สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 46 100 72
2 003 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 30 64 51
3 004 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 45 108 74
4 005 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 38 66 55
5 006 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 38 123 70
6 007 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0
7 008 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 0 0 0
8 009 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 0 0 0
9 010 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 0 0 0
10 011 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 35 70 57
11 012 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 0 0 0
12 013 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 0 0 0
13 014 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 0 0
14 019 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 0 0 0
15 020 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 2 2 2
16 021 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 0 0 0
17 022 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 40 89 66
18 023 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 0 0 0
19 024 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 30 65 47
20 025 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 36 66 50
21 026 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 21 33 30
22 027 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 43 95 69
23 028 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 0 0 0
24 029 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 37 62 49
25 030 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 0 0 0
26 031 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 23 43 34
27 032 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกุล 0 0 0
28 033 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 16 33 23
29 034 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 0 0 0
30 035 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 0 0 0
รวม 480 1019 749
1768

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร โทร 055-714257 โทรสาร. 055-713673
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]