::ss-center

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

 

007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  147 การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 2.  148 การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
3.  149 การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 4.  151 การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
5.  152 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 6.  153 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
7.  274 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 8.  155 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
9.  156 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 10.  158 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
11.  159 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 12.  054 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
13.  277 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 14.  278 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
15.  066 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 16.  275 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
17.  276 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 18.  214 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
19.  076 การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 20.  078 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
21.  279 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 22.  185 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
23.  215 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 24.  083 การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
25.  280 การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 26.  111 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
27.  113 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 28.  115 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
29.  117 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 30.  130 การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
31.  131 การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 32.  133 การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
33.  137 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 34.  141 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
35.  142 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 36.  143 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
37.  144 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 38.  212 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
39.  145 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 40.  186 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
41.  146 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 42.  213 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
43.  281 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร โทร 055-714257 โทรสาร. 055-713673
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]