กันทาทรัพย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงพรรณิษา  ฉาวบุตร
 
1. นางผ่องพรรณ  จินตนา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายธิติ   จันทวงค์
 
1. นางสาวสายสุดา  แสงปัญญา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงอารียา  ทายัง
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุญระมณี  งงงวย
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. นายชนะภัย  แซ่ลี
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายพัสกร  อินต๊ะอ้าย
 
1. นางจุฑามาศ  ธนารักษ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายนพคุณ    บัวป้อม
 
1. นางสาวสุพัตรา    โตนาค
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 1. เด็กชายบูรพา  บัวหลวง
 
1. นางสาวพัชรี  คชชัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายชลชาติ  บัวแพง
 
1. นางอุษา  ขำหลง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ช่วยทอง
 
1. นางรัตนาภรณ์  พิทักษ์อรรณพ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายปัญญาสิริ  โพพึ่ง
 
1. นางสมทรง  สามิตร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  สุประการ
 
1. นางบัณฑิตา  ต๊ะติ๊บ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสิริยากร  วงสาร
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กหญิงพัชราวดี  คำฟู
 
1. นางสาวอภิญญา  อินกอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 1. เด็กหญิงธนวันต์  ลายอด
 
1. นายแชล  วงษ์หลวง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กชายกิตติภณ  คงรอด
 
1. นางนิพา  ดีแท้
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แสนเงิน
 
1. นางสาวปนิตา  อุตรชน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กชายณัฐชานนท์   เต่าแหลม
 
1. นายไพฑูรย์  ศรสุรินทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายอภิชาติ  อินต๊ะรัตน์
 
1. นางจารุณี  วงศ์เมือง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ชาทอน
 
1. นางศรีแพร  วิเศษคำ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ณ น่าน
 
1. นางสาวเขมจิรา  พ่อนา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1. เด็กหญิงปพิชญา  อะทะเทพ
 
1. นางเกษราภรณ์  มีหลาย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายรัฐศาสตร์   บุญคำกุล
 
1. นางสาวสายสุดา  แสงปัญญา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กันแก้ว
 
1. นางนัทธมน  คำครุฑ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  กรพาโชค
 
1. นางสาวณรัตน์   สิงห์แก้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1. เด็กชายนทีธร  หมายหาทอง
 
1. นางรัฐฐาณัฐ  วิไลรุจิกรณ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงกานติมา  สกลศรีศักดิ์
2. เด็กหญิงจั๊วะ  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงดารินี  แซ่เฮ้อ
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เงินแสง
2. เด็กชายสุวิทย์  ยอดทู
3. เด็กชายแดง  ลอยเอิง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ปัญญาดี
2. นางสาวจาริยา  คงโนนกอก
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงญุคลพรรณ  ทิวาลัย
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  เป่าวิชา
3. เด็กหญิงโศรดาภรณ์  บุญพันธ์
 
1. นางสาวสรัญญา  เย็นฉ่ำ
2. นางสาวณัฐกานต์  เฟื่องมณี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงพิยดา  คำลี
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงไพริน  ลุงออ
 
1. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
2. นางบุษกร  คำปัน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุญชนิต  งงงวย
2. เด็กหญิงวรรณพร  วาลี
3. เด็กหญิงวิภาวี  เหล่าแช่ม
 
1. นางขนิษฐา  ทนะวัง
2. นางสลีลา  เตชนันท์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงจามหมวย  ลุงมล
2. นางสาวจุม  ปากน้อย
3. เด็กหญิงลลิตา  สุนะ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางกชกร  อนาวัน
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กหญิงณัชชา   ก๊ะสุ
2. เด็กชายปฎิพัทธ์   เทียนสว่าง
 
1. นางสุภาพ  แก้วแสนตอ
2. นางสาวจริยา  พุกเกลี้ยง
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายวรชิต  สุขสวัสดิ์ภูริสิทธิ์
2. เด็กหญิงวรพรรณ  วิทยาวงษ์กูล
 
1. นายชัยวุฒิ  นามะกุณา
2. นางสาวสุติมากุล  อุ่นใจ
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงคมคาย   จันทร์ทอน
2. เด็กชายจีรพนธ์   สีเป้
 
1. นางกัณฐิกา   มณีรัตน์
2. นายคมสันต์  ชัยภูมี
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายวุฒิ  ลุงติ๊บ
2. เด็กหญิงอนงค์  ลุงหน่อ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   วงศ์ชัย
2. นายสาม   ดวงแสง
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายชยภรณ์  อินทร์ปรางค์
2. เด็กหญิงนันทิญา  สงครามรอด
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชกร  กันอินทร์
2. เด็กชายจักราช  จักรเงิน
 
