รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงลลิตา  ดวงศรี
 
1. นางสาวขนัฐตา  เหมันต์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงจันทรา  จุปะมัดตัง
 
1. นายฐานนันท์  ใจเย็น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายเล็ก  จะหลิ่ง
 
1. นางสาวนงนุช  เสือโต
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวสุกัญญา  พินิจวงค์
 
1. นางสาวอณัญญา  คิดลึก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัญชลี  เหมือนหมาย
 
1. นางสาวนงนุช  เสือโต
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขัติทจักร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีกุณะ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวเมทินี  คุ้มวงษ์
 
1. นางสาววิมล  เทพรักษา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายสินธนา  ฟูเสาร์
 
1. นายศรายุทธ  จักรคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวปัทมิกา  พรหมมา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  พูลประเสริฐ
 
1. นายศรายุทธ  จักรคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิติยา  ร่มพนาธรรม
 
1. นางชนัญชิดา  นันทะสุธา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวชัย  แซ่ม้า
 
1. นางชนัญชิดา  นันทะสุธา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกชกร  ดอกกุหลาบ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  นิติภากรณ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวศุภกานต์   สุดแดง
 
1. นางอัศณีญา  จิตรกล้า
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงภัสสร  แก่นสาลี
 
1. นางพนิดา  สมบูรณ์ชัย
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ลุงทูน
 
1. นางผ่องศรี  อู่เงิน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  แสนนา
 
1. นางชรัญญา  หาญคำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวปฏิมา  สุขสถาน
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  นิติภากรณ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวพิมพ์นิภา  นาใจแก้ว
 
1. นางชรัญญา  หาญคำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกัลยา  เวียงคำฟ้า
 
1. นางสาวเนืองนิต  ปิยะวงค์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวอธิชา  พานรอง
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  นิติภากรณ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายเปรมกิตต์  เดชะคำแก่น
 
1. นางนิชาภัทร  โกย
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงมนฑกานต์  อักษร
 
1. นางนิชาภัทร  โกย
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวรัตนากร  อินตาดา
 
1. นางนิชาภัทร  โกย
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายนรินทร์โชติ  ยนปลัดยศ
 
1. นางสาวลลิดา  ไชยชนะ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายสุรัตน์  ศรีเพชร
 
1. นางสาวเนตรนภา  ใจยืน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  ศรีเพชร
 
1. นายกฤษณะ  อินสูนย์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายน้องไอซ์  กิจธรรม
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สิทธิโอสถ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   โชติรสอนุตรกุล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โชควัฒนกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวลัยภรณ์  สายชลศรีจินดา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โตปินใจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สังข์เมือง
 
1. นางสาวพรหมภัสสร์  ดีเจ้ยวาระ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายพีรพัฒน์  พรหมเถา
 
1. นางธีราภรณ์  ทรงประศาสน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายภูชานนท์  อินจุ้มสาย
 
1. นางสาวภาวิณี  เทียนวันวิสาข์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  กวีวัฒน์
 
1. นายอัศวิน  นาจันทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชยานันท์  คำสัตย์
 
1. นางสาวนงคราญ  เขื่อนวัง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายนิติพงษ์  สงค์เย็น
 
1. นางสาวภาวิณี  เทียนวันวิสาข์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกุลณัฐ  บุญเหมือน
 
1. นางสาวพรหมภัสสร์  ดีเจ้ยวาระ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายสิทธิกร  จิรสกุลดี
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวเบญจมาศ  อินทรชัย
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวรัตนากร  อินตาดา
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขัติทจักร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงภคพร  กวางแก้ว
 
1. นางสาวขนัฐตา  เหมันต์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมาริสา  ทะนันชัย
 
1. นางศิริพร  วงศ์รุจิไพโรจน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวธัญเรศ  มีทุน
 
1. นางสาวภารดี  ปัญญานาค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นายศรายุทธ  จักรคำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขัติทจักร์
2. เด็กชายภูธิเบศ  ศรเดช
3. นายอนันต์  วิเทศสุขสม
 
1. นางสาวพัทยา  ใจแช่ม
2. นางชญาภา  ธนาพิสิษฐ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกนกพล  นาทัน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วุ่นแม่สอด
3. เด็กหญิงลลิตา  ดวงศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  กาทองทุ่ง
2. นางสาวกรณิกา  เสนนะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายคณัสนันท์   เงินคำ
2. นายชาตรี  นันตรี
3. นายอาชัญ  บุญพรม
 
1. นางชญาภา  ธนาพิสิษฐ์
2. นางสาวพัทยา  ใจแช่ม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวชรินดา  เครืออินตา
2. เด็กชายปิยะพงษ์  สุวิลัย
3. นางสาวสุกัญญา  พินิจวงศ์
 
1. นางสาวอณัญญา  คิดลึก
2. นางสาวพัชรินทร์  สกีแพทย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  พูลประเสริฐ
2. เด็กชายสินธนา  ฟูเสาร์
3. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  กาทองทุ่ง
2. นางสาวกรณิกา  เสนนะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวณัฐธิดา  ก๋าหล้า
2. นายธีรัช  แสงคำองค์
3. นางสาวภัทรพร  โคสอน
 
1. นางนิภาพร  เกิดไทย
2. นายบุญโฮม  จันทร์สมดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกานดา  เพ็งเขียว
2. นายกิตติโชค  วิชาธรรม
3. เด็กหญิงปุริดา  ศิวกรภัทรศัย
 
1. นางธนัตถ์กัญจน์  เนตรทิพย์
2. นางสาวคณิศร  พุ่มมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  สุดเสือ
2. เด็กหญิงศรุตยา  ด้วงนิ่ม
3. นางสาวเบ็ญจมาพร  ทิศอาจ
 
1. นายพงษ์พันธ์  แป้นเกิด
2. นายปรัชชา  ปานสมบัติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายชุติพนธ์  เก่งสาริการ
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  แสนบุญศิริ
 
1. นางจันทรา  หรุ่มรื่น
2. นางสาวทัศนีย์  เพ็งกระจ่าง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  รักสีขาว
2. เด็กชายอิทธิพัทธ  บุญราญลือ
 
1. ดร.มัสยา  จุ้ยสม
2. นางสาวกาญจนา  กันทวงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สระทองพิมพ์
2. เด็กชายปุริมพัฒน์  เบ้าทองธนานันท์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  พุกราชวงษ์
2. นางสาวพนิดา  สิงห์เรือง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ทวีสกุลรัตน์
2. นางสาวสุภาพร  กิติพงษ์
 
1. นางจันทรา  หรุ่มรื่น
2. นางสาวทัศนีย์  เพ็งกระจ่าง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปริญญา  ชมมัย
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ภูเขียว
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
2. นางสุธิตา  ราชพรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวญารินดา  สุสินธุ์
2. นายปิติภัทร  สุสินธุ์
 
1. นางสาวกาญจนา  กันทวงค์
2. นายสมพร  สีนวลตา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายก้องภพ  ราศรีชัย
2. นางสาวพิมพ์นิภา  นาใจแก้ว
 
