หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 220 1.011 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
2 221 1.012 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
3 222 1.013 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
4 223 1.021 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
5 224 1.022 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
6 225 1.023 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
7 226 1.024 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
8 227 1.025 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
9 228 1.026 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
10 229 1.031 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
11 230 1.032 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
12 231 1.033 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
13 232 1.034 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
14 233 1.035 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
15 234 1.036 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
16 235 1.037 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
17 236 1.038 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
18 237 1.039 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
19 238 1.041 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
20 239 1.042 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
21 240 1.043 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
22 241 1.051 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
23 242 1.052 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
24 243 1.053 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
25 244 1.054 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
26 245 1.055 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
27 246 1.056 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร โทร 055-714257 โทรสาร. 055-713673
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]