1. นางเกษชฎาภรณ์  อากาศเมฆ
2. นายเสน่ห์  แปงใจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กหญิงชนิตรา  คำปันปู่
 
1. นางสาวธาวริณ  โทปุรินทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายกิตติยุต  มาตรา
 
1. นางสาวศรัญญา  ทนันไชย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงปฐมพร   ดอนทิพย์ทราย
 
1. นางสาวบังอร   ศรีใจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. นางสาวเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. นางสาวกัญรักษ์  คงสำเร็จผล
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันยะ
 
1. นายพรเทพ  ศรีหร่าย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงแยะ  แซ่ท้าว
 
1. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกึด  รอจิ่ง
 
1. นางสาวชวิกา  จันทร์ธีระโรจน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองบง 1. เด็กหญิงศิริลักษณฺ์  อุ้มแก้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประธาตุ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. นายคำอ่อง  นายเล็ก
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงฐิติพร  มังกรอัศว
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ลีทัศนียากูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายชินกร  ปรางโคกกรวด
 
1. นายวรวัฒน์   ทะบรรหาร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงพริริยาพร  เรืองตระกูล
 
1. นางวราภรณ์  นวลอยู่
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงอีพอ  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นางมาลินี  ดอยสกุลไกร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  -
 
1. นางสาวศิรินภา  เตียงศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กชายนรภัทร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวทำนอง  แพนมะณี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริทรัพย์  สาลีวัน
 
1. นางสาธินี  วันชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินพันธ์
 
1. นางศิริพร  ยอดจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกัลยากร  แสงคำ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาพราน 1. เด็กหญิงอรนภา  ยี่รัมย์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  บุญชื่น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวสุกานดา  พลอยเขียว
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาพราน 1. เด็กหญิงสวรส  การด
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. นายรัชชานนท์  บุญมาภิ
 
1. นางโสภิต  เกื้อหนุน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายนักรบ  ด้วงรอด
 
1. นางสาวกชวรา  พรมโห้
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายสันติ  เขื่อนธนะ
 
1. นางรุ่งทิวา  โพจา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายวชิรวุธ   สุวรรณะ
 
1. นายสราวุธ   สุวรรณะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายชยุตพงศ์  แก้วมนตรี
 
1. นางชนิดาภา  คำปัญจะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายญาฎากร   คำลือ
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายกฤติษร  มาเนียม
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังงาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคพ่วง
 
1. นางสาวธิดา  จิตบุญเรืองโรจน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กชายอัธพล  คะลา
 
1. นายอภิวุฒิ  สงฆ์โนนเหล็ก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนัท  วรการกุศลไพร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  อภิธาเสนาะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กชายอนิรุทธ์   เมืองหล้า
 
1. นางศรีแพร   มั่นเหมาะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงวนารี  -
 
1. นางวราภรณ์  พิมพา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปอวิทยา 1. นายศักยภาพ  วงศ์ระย้า
 
1. นายสุพจน์  ปัญญา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จวาง 1. เด็กหญิงสุรินทรา  -
 
1. นายสมเจต  ดารากมล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 1. เด็กชายวรเมธ  ยอดออน
 
1. นางวรางค์สิริ  ณ พัทลุง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับอีลุม 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  มงคลเจริญ
 
1. นางสาววราภรณ์  ทาอุบล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. นายภานุวัฒน์  สุวรรณยี่
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงญาดา  พะเทศ
 
1. นางขวัญเรียม  มณีธรรม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กหญิงพีระดา  ประชานุกูล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ใจจะดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 1. เด็กชายชายเมือง  ลุงถั่ว
 
1. นางโศจิรัตน์  เมืองมานิตย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริพร  หมู่เฮง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมสะอาด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มณีกาศ
 
1. นางสาววิจิตรา  ทองด่านตก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  เจนนะ
 
1. นายเอื้ออังกูร  ศิริเสฏฐ์กุล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงวาชรัตน์  หนูอ่อนศรี
 
1. นายวิชาญ  เอี่ยมคง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิงนิติยา  หมอยาดี
 
1. นางสมพร  ขัดขจร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ดาฉาว
 
1. นางรัตนา  กุณาปาน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ย่านสากล
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายพีรภาส  พราหมสกุล
 
1. นางสมทรง  เหล่าลูกอินทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายวรวุฒิ  ด้วงเอก
 
1. นายจิรวัตน์  ทับจาต
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  เขียวขาว
 
1. นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมละออ
 
1. นางอุดมลักษณ์  ภู่ทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) 1. เด็กหญิงยูชิตา  อุ่นใจ
 
1. นางธมนวรรณ  คำเรือง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 1. เด็กชายญาณวุฒิ  บัวพัน
 
1. นางสาวจุฑาญากาญจน์  สมตน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาทอง 1. เด็กชายจรัลชัย  เขียวสี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  นงค์พาน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงศ์ถาติ๊บ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  โทสูงเนิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำดี
 
1. นางสาวธนัชชา  คงวิเศษ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายธนกร  ต้นสาย
 
1. นางนิภาภรณ์  ยอดคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกรองพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เท้า
4. เด็กหญิงวรรณวรินทร์  คล้ายจุ้ย
5. เด็กหญิงสุดารักษ์  จะนะ
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เล่าปัญญาศักดิ์
7. เด็กหญิงแก้ววรรณา  แซ่จั้ง
 
1. นางสาวกมลชนก   ยองคำ
2. นางสาวรพีพรรณ   หลวงแก้ว
3. นางอธิษฐาน   เชาว์รัตนประภา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกุลนันท์   ปันจ่าม
2. เด็กหญิงธัญชนก   แซ่ลี้
3. เด็กหญิงปภาดา   ธรรมเฮิง
4. เด็กหญิงพนิดา   แซ่เหว่ย
5. เด็กหญิงพิมพ์รดา   แซ่ข่วง
6. เด็กหญิงสุภัทรา  พิทักษ์เทียนชัย
 
1. นางสาวภควรรณ   อยู่เย็น
2. นายอนุพันธ์   ไชยพันธุ์
3. นางรัตนา   บัวลาแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทรัพย์ประสม
3. เด็กหญิงพัชญาภา  วีระกิตย์
4. เด็กหญิงวริศรา  ลุงจาย
5. เด็กหญิงหอม  แก้ว
6. เด็กหญิงอรปรีญา  บุญทวีธรรม
7. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงยุ้น
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
2. นางจิตรา  กิติชัยวรรณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 1. เด็กหญิงลิลลี่  จะหวะ
2. เด็กหญิงสรัลพร  แสนไวยากรณ์
3. เด็กหญิงสาว  ละปาน
 
1. นางยาใจ  ธรรมลังกา
2. นางสาวดวงพร  พงค์จันทร์เขียว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายจารุชัย  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงภควดี  เกิดสิน
3. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวป้อม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พันธเขียว
2. นางสาววริศรา  ศรีสำโรง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แหนมเชย
2. เด็กชายชาญวิทย์  ต๋าคำมา
3. เด็กหญิงฐานิกา    มณีวรรณ
 
1. นางชุติธัญ  คำแก้ว
2. นางจันทรา  ชัยวรรณา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กหญิงกุลจิรา   คำลือ
2. เด็กชายจิตรภานุ    พรมวัง
3. เด็กชายภูริภัทร   เข็ดขาม
 
1. นางสาวนิตยา  จิตพยัค
2. นางสาวญาณภา  โสภารัตนากูล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1. เด็กหญิงญาณภา  โพธิ์แก้ว
2. เด็กชายพิสุทธิ์  โพธิ์มี
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ก๋ากาศ
 
1. นางสาววันทนา  ทิมเขียว
2. นางบังเอิญ  ปานแม้น
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ไฝ่แจ้คำมูล
2. เด็กชายปพล  อิ่นแก้ว
3. เด็กชายเดชรัฐ  เย็นใจมา
 
1. นางจินตนา  เวียงนาค
2. นางลำดวน  กอบกอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายนรวีร์  อักขระ
2. เด็กหญิงสัจจพร   อุ่นถิ่น
3. เด็กชายอานนท์  ใจปิง
 
1. นางทิพวรรณ  เจ๊ะวงศ์
2. นางสาวนันทภรณ์  ปันอิน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงวันดี  แซ่ย้าง
2. เด็กชายศิริญา  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงสายฝน  แซ่ม้า
 
1. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
2. นายศักดิ์ชัย  จันทร์วิลาวัณย์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายอาฝา  แซ่ค่วง
2. เด็กชายอาเฟื่อย  แซ่ค่วง
3. เด็กชายเหล่าเอ้อ  แซ่หยาง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวเพ็ญพรรณี  ชัยวัง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงนุ่น  ลุงมน
2. เด็กหญิงพลอย  นาใจ
3. เด็กหญิงอ๊อด  แดง
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางหทัยกาญจน์  สุดาจันทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงบุษบารัตน์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพรสุพพัต  แซ่ลี
3. เด็กหญิงสุภิษา  ดาศักดิ์
 
1. นางประดับ  ศรีโยทัย
2. นายสมบูรณ์  ชุ่มมงคล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 1. เด็กหญิงวาสิกา  -
2. เด็กหญิงเคล่พอ  -
3. เด็กหญิงแพรวา  -
 
1. นางสาวโชติกา  ตระกูลพนา
2. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์น้อย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางช้าง 1. เด็กชายธนพนธ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายสุทธิพจน์  เกษมวัฒน์
3. เด็กชายสุฤทธิ์  เกษมวัฒน์
 
1. นางอัญชลี  ทองมา
2. นายวิลาศ  เกษมวัฒน์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  จะแกะ
2. เด็กชายสืบศักดิ์  จะทอ
3. เด็กชายอาทิตย์  ปะป่า
 
1. นายนิวัฒน์  จริยา
2. นายกฤษณพงศ์  เป็งแสนหนู
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กชายจักรพันธ์  บุญวัน
2. เด็กชายณัฐพล  บุญวัน
3. เด็กชายอาทิตย์  แลตรง
 
1. นางสาวศรัญญา  ตาริน
2. นายสัญชัย  อินสองใจ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 1. เด็กชายจักรี  อิงประวัติการณ์
2. เด็กชายชนกชนม์  ทรงอาจหาญ
3. เด็กชายธีรเมท  วังมัน
 
1. นายสมเกียรติ  กำแพงทิพย์
2. นายเอกพจน์  พรมเลิศ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายกานต์ศักดิ์  สมศักดิ์
2. เด็กชายจิรภัทร  อะยอน
3. เด็กชายวิโรจน์  แสงจันทร์
 
1. นายอำพล  ณ น่าน
2. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยั่งทวีคูณ
2. เด็กหญิงอัญชิสา  เลาว่าง
3. เด็กชายโชคชัย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวไพรินทร์  สอนนนท์
2. นายปภังกร  เฮือนทา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กชายพานุ  ศรีวิชัย
2. เด็กชายพิศักดิ์  เหลาะปู
3. เด็กชายหม่อง  ตีระ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ชาวเวียง
2. นายทวี   โปธา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายธีรนัย  พยุงบรรพต
2. เด็กชายลี  แซ่ว้าน
3. เด็กชายวรากร  แซ่เกอ
 
1. นางสายฝน  แสนฟอง
2. นางวิมลพรรณ  กรินวงศา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 1. เด็กชายปิยะ  ธนลีสวัสดิ์
2. เด็กชายสุนทร  แซ่จ้า
3. เด็กชายโสภณ  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  หอยสังข์
2. นางสาวปิยธิดา  พิลึก
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คุ้มเนตร
2. เด็กชายธนาธร  เงินก้อน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ช่างคิด
 
1. นายพีรพงษ์  จันทร์ประกอบ
2. นายจำรัส  เออไชยยา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากวัง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทัศนา
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ขุนศรี
3. เด็กชายเจิมศักดิ์  สุกใส
 
1. นางสาวกันตินันท์  ริดจันทร์
2. นายธนพัฒน์  วงษ์พานิช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากสาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อานา
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สั่งสอน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ลาโพ
 
1. นายสว่าง  บุษรา
2. นายประพล  คำทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 1. เด็กชายณฐพัฒน์  ศรัทธานนท์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปานทุ่ง
3. เด็กชายอนุเดช  นิลกรณ์
 
1. นางเพ็ญภารัตน์  เคลือขอน
2. นางวันเพ็ญ  ท้วมนาค
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ใจปิง
2. เด็กหญิงอานิสา  ใจปิง
3. เด็กหญิงโกมลชนก  ใจปิง
 
1. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ
2. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงน้อง  ลุงติยะ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  นายนันท์
3. เด็กหญิงเดือนใส  ลาย
 
1. นางสาวอุทิพร  สามล้าน
2. นางสาวแอ  ชัยวงค์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ปะสิริ
2. เด็กหญิงณัสณิชา  นาน้อย
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จึงวัฒนา
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอธิปัตย์  อยู่สุข
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายชัยวัฒิ  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายชัยวุฒิ  รุ่งโรจน์
3. เด็กชายปิยังกูร  ลอเจริญ
 