1. นางภรธิดา  อินาวัง
2. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชาญชัย  หม่อมดา
2. นางสาวลัดดาพร  จะฟะ
 
1. นายสมพร  สีนวลตา
2. ดร.มัสยา  จุ้ยสม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายธีรภัทร  การภักดี
2. นางสาวอำพร  จีระดิษฐ์
 
1. นางจันทรา  หรุ่มรื่น
2. นางสาวทัศนีย์  เพ็งกระจ่าง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายกายเพชร  สังข์ยี
2. เด็กหญิงจิตมาศ  สระทองวี
 
1. นางสาววัลลภา  กินกิฬา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีประเสริฐ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงฉันทนา  ชัยชนะ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นาคเลี้ยง
 
1. นางสายสมร  ปัทมาภรณ์
2. นางสาวอรณี  ทองปอด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายคมกฤษ  จันทาพูน
2. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  กู่แก้ว
 
1. นางศศิจันทร์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. นางกฤษณา  ประพันธ์ศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายบุญมานะ  ยันสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เอนโด
 
1. นางสาวอมรา  ศิริโภคาสมบัติ
2. นางสาววรรณธิดา  มีกิจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายอติคุณ  ยอดทอง
2. เด็กหญิงอนุรดี  อภิวันทนาการ
 
1. นายวรเศรษฐ์  อมรนันทพัฒน์
2. นางสาวพรนพิน  อินต๊ะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐชัย  การะเกตุ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมมา
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  นันชม
2. นางประภาศิริ  บัวชุม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายวันชัย  บุญอ่อน
2. นางสาวอลิษา  แซ่เกอ
 
1. นางสาวฐิติมา  จิตรจันทนากร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกณิการ์  พรหมไพร
2. นายณัฐนิช  สุวรรณเสน
 
1. นางสายสุนีย์  แสงเมือง
2. นางธารทิพย์  สุขสำราญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวยุพา  ชุ่มใจรักษ์
2. นายสุทัศน์  มาสวัสดิ์
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
2. นางภรธิดา  อินาวัง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงจันทรา  จุปะมัดตัง
2. เด็กชายซอเล่อพอ  -
 
1. นางฐานนันท์  ใจเย็น
2. นายแปง  โกดแสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธิภากร  จันทราช
2. เด็กชายภูธิเบศ  ศรเดช
 
1. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
2. นางสาวพัทยา  ใจแช่ม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวริญญา  อุทธิยา
2. เด็กชายวรเมธ  ทองนาค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  กาทองทุ่ง
2. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีกุณะ
2. นายสุรชัย  หยกพาณิชกิจ
 
1. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
2. นางเพ็ญทิวา  จิตวรางคณา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธาริณี  ปรีเปรม
2. เด็กชายสินธนา  ฟูเสาร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  กาทองทุ่ง
2. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชาตรี  นันตรี
2. นางสาวปัทมิกา  พรมมา
 
1. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
2. นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  พูลประเสริฐ
2. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  กาทองทุ่ง
2. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจันทิมา  สีไอ้
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ย่าง
3. นางสาวญารินดา  สุสินธุ์
4. นายณัฐพล  สุจาโน
5. นายทรงยศ  นาตะเปิ้น
6. นายนัฐพล  ธีรบัณฑิตกุล
7. นางสาวปฏิญญา  ละวงศ์เยอ
8. นายปิติภัทร  สุสินธุ์
9. นายปิยะพงศ์  ภูมิวนาดอน
10. นางสาวภันทิลา  กันทะเนตร
11. นางสาวสุจารี  แสนหมี่
12. นายสุวิชัย  จาจา
13. นางสาวหมวยฟอง  ปัญญา
14. นางสาวอาหมี่  อาจอ
15. นายเงาะ  -
 
1. นายผดุงเวศน์  กาวิโล
2. นางณัฐธิดา  บัวหนา
3. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
4. นางนิภาพร  เกิดไทย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายธีระ  จะโต๊ะ
2. เด็กหญิงพรพิมล  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงพิมพิศา  กร่อมจิตสุข
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ฉ่อยทนงค์
5. นายภัทรพล  มงคลรัตน์
6. นายมินธาดา  อินทร์เติม
7. นางสาวลัดดา  ยะใจ
8. นายวรพรต  เพ็ชรคง
9. เด็กชายวสินธ์  ชมภูพื้น
10. นายวัชราภรณ์  สังกฤทธิ์
11. นายศุภณัฐ  บุญมี
12. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงจันดา
13. นางสาวเอลียาห์  แสนสุด
14. นายโยธิน  พิมพา
15. เด็กชายไกรศร  คงทับ
 
1. นางสาวศิริพร  หนานแก้ว
2. นางสาวดาริน  รื่นชด
3. นายณัฐวุฒิ  นันทะแพทย์
4. นายลิขิต  ถาวร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจีรดา  แสนหน่อ
2. เด็กชายชัยสัณฑ์  บุศย์ดี
3. นายนพพล  แซ่ลี้
4. เด็กหญิงวนิดา  ปิแล
5. นายวิโรจน์  สมคิดวิไล
6. นายศราวุฒิ  เมธากุลวดี
7. นายสมรักษ์  เลาซางเปลีย
8. นางสาวสิรามล  สารชัย
9. นางสาวสุจารี  แสนหมี่
10. นายส่วยคำ  -
11. นางสาวหมวยฟอง  ปัญญา
12. นางสาวอาหมี่  อาจอ
 
1. นางกานดา  คำจันทร์แก้ว
2. นายจรินทร์  เทียนไม้
3. นางสาวดวงเดือน  คำมูลสุข
4. นางวันเพ็ญ  บุญเรือง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวชนาดา  แอเจือ
2. เด็กหญิงชลธิชา  หล้าหม่น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ย่าง
4. นายธนชัย  กันทรจามรี
5. เด็กหญิงพรนภัส  สุตะวงค์
6. เด็กหญิงวนิดา  ปิแล
7. เด็กหญิงสายสุนีย์  สายชลศรีจินดา
8. นางสาวสาริณี  ใจทิศ
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเรือง
2. นางสุทธินี  แสงแสน
3. นางพรนิภา  กันธวงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงการะเกด  สมสะอาด
2. นายกิตติชัย  ตาซ้อน
3. นางสาวพิมพ์ชนก  คุ้มเนตร
4. นางสาวพิมพ์ใจ  คำพัน
5. นายวิบูลรัตน์  ทะแพ่ง
6. นางสาวสรัลชนา  สอนแก้ว
7. นางสาวอรุชา  จำปาเทศ
8. นายเสรีวัฒน์  แฟงอ๊อด
 
1. นายณัฏฐ์ทัต  ศิริวิวัฒน์
2. นางสาวพนิจตา  บัวผัน
3. นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายกันตพงษ์  ใจเอื้อ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สมีเพชร
3. เด็กชายคัมภีร์  จันทร์ลอย
4. เด็กชายทิวานนท์  เขาจันทร์
5. เด็กชายนพพร  ต่วนเย็น
6. เด็กชายศิรวิชย์  พันธุ์สิงห์
7. เด็กหญิงอรปรียา  เกิดศรีทอง
8. เด็กหญิงโสรยา  ยูอันเงาะ
 
1. นายโสภณ  ชัยลักษณ์สกุล
2. นางสาวธัญลักษณ์  นิติภากรณ์
3. นางสาววรรณรัตน์  พวงมาลัย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกรกนก  บัวศรี
2. เด็กหญิงจิรพรรณ  สุกันทะ
3. เด็กชายญาณวุฒิ  มะลิทอง
4. นางสาวนุชนาถ  แซ่ว่าง
5. นายบรรหาร  แซ่ว่าง
6. นายปกิตตา  แสนทะไชย
7. นายวรเดช  สมแสน
8. เด็กหญิงวศินี   รุ่งวิตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพิมล  นันต๊ะปิน
2. นางกันต์ฤทัย  งานวิชา
3. นายผดุงวิทย์  ทองมา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายคณิต  เกตุกร
2. นายถวิล  หอมหวล
3. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญหล้า
4. เด็กชายพิชิตชัย  ภูกัณฑ์
5. นายวิศรุต  อินทรชิต
6. นายเอนกพงษ์  สุภาผล
7. นายไกรศร  คงทับ
8. นายไชยา  ประวิง
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีบุญเรือง
2. นายระบิล  ตระกูลทิพย์
3. นายภัทรพงษ์  ชูมาลัยวงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชมัยพร  เปล่าเปรียว
2. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
3. เด็กชายพงศกร  คงพิม
4. นายวัชรพงษ์  จันทร์โน
5. เด็กหญิงวิภา   ธรรมจิตร
6. นายอนุวัฒน์  ธะนะพิมพ์
7. นายเนติพงษ์  พวงพั่ว
8. นายเพชรรัตน์  พรมจักร
 
1. นางสาวอริสรา  ศศิภัทรกุล
2. นางจีราภา  เกษม
3. นางพิชชากร  จ้าวบุญญาภพ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงคำออน  ลุงหม่อง
2. นางสาวปัทมิกา  พรมมา
3. เด็กหญิงรดา  อาเชาะ
4. เด็กชายวริศ  -
5. นางสาวศิริบุตร  มุสิกะโปดก
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศรีสดใสดาวเรือง
7. นายอาชัญ  บุญพรม
8. นางสาวเยาวลักษณ์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางฟองศรี  มอนไข่
2. นางสาวพิชญนันท์  กุลนุชิต
3. นางสาวจินจิรา  ชัยวงค์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงจันทรา  จุปะมัดตัง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปรีดาเกรียงไกร
3. เด็กชายซอเล่อพอ  -
4. เด็กชายธีระศักดิ์  ปินวงค์คำ
5. เด็กชายนรวิชญ์  ช้อนกลาง
6. เด็กหญิงน้ำฝน  -
7. เด็กหญิงรินรดา  หรรษานโคทร
8. เด็กหญิงอลิษา  ต๊ะอ้าย
 
1. นายชัยณรงค์  บุญสูง
2. นายแปง   โกดแสง
3. นางสาวสุกัญญา  เมืองตั้ง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกฤษฎา  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงณฤดี  วันเมือง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพวง
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เรืองฉาย
5. เด็กหญิงวริญญา  อุทธิยา
6. เด็กชายวรเมธ  ทองนาค
7. เด็กชายสุพศิน  ฟูเสาร์
8. เด็กชายโพธิกร  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทาทอง
2. นายศิวกร  จำได้
3. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐนนท์  อธิพรหม
2. เด็กชายธนากร  คำวรรณ
3. เด็กชายธเนศพล  วงศ์ปางมูล
4. นายสกลเกียรติ  สองแสน
5. นายสัภยา  แซ่ยะ
6. เด็กชายสุธินันท์  ทอสวัสดิ์วงศ์
7. เด็กชายอภิเดช  ร่มพนารักษ์
8. เด็กหญิงอาซือเมะ  แซ่หว้าง
 
1. นายสุริยา  เดชอินทร์
2. นายเพชรวิชญ์  หวลคำ
3. นางสาวกาญจนา  ไชยโย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กันธิยะ
2. เด็กหญิงธิดา  จะฟะ
3. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  รักสีขาว
4. เด็กหญิงรักษิณา  เสจาน
5. เด็กหญิงวลัยภรณ์  สายชลศรีจินดา
6. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงอัจฉรา  เวียงคำฟ้า
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นายอภิชาติ  ปูเขียว
3. นางสาวรัตนาภรณ์  โตปินใจ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  กวีวัฒน์
2. นางสาวกัลยา  เวียงคำฟ้า
3. นางสาวปฏิญญา  ละวงศ์เยอ
4. นางสาวลัดดาพร  จะฟะ
5. นางสาววรรณพร  แสนคำลือ
6. นางสาวหมวยฟอง  ปัญญา
7. นางสาวอารีย์  เสจาน
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นางนิภาพร  เกิดไทย
3. นายภูริพงษ์  แสนใจบาล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายทศพล  ชื่นจิตต์
2. นายธนชัย  กันทรจามรี
3. นางสาวภันทิลา  กันทะเนตร
4. นางสาววริศรา  คำปัน
5. เด็กหญิงสายสุนีย์  สายชลศรีจินดา
6. นางสาวสาริณี  ใจทิศ
7. นางสาวสุธีธิดา  แซ่ซ้ง
8. นางสาวอังคณา  เยเปียงกู่
 
1. นางสาวจิตรเบญญา  สิทธิ
2. นางสาวณัชชา  กรมแสง
3. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวกชพร  สินเมือง
2. เด็กหญิงกรองแก้ว  พิมพ์พา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  กุลมัย
4. นางสาวธัญญารัตน์  คงชูศรี
5. เด็กชายมินธาดา  อินทร์เต็ม
6. เด็กหญิงมีนา  วงค์พุฒ
7. นางสาววิรัชดา  ศรีคง
8. นางสาวสุชาวดี  แสงศิริ
 
1. นายรัตนะ  นันเขียว
2. นางสาวดวงกมล  สานนอก
3. นางสุธิดา  ชูมาลัยวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกณิการ์  พรหมไพร
2. นางสาวกรชนก  อุบลแย้ม
3. เด็กหญิงฉันทนา  ชัยชนะ
4. เด็กหญิงชมัยพร  เปล่าเปรียว
5. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
6. นางสาวพันออน  เขียวชอุ่ม
7. นางสาวสิรินดา  อินรถ
8. นางสาวอำไพ  ดีดั้น
 
1. นางสาวมนฤทัย  โลกคำลือ
2. นางสาวสุกัญญา  สีเคน
3. นางนิตยา  นิยมธูร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวปาริฉัตร  บุญเย็น
2. นางสาวพัชรินทร์  ปรีชา
3. เด็กหญิงมยุรฉัตร  แก้วฉิมมา
4. เด็กหญิงรัตนากร  อัตถาผล
5. นางสาววิภาวรรณ  พิมพา
 
1. นางสาวปาณิสรา  บุปผาถา
2. นางสาววิรัจฉรา  แก้วคุ้ม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงคำออน  ลุงหม่อง
2. นางสาวปัทมิกา  พรมมา
3. เด็กชายภูธิเบศ  ศรเดช
4. นางสาวศิริบุตร  มุสิกะโปดก
5. นายสุรชัย  หยกพณิชกิจ
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศรีสดใสดาวเรือง
7. นายอาชัญ  บุญพรม
8. นางสาวเยาวลักษณ์  ัรักษ์คีรีเขต
 
1. นางฟองศรี  มอนไข่
2. นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ
3. นางสาวศริญญา  วงค์ฝั้น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายฉ่วย  -
2. เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายอาทิตย์  กรัชกายภาค
 
1. นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
2. นายศักดิ์ชัย  ศรีวิชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกนกพล  นาทัน
2. นายกานต์  พูลประเสริฐ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพรม
 
1. นายวันใหม่  ก่อมาลัยพันธ์
2. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤตนัย  เสือยิ้ม
2. นายกฤษฎา  พรหมณี
3. นายณัฐวุฒิ  เถาวัลย์
 
1. นายกรกฏ  ศรีบาล
2. นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายณรงค์ศักดิ์  จะอื่อ
2. นายวิชัย  เย่เบียง
3. นางสาวอาจู  คำแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงฟู
 
1. นางสาวกนกอร  จุ่มแก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงการะเกด  สมสะอาด
 
1. นางธีราภรณ์  ทรงประศาสน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  เสารางทอย
 
1. นางรวิสรา  อินธิยา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายเงาะ  -
 
1. นายประสงค์  ปริวัตรสกุลชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายนันธ์ธชาติ  ขันหลวง
 
1. นายสิทธิชัย  คำแดง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ก้องพนาไพร
 
1. นางสาวกนกอร  จุ่มแก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายมณฑล  วิเศษกันทรากร
 
1. นายสิทธิชัย  คำแดง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายนพวินท์  บัวทุม
 
1. นางสุรีรัตน์  เบ้าทองคำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัมพร  จาจา
 
1. นายประสงค์  ปริวัตรสกุลชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวพิมพ์ใจ  คำพัน
 
1. นางสาวพนิจตา  บัวผัน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชลดา  หนูประเสริฐ
 
1. นางสาวสมฤทัย  พรมถานา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงราตรี  ทุนหลู่
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายอาเบต  บัวดอกตูม
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาววิสุนีย์  วิรัตน์เกษม
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  อนุศาสนนันท์
 
1. นางสาวพชร  ชัยเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูวงศ์
 
1. นายประยงค์  ราชพรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายชลธี  ทองประจักษ์
 
1. นายเถกิง  กล่ำน้อย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  เพียรบำรุงไพร
 
1. นายสายัณต์  เสนวิรัช
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญหล้า
 
1. นายจักรพันธ์  เม่นบางผึ้ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายนนท์นที  ก๋าติ๊บ
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายนภัทร  พัฒนศรีศักดา
 
1. นายเถกิง  กล่ำน้อย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวศิริภิญญา  ถายะนา
 
1. นายมงคล  บัวริด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายกิตติชัย  แซ่โซ้ง
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ตาซิว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงมนฑกานต์  อักษร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายจิรายุ  เลายะ
 
1. นายส่งศักดิ์  ปัญญาจิระ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงพัชราภา  ภู่สะอาด
 
1. นางปาริชาติ  แก้วคง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติธร  มณีศรี
 
1. นางรินรดา  มีเดช
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายชญานนท์  ยังสุข
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ไชยคำร้อง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายอนุพงษ์  คันทะมูล
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายณัฐนนท์  วงศ์ยา
 
1. นายวิทวัส  อินทะรังษี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายสุวรรณ  แซ่เฮ้อ
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายนภดล  นันทพานิชย์
 
1. นายอากรณ์  ศรีลารอด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวสาวิตรี  พันธ์ชัยลือ
 
1. นายอภิชาติ  ปูเขียว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายชัยณรงค์  ล้านคำ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทินมาศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายธีรพัฒน์  อุทธิยัง
 
1. นายสิทธิชัย  คำแดง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายจุลจักร  คำลือ
 
1. นายอภิชาติ  ปูเขียว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรุชา  จำปาเทศ
 
1. นางสาวพนิจตา  บัวผัน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวทัศน์วรรณ  ชะนิดไทย
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทินมาศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายฉันทวัฒน์  จิตใจเมตตา
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายฐิติกร  งามเสมอพันธ์
2. เด็กหญิงภนัดดา  สาลี
 
1. นางสาวจิตรเบญญา  สิทธิ
2. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ปานพรม
2. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชยวัดเกาะ
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดาภรณ์  บุตรคำ
 
1. นางเพ็ญศรี  สุปันนะเวช
2. นางนันทยา  แสนนรินทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หล้าหม่น
2. นายธนชัย  กันทรจามรี
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นางสาวณัชชา  กรมแสง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวจิตสุภา  ทวีจินดาวงศ์
2. นายบดินทร์  วงษ์โต
 
1. นางนันทยา  แสนนรินทร์
2. นางเพ็ญศรี  สุปันนะเวช
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปริญญา  ชมมัย
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ภูเขียว
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายชยากร  ขอดสุภา
2. เด็กหญิงศิริพร  กันทะแต้
 
1. นางอัจฉรา  ชินกระจ่างกิจ
2. นางดวงสมร  ศิริ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวรี  บุญดิษฐ์
2. เด็กชายอำนาจ  พานเงิน
 
1. นางสาวดวงกมล  สานนอก
2. นางสาวศิริพร  หนานแก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายจิรภัทร  แซ่ต้วน
2. นางสาวพิมพ์ชนก  อนุไชย
 
1. นางสาวบุญญาพร  สอนใย
2. นางสาวรุ่งทิวา  ศิริ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวกฤติกา  เบเหมี่ยทู
2. นายสงกรานต์  เยอลี
 
1. นางนิภากร  โภคาสัมฤทธิ์
2. นางพัทริกา  โพธิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  บุญทอง
2. นางสาวสุกัญญา  แสงจันดา
 
1. นางสาวบุษยมาศ  ขันลุน
2. นางสาวสุธารัตน์  ตุ้มสุข
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงคำออน  ลุงหม่อง
2. นายสุรชัย  หยกพาณิชกิจ
 
1. นางฟองศรี  มอนไข่
2. นางสาวพิชญ์นันท์  กุลนุชิต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพวง
 
1. นางสาวศิริลภรณ์  กำปนาด
2. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายธีรพัฒน์  อุทธิยัง
2. นายสัภยา  ชัยศิลป์
3. นายสุนทร  แซ่โซ้ง
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
2. นางสาวพัชรี  สุเรนทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายทศพล  ชื่นจิตต์
2. นายปฏิภาณ  เครือเถาว์
3. นายปรีดี  ปรีดาศักดิ์
 
1. นายประสงค์  ปริวัตรสกุลชัย
2. นายภูริพงษ์  แสนใจบาล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชยานันท์  คำสัตย์
2. นายทรงยศ  นาตะเปิ้น
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เววน
4. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พะแหละหน่อแฮะ
5. เด็กชายวีระยุทธ  ปัญญา
6. เด็กหญิงสุธิดา  วุยยือกุ
7. นายโพธิ์พงศ์  อินจันทร์
8. นายไกรเพชร  นิพัทธ์สกุล
 
1. นายอดิศร  แดงเรือน
2. นางสาวจันทร์แรม  แก้วคำหน้อย
3. นางสาวนิภารินทร์  ปาละสอน
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชนภัทร  พิศาลวชิโรภาส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวอาจู  คำแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงศิวาพร  ภู่คง
 
1. นางสาวกรณิกา  เสนนะ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กชายนรวิชญ์  ช้อนกลาง
 
1. นายแปง  โกดแสง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายอาทิตย์  กรัชกายภาค
 
1. นายศักดิ์ชัย  ศรีวิชัย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายอภิสิทธิ์  เฉพาะธรรม
 
1. นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นายวรากรณ์  รัตเสนศรี
 
1. นายธีรวรุตม์  ขาวหมื่นไวย์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤตนัย  เสือยิ้ม
 
1. นายกรกฏ  ศรีบาล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายภานุวัฒน์  กามินทร์
 
1. นางสาวกรณิกา  เสนนะ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายยอดมณู  สิงห์เถื่อน
 
1. นางสาวอัจฉรา  น้ำแก้ว
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายกรกช  แก้วมี
 
1. นายสุรศักดิ์  ยศศักดิ์นิรันดร์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  กรรณิกา
 
1. นางรุ่งนภา  แสงงาม
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายญาณวุฒิ  มะลิทอง
 
1. นายประธาน  ขันทะยศ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
 
1. นางภาวนา  จันทราภานนท์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายชญานนท์  มณีนิล
 
1. นายนัฐพงศ์  จำนงค์วัย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายยุทธนันท์  บุญเรือง
 
1. นางไพลิน  ศรีโพธิ์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาววิรัชดา  ศรีคง
 
1. นางปนัดดา  จันทร์เกลี้ยง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายนราวุธ  มุขตัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพิมล  นันต๊ะปิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ตาแก้ว
2. เด็กชายณัฐนนท์  อธิพรหม
3. นางสาวอรอนงค์  เรือนสุภา
4. เด็กหญิงอาซือเมะ  แซ่หว้าง
5. นางสาวอำพร  แซ่เฒ่า
 
1. นายนวพล  คมบาง
2. นายเพชรวิชญ์  หวลคำ
3. นางสาวกาญจนา  ไชยโย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกรชนก  อุบลแย้ม
2. นางสาวกีรติการ์  จิตต์อ่อน
3. เด็กหญิงศศิธร  ขอนขะแจ๊ะ
4. นางสาวสุนิษา  ซือมือ
5. นางสาวอำไพ  ดีดั้น
 
1. นางสุมล  ศรีใจ
2. นางธนัญชนก  ใจสัก
3. นางศศิธร  ทองโชติ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายจิรภัทร  แซ่ต้วน
2. เด็กหญิงชนะวัน  ใจเย็น
3. นางสาวพิมพ์ชนก  อนุไชย
4. นางสาวสุกัญญา  แซ่ท้าว
5. นายอาชาไนย  รุ่งศิริอนันต์
 
1. นางดวงสมร  ศิริ
2. นางอัจฉรา  ชินกระจ่างกิจ
3. นางสาวบุญญาพร  สอนใย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  พิมพ์พา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  กุลมัย
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงชูศรี
4. เด็กหญิงมีนา  วงค์พุฒ
5. นางสาววิจิตรา  คำมี
 
1. นางสุตธิตา  สายสูง
2. นางสาวพรรณพัชนันท์  โชคเด่นเป็นศรี
3. นางสาวณัฐกฤตา  ประสพสิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกณิการ์  พรหมไพร
2. เด็กหญิงชมัยพร  เปล่าเปรียว
3. นางสาวนก  บุญคง
4. นางสาวรัชนีวรรณ  พูลแสง
5. นางสาวศันสนีย์  แซ่ย่าง
 
1. นางสุมล  ศรีใจ
2. นางธนัญชนก  ใจสัก
3. นางสาวรุ่งรัตน์  สีแสง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวนิสรีน  อนุวงศ์เจริญชัย
2. นางสาวปิ่นไพร  สุนเจิม
3. นางสาวรัตติยา  ดื่นตา
4. นางสาววรรณรัตน์  ไชยนันท์
5. นางสาวอภิสรา  ชัยวงศ์
 
1. นางดวงสมร  ศิริ
2. นางดาวประกาย  แก้วนพรัตน์
3. นางสาวบุญญาพร  สอนใย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวกฤติกา  เบเหมี่ยทู
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ม้อ
3. นางสาววรรณสา  แซ่ว่าง
4. นางสาวศุภมาศ  หัตถกอง
5. นางสาวอรพิมล  เครือใจยา
 
1. นางพัทริกา  โพธิ
2. นางนิภากร  โภคาสัมฤทธิ์
3. นางสาวรัชดาวรรณ  ไชยวงศ์ทอน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายบุญเหลือ  อินมา
 
1. นายวัชชิระ  หาญกล้า
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวชรินทร์ทร  ชัยบุตร
 
1. นายสืบศักดิ์  จอมธรรม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 1. นายนพรุจ  ศรีเรือง
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวภัทรพร  โคสอน
 
1. นายอิทธิพล  ต๊ะศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายอดุลวิทย์  กันทะกาลัง
 
1. นายวสิษฐ์พล  มหานิล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายชนวีร์  แซ่ย่าง
 
1. นางธัญทิพย์  จันทร์มะโน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายพีรยุทธ  นรการ
 
1. นายมนตรี  มณีใส
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายกิตติโชค  วิชาธรรม
 
1. นายมงคล  จิตรอาษา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 1. นายราเชนย์  สารสมุทร
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวอุบลวรรณ  กันทา
 
1. นางสาวอธิชา  ลือโฮ้ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายนราวุธ  มุขตัน
 
1. นายวสิษฐ์พล  มหานิล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายธนากร  ศรีหลิ่ง
 
1. นายธีรพงษ์  มาทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกชกร  ดอกกุหลาบ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เครือสาร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายอำนาจ  ลุงห่าน
 
1. นางกรรณิการ์  สีนวลตา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ว่าง
 
1. นายไมตรี  ชมภูศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายวศิน  ลุงคำ
 
1. นายภาณุเดช  กอนแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายอุกฤษย์  ไชยสิงห์
 
1. นายธีรพงษ์  มาทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญหล้า
 
1. นายภานุ  ชุ่มใจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายนันทภัทร์  ชมศิลป์
 
1. นายนิติ  ญานะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายสุทัศน์  มาสวัสดิ์
 
1. นายมงคล  จิตรอาษา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายประเสริฐ  ภารพงษ์
 
1. นางสาวรัฐญา  อิ่มจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายอติรุจ  ไชยรัตน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เครือสาร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายจิตรกร  แซ่ย่าง
2. นางสาวบุษกร  แซ่เฒ่า
3. เด็กชายอิทธิพัทธ  บุญราญลือ
 
1. นางสาวสุดาพร  สิริพัฒนไพศาล
2. นางสุภาภรณ์  พันธ์วิไล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  นิยมลักษณ์
2. เด็กชายธนาธาน  เหล่าเพชร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันสุริวงษ์
 
1. นายปรัตถกร  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวชุติกาญจน์  อมรรัตน์วาที
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายณัฐกฤต  เรืองอยู่
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ทวีสกุลรัตน์
3. เด็กชายศุภมงคล  ทองม่วง
 
1. นายจิตติ  คู่กระสังข์
2. นายณัฐวุฒิ  อุทาทิศ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายวัชรพล  พลนิทัศน์
2. นายวิเวช  กรองทอง
3. นายอนุวัฒน์  พงษ์โสภณ
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์บุตร
2. นางสาวภาวิณี  เทียนวันวิสาข์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายสิทธิกร  จิรสกุลดี
2. เด็กชายหม่อง  จองทอน
3. นายเก่ง  ลุงคำ
 
1. นางสาวบัวเรียม  พรมจีน
2. นายเจษฎา  กันทวงค์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ตาแก้ว
2. นายพนาเวทย์  หว่างปอ
3. นางสาวอฐิตญา  เกียรติไพรยศ
 
1. นางสาวจิรัชญา  ลอยมี
2. นางสาวอลิษา  บุญมา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายณัฐมัย  แก้วหล้า
2. นายบรรณศักดิ์  นึพอ
3. นายวิชัย  เย่เบียง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ยาวิชัย
2. นายเพชรวิชญ์  หวลคำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายชยากร  ยอดสุภา
2. เด็กชายดุลยวัติ  อุตส่าห์
3. เด็กชายนัทภูมิ  โคนโท
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  จิโน
2. นางสาวอนุสรา  แก้วทะวัน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ติ๊บประสอน
2. เด็กชายธนกฤต  อภิธนัง
3. เด็กชายศิวกร  แซ่ฟ้า
 
1. นางสาวรำพัน  คำขา
2. นางนงนุช  เกษมราษฎร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายพันธวัช  เม่นสุข
2. เด็กชายอนุพงษ์  สายสว่าง
3. เด็กชายอำนาจ  พานเงิน
 
1. นายเฉลิมพล  อยู่บุญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายประกฤษฎฺิ์  ยุงสันเทียะ
2. เด็กชายสุระชัย  พลเอี่ยม
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชัยสงคราม
 
1. นายปรัตถกร  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวชุติกาญจน์  อมรรัตนวาที
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภะศิลป์
2. นายนฤเบศร์  ทาวี
3. นางสาวศศิธร  ศรีโสด
 
1. นางสาววชิราภรณ์  เรืองแดง
2. นางสาวรุติราภรณ์  โชติสุวรรณภัทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายกลวัชร  ศิลา
2. เด็กชายพิชิตชัย  ภูกัณฑ์
3. เด็กชายวีรพัฒน์  มั่นคง
 
1. นายประวิทย์  พาลิตา
2. นายสาณุรักษ์  กรุดอินทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายถวิล  หอมหวล
2. นายวรวุฒิ  ทองดอนขันธ์
3. นายไชยา  ประวิง
 
1. นายสันติราษฎร์  สุยะพอ
2. นายยิ่งศักดิ์  ญาณวารี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายกุลกร  บุุตรกจึ
2. นายสมพงษ์  มูลศรี
3. นายอภิวัฒน์  ใสโต
 
1. นายนรา  ชาลีชาติ
2. นายคนอง  ต้นกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  อนุศาสนนันท์
2. นางสาวสลักรัก  ชมชอบธรรม
3. นายอมรเทพ  เตชะพลี
 
1. นางฐิติรัตน์  จันทร์วัง
2. นางณภัทร  สิงห์สี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  นภาพิมลสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตาดี
3. เด็กชายสุรพันธ์  คาจู
 
1. นางฐิตาภา  เรืองอร่าม
2. นางสาวภรณ์รัชต์  บุญมาก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปรีดาเกรียงไกร
2. เด็กชายซอเล่อพอ  -
3. เด็กหญิงน้ำฝน  -
 
1. นางฐานนันท์  ใจเย็น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วุ่นแม่สอด
3. เด็กหญิงศิวาพร  ภู่คง
 
1. นางสาวศิริลภรณ์  กำปนาด
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทาทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมานี  แซ๋โซ้ง
2. นางสาวรุ่งทิวา  อินจันทร์
3. นายอัศนี  พัฒนโชคชัย
 
1. นางศิริพร  ตันทโอภาส
2. นางนงนุช  จาแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายคณัสนันท์  เงินคำ
2. นางสาวปัทมิกา  พรมมา
3. นางสาวศิริบุตร  มุสิกโปดก
 
1. นางสาวชุตินธร  เหล่าโกศลวัฒน์
2. นางสาวฌิลลี  ศรีนุ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวกันติยา  เรียงวะดี
2. นางสาวณัฐญาดา  พ่วงมี
3. นางสาวหงษ์หยก  คำยอด
 
1. นายธีรศักดิ์  โคกคำ
2. นายวสันต์  กลัดเนินกุ่ม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวชุฎาพร  ปักษี
2. นายวีระ  แซ่เฮ่อ
3. นางสาวอำพร  ลีลาพัฒนาคีรี
 
1. นางมัลลิกา  ดอกไม้โชติ
2. นางจันทรา  บุญสา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกานดา  เพ็งเขียว
2. นายศิลา  โนราช
3. นายสุทธิพงศ์  จันทร์หยวก
 
1. นายดวงเดช  ผาดี
2. นางวิภาพร  ชาลีชาติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายสุรพล  หมื่อแล
2. นายอาหล่อง  เฌอหมื่อ
3. นายไกรสร  เฌอหมื่อ
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
2. นางสาวรำพัน  คำขา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นางสาวนุชนาถ  แซ่ว่าง
2. นายบรรหาร  แซ่ว่าง
3. นายแก้ง  แซ่วื้อ
 
1. นางกันต์ฤทัย  งานวิชา
2. นางสาวอังสุมา  สุยาอินทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายกัมปนาท  เพ็ชรัตน์
2. นายศุภวัฒน์  แปงชมภู
3. นายอภิสิทธิ์  เมืองตา
 
1. นางกัญญารัตน์  ตุงตามชาติ
2. นางสาวสุพรรณี  สมสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวปฏิญญา  ละวงศ์เยอ
2. นางสาวสุตาภัทร  เยอเบาะ
3. นางสาวอรนภา  ดีหมั่น
 
1. นางณัฐชนา  ลาวัลยกุล
2. นางสาวอังคณา  ดาวเรือง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกุลณัฐ  บูญเหมือน
2. นางสาวธันยพร  สนิทผล
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  แสนนา
 
1. นางสาวพรหมภัสสร์  ดีเจ้ยวาระ
2. นางสาวธนะรัชต์  ศรีเสมอ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวรดา  ชัยทาน
2. นายวิเวช  กรองทอง
3. นางสาวเนาวรัตน์  อาชาวัฒนกุล
 
1. นางสุภาณี  สุขภาเนตร์
2. นางผ่องศรี  อยู่ม่วง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายชนวีร์  แซ่ย่าง
2. นางสาวปิยฉัตร  สลีวงศ์
3. นางสาวสุธิชาดา  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  กองจันทร์
2. นางหทัยรัฐ  ศรีวิลัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายพิชิตชัย  ภูกัณฑ์
2. นายวิศรุต  อินทรชิต
3. นายไชยา  ประวิง
 
1. นางสาวเจนจิรา  กล้ารบ
2. นางสาวรสสุมาลย์  สุบินตัน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวนารี  เบียงแลภู่
2. นางสาววรัชยา  วงค์เขื่อน
3. นางสาวอานุบ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวพัชริน  นันไชย
2. นางสาวเบญจพร  สุประการ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวธัญญา  โพธิ์ภักดิ์
2. นายบุญหลง  ศรีสงคราม
3. นางสาวเจนจิรา  เหลาเหล็ก
 
1. นางกิตติมา  เผ่าพันธุ์เหนือ
2. นางสาวปนัดดา  ปัญญานะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมาริสา  ทะนันชัย
2. นายสุรชัย  หยกพณิชกิจ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางสาวชุตินธร  เหล่าโกศลวัฒน์
2. นางสาวฌิลลี  ศรีนุ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นายธนากรณ์  สุวรรณเลิศ
2. นายวสันต์  มหาพรม
3. นายอภิสิทธิ์  ด้วงนา
 
1. นายวุฒิกร  ปงคำ
2. นางระพีพรรณ  สมลังกา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายกิตติโชค  วิชาธรรม
2. เด็กชายสลัล  ถาจันทร์
3. นายสุทธิพงศ์  จันทร์หยวก
 
1. นายวชิรวิทย์  พิมพาพันธ์
2. นางสาวทวี  แสนนนท์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวชลธิชา  ฟองคำ
2. นายดวงกมล  เกิดผล
3. นางสาวบูแผ่  แลเชอร์
 
1. นางณัฐชนา  ลาวัณยกุล
2. นายอภิชน  สายทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายทนงชัย  แก่กาทู
2. นายธนวัฒน์  แข่งขัน
3. นายอาหล่อง  หล่อนา
 
1. นายเพชรวิชญ์  หวลคำ
2. นายณัฐพงษ์  ปู่ดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายซามูเอล  กิตติคุณพิทักษ์
2. นายนิติเทพ  เชอหมื่อ
3. นายอาหล่อง  เฌอหมื่อ
 
1. นางสาวกรรณิกา  เมืองมูล
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ปาสำลี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายรังสิมันต์  มาตย์ผดุง
2. นางสาวลลิดา  ชัยสุระ
3. นางสาวเจนจิรา  อินจันทร์
 
1. นางสุธิตา  ราชพรม
2. นางชรัญญา  หาญคำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายชัชวาล  กรธนสกุล
2. นายทวีศักดิ์  แซ่ม้า
3. นายแก้ง  แซ่วื้อ
 
1. นางอัมพร  ชุ่มวงศ์
2. นางสุพรรณิกา  วิชาเป็ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวณัชชา  หิรัญโรจน์
2. นางสาวภรณ์ทิตา  สุขประเสริฐ์
3. นางสาวเสาวรส  แสงจันทร์
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
2. นางอัญญารัตน์  สายเพชร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐณิชา  สุดทะโส
2. เด็กหญิงนัชชา  มากมี
3. นางสาวรัตนา  พรหมศรี
 
1. นางอริศรา  สุริวงค์
2. นางสาวปนัดดา  ปัญญานะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวชโลธร  นาคพาณิชย์
2. นางสาวณัฐญาดา  พ่วงมี
3. นายอิศรุจน์  อิศรางกูล ณ อยุธยา
 
1. นางสาวสิรินภา  มั่นแดง
2. นางสาวสิรินทรา  พิมสาร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวปิยฉัตร  สลีวงศ์
2. นางสาววิสุนีย์  วิรัตน์เกษม
3. เด็กหญิงอุษณีย์  นิยมบรรพต
 
1. นางสาวณัฐณิชา  กองจันทร์
2. นางสาวเกศรินทร์  วงค์ร้อย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กหญิงท่อ  แซ่เฮอ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เฟื่องฟูกิจการ
3. เด็กหญิงสุทัศนา  อภิชัย
 
1. นางสาววิชุดา  ชินชัย
2. นางสาวกนกนาถ  หอมขจร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวมุกชิตา  กองเนตร
2. นายวิพุธ  จันทราชา
3. นางสาวอรณิชา  พัฒนาสันติสุข
 
1. นางอริศรา  สุริวงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร  ธิอ้าย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวนุชนาง  เป้าเสงี่ยม
2. เด็กหญิงปทิตา  กาศชัยกรรม
3. นางสาวอมรา  จีบเพ็ง
 
1. นางสาววีนัส  น้อยสมวงษ์
2. นางสาวพรวิรินทร์  เนื่องสม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายคุณากร  แซ่อึ้ง
2. นางสาวสุดารัตน์  วงศ์ทอง
3. นายอนุสรณ์  ระตะวงค์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ชาวส้าน
2. นางสาวศศิวิมล  บุญเทพ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายวีรศักดิ์  แซ่ตั้ง
2. นางสาวศันสนีย์  แซ่ย่าง
3. นายเนติพงษ์  พวงพั่ว
 
1. นางสาวปิยธิดา  หล่ายน้ำไหล
2. นางสาวณัฐณิชา  เขียวอ่อน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  สุกันทะ
2. เด็กชายพลกฤต   แซ่จ๋าว
3. นายสุกฤษ์ฎิ์  แซ่ผ่าน
 
1. นางมาติกา  ศรีอ่อน
2. นางสาวจันทร์สิมา  ตุ้ยยวง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายยศกร  มณีทิพย์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขาวละมูลกิจ
 
1. นางสุกัญญา  ตรงต่อกิจ
2. นางน้ำผึ้ง  ศรีแย้มวงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทอง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ภูมิดวง
 
1. นางสุภัสสร  อินสูนย์
2. นางสาวเนตรนภา  ใจยืน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายวรเมธ  กลัยาประสิทธิ์
2. เด็กชายศักดิ์พัฒน์  ขันทอง
 
1. นางชวนพิศ  เรืองน้อย
2. นายวณิสิทธิ์  เกษศรีไพร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายรังสิมันต์  มาตย์ผดุง
2. นางสาวเจนจริา  อินจันทร์
 
1. นายวชิรวิทย์  พิมพาพันธ์
2. นางสาวทวี  แสนนนท์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายชิษณุพงษ์  ทองวัฒน์
2. นายนวมินทร์  เกิดทรัพย์
 
1. นายนพดล  ศรีแก้ว
2. นายธีรพงษ์  มาทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวกชพร  สินเมือง
2. นายจักรภัทร  สกุลกสิกร
 
1. นายลิขิต  ถาวร
2. นางสาวประภากร  พึ่งสลุด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาววิสุนีย์  วิรัตน์เกษม
2. เด็กหญิงอุษณีย์  นิยมบรรพต
 
1. นายเพชรวิชญ์  หวลคำ
2. นายนวพล  คมบาง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวธนิตฐา  แช่มชื่น
2. นางสาวนภัสสร  พุทธศรี
 
1. นางสาวจรัสศรี  ไทยอู่
2. นายเชาวฤทธิ์  แย้มเอม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายภัทรพล  บุญล้อม
2. นายอิศรุจน์  อิศรางกูล ณ อยุธยา
 
1. นายจะเด็จ  ชาติพจน์
2. นางสาววิภารัตน์  จันต๊ะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวันวิสา  กลิ่นขจร
2. นายสุพร  สุทธิชัย
3. นางสาวเสาวภา  วัฒนกิจ
 
1. นางเสาวนีย์  ทาอุปรงค์
2. นางกรองทอง  อยู่ใจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐชัย  ยศปัญญา
2. นายทักษ์ดนัย  รัตนพิทักษ์
3. นายพีรยุทธ  นรการ
 
1. นายวราวุธ  คำพันธ์
2. นายบดินทร์  พงศ์จันทร์เพ็ญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณธวัฒน์  เมฆยิ้ม
2. นายณัฐวุฒิ  โฉมแดง
3. นางสาวถิรพร  เสนานุช
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีแย้มวงศ์
2. นางน้ำผึ้ง  ศรีแย้มวงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวณิชารีย์  พุกดวง
2. นายปัญจพล  เขียนเขียว
3. นายไกรฤกษ์  ผลเจริญ
 
1. นางเสาวนีย์  ทาอุปรงค์
2. นางสำเนียง  เขม้นกิจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายนภเกตต์  เข็มขาว
2. นายนิธิพงษ์  ดวงจินะ
3. นายสุรชาติ  แซ่วะ
 
1. นางพัทริน  ขุนห้วย
2. นางสาวนิตยา  เมฆอุส่าห์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายธวัชชัย  สมสร้าง
2. นายบุญมา  กสิการ
3. เด็กชายสิทธิโชค  จิตรทรัพย์
 
1. นายวราวุธ  คำพันธ์
2. นางสาวกานต์รวี  พุ่มทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายพงศกร  สารุณา
2. เด็กชายสุธินันท์  ทอสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กชายอาเบต  บัวดอกตูม
 
1. นายสมศักดิ์  สัตยสถ์กุล
2. นายณัฐพงษ์  ปู่ดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอนัญพร  อินต๊ะทอง
 
1. นางสาวสาลินี  บุญเทพ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัญชลี  เหมือนหมาย
 
1. นางสุชานาถ  ยอดอินทร์พรหม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายวชิราวัฒน์  ศรีเจริญ
 
1. นางอัจฉรา  ชินกระจ่างกิจ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวกฤตหทัย  ประเสริฐสันติสุข
 
1. นางพวงเพ็ชร  ศรีโสภารัตน์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายนันทยศ  วนารัตนกุล
2. เด็กชายวิฑูรย์  เสือยา
 
1. นางสาวศิรินภา  ช้างทอง
2. นางสาวสุกันยา  ไทยเจริญ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายชินวุฒิ  อนุรักษ์ไพรวัลย์
2. เด็กชายสุธิมนต์  ชัยเดชาภัค
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ชัยมาทอง
2. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายปภังษ์กรณ์  อินต๊ะสุวรรณ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  หน่อแก้ว
 
1. นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ
2. นายจำลอง  ธรรมมัง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายตะวัน  โนรี
2. เด็กชายวัชรเดชา  ทองยอดอินทร์
 
1. นางอทัยรัตน์  คำสุรีย์
2. นางสาวกนกวรรณ  ทาเขียว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงบุญแสงเทียน  คงสิบ
2. เด็กหญิงมนัสวี  แซ่ย่าง
 
1. นางนันท์นภัส  ทองดี
2. นายอภิรักษ์  ทองดี
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกรรชัย  กันทิวงศ์
2. เด็กชายกายฟ้า  มุขแฉล้ม
 
1. นางพนิดา  เวรุริยะ
2. นางสาวจุฑามาศ  ยี่แก้ว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุตรดา
2. เด็กชายวรดร  เนตรทิพย์
 
1. นางมธุฤดี  ชัยชนะ
2. นางสาววิชิตา  เกศะรักษ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กชายธนกร  แผลงศร
2. เด็กหญิงอโรชา  วงค์เต็ม
 
1. นางสาวสุกัญญา  เมืองตั้ง
2. นางสาวสุจิตรา  ไชยเครื่อง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรัตน์สุดา  ประวินไพร
2. เด็กชายเสรี  แซ่ว่าง
 
1. นางกนิษฐา  กวาวสิบสาม
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  หมื่นโฮ้ง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายประพิศ  อาหยิ
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่เล่า
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พนมพิบูล
2. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธินิดา  พรานหล้า
2. เด็กชายพัชรพล  อ้ายซอง
 
1. นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ
2. นางสาวแสงเทียน  ธารกมลโสภา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  มูลเทพ
2. เด็กชายไกรวิชญ์  เพียภูเขียว
 
1. นางจารุณี  กิตติสมร
2. นางสาวจีรวัฒน์  วงค์แสนสี
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงศุภพิชญ์  วรจันทร์เพ็ญศรี
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  วรจันทร์เพ็ญศรี
 
1. นางพัชราภรณ์  หิรัญวงศ์
2. นางสาวสุภานันท์  พรหมเสน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แซ่ฟ่ง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วาดวงศ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงนันท์ภัส  ผาสุก
 
1. นางสาวศิรินภา  ช้างทอง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิตติการณ์  พันธ์ซื่อ
 
1. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ติยะธะ
 
1. นางสาวบุณรดา  ชัยบุญเรือง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงศรัญญา  ทิมวงษ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สงยาง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายหัตถ์ศวรรษ  วงษ์ชีวะสกุล
 
1. นางสาวศิรินาฏ  ชื่นฉ่ำ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิตติการณ์  พันธ์ซื่อ
2. เด็กหญิงขวัญนัดดา  ธารสุขกุศล
3. เด็กชายชินวุฒิ  อนุรักษ์ไพรวัลย์
4. เด็กหญิงดวงกมล  แซ่มู
5. เด็กชายประพิศ  อาหยิ
6. เด็กชายสุธิมนต์  ชัยเดชาภัค
7. เด็กหญิงเอมิการ  จิตลุ้ง
 
1. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
2. นางสาวณัชชา  กรมแสง
3. นางสาวสุดารัตน์  พนมพิบูล