ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 36 0 0 36
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 25 2 3 30
3 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 22 9 3 34
4 กาวิละอนุกูล 14 6 5 25
5 พิจิตรปัญญานุกูล 10 12 8 30
6 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 9 3 11 23
7 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 12 9 28
8 น่านปัญญานุกูล 6 5 12 23
9 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 4 12 7 23
10 แพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 4 10 5 19
11 เชียงรายปัญญานุกูล 4 4 1 9
12 โสตศึกษาจังหวัดตาก 3 8 3 14
13 พิษณุโลกปัญญานุกูล 3 5 7 15
14 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 1 13 2 16
15 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 1 0 1 2
รวม 149 101 77 327

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร โทร 055-714257 โทรสาร. 055-713673
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]