1. นางปัทมา  สิงห์เถื่อน
2. นางสาวน้ำค้าง  โพธิ์เกิด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชอหมื่อ
2. เด็กชายสรวิศ  แสงทอง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  จะดิ
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
2. นายวรภัทร  รัตนธิการ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายฉัตรชัย  มณฑลพนา
2. เด็กหญิงลีลาวดี  มานะศักดิ์เกษม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปุ่นปุย
2. นางวรรณาพร  บัวผัด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกฤษกร  จันต๊ะวงศ์
2. เด็กชายนคร  แซ่ท้าว
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวมาริษา  พิมพ์ทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายยอน  ปากน้อย
2. เด็กชายวรภพ  ลุงต่า
 
1. นางพันธรานันท์  วงษ์ไทย
2. นายพิสาร  ทำสวดี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เจียมเชียง
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวพัชนีย์  อายุยืน
2. นางพลอยปภัส  จะเฮิง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายจักรกฤษ  เสนามนตรี
2. เด็กชายบัญญัติ  ยอดอ่อน
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวเรณู  วงค์ปัญญา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่หว่าง
2. เด็กชายไมตรี  ลุงเบี้ยง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
2. นางเสาวคนธ์  แสนวิไล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงภริดา  มีบุญ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีท้าว
 
1. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
2. นางญาณินท์  งานวิชา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธนวินท์  บัวทอง
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดีเอี่ยม
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงวิรัลยา  อ้วนเทิง
2. เด็กชายศักรินทร์  ใสแจ่ม
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางสาว้เมธินี  บัวบน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. นายยาก่อ  มาเยอะ
2. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม   อบเชย
2. นายดณุพล  จิตประสงค์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายจุมพล  ลอซาบู
2. เด็กชายแทนเครือ   คำมา
 
1. นางกัญจิตราณัฐ  เฉลยอาจ
2. นายกฤษดา  ดีดพิณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ฟ้าพนาพงษ์
2. เด็กชายณภัทร  บงกชกุนที
 
1. นายโชคชัย  ธรรมฐิติพร
2. นางสาวอินทิราภรณ์  พลแก้ว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วคำมี
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ใจธรรมสกุล
 
1. นายวรพัทธ์  ฟูเชื้อ
2. นางสาวไอลดา  มาลา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายดิษฐ์  แซ่หว้า
2. เด็กชายอภสร  แซ่หว้า
 
1. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
2. นายสุรพศ   ช่วยบ้าน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายชานน   เกื้อทาน
2. เด็กชายนันทิพัฒน์   สุขแก้ว
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
2. นางสาวศรัญญา  ตาวงศ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทาติบุตร
2. เด็กหญิงมนรดา  จุฬลา
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงค์
2. นางสาวปาริฉัตร  ไชยลาม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายคฑาวุธ  ศูนย์กลาง
2. เด็กหญิงธิดา  เมาลิชาติ
3. เด็กชายนิวุฒิ  เมืองเสือ
 
1. นายชัชวาลย์  ศรีจันทร์ตรา
2. นางอุษา  มณีกลัด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายธารศิลา  สุต๋า
2. เด็กชายธีรเดช  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายยุทธการ  กอกัน
 
1. นายประดุจ  คันทะสาร
2. นางบุษบา  ทองหอม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธนกร  ปวงประชัง
2. เด็กชายวัชรพล  สีสด
3. เด็กชายเดชดำรง  เทศธรรม
 
1. นายนิรันดร์  แจ้งแสงอรุณ
2. นางนภาพร  ลือเฟื่อง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กชายกตัญญู  กันทะตั๋น
2. เด็กชายธันวา  กันทะวงศ์
3. เด็กชายเวชวิชิต  อินต๊ะเสน
 
1. นายพัฒนพงษ์  ฟูใจ
2. นางเฉลิมขวัญ  วิญญา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. เด็กหญิงกวินธิดา  โนกันต์
2. เด็กชายดลฤทธิ์  มาหน้อย
3. เด็กชายภูรินท์  ใจดี
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกลอยใจ  หงษ์ร่อน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์เกิด
2. เด็กชายนพวิชญ์  รอดบวบ
3. เด็กหญิงอภิสรา  เอี่ยมโอน
 
1. นายชัชวาลย์  ศรีจันทร์ตรา
2. นางรุ่งอรุณ  รัศมีจันทร